Maatregelingen in de Zeeuwse Natuur


Publicatie datum:

Hoe veilig is de Zeeuwse Natuur?

Gesponsorde koppelingen

In de 20e eeuw zijn veel karakteristieke planten- en dierensoorten uit zeeland verdwenen. Met veel andere soorten dreigt de komende eeuw hetzelfde te gebeuren. Dijkplanten als bijvoorbeeld Ruige anjer en Donderkruid nemen steeds verder in aantal af en Boomkikker en Zandhagedis staan op het punt te verdwijnen uit de provincie.

Om deze bijzondere soorten kunnen behouden heeft de provincie Zeeland, een actieprogramma met soortgerichte maatregelen ontwikkeld. Dit is een aanvulling op de gebiedsgerichte maatregelen van het Zeeuwse natuurbeleid.

In 1989 lanceerde het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het Natuurbeleidsplan, een reddingsplan voor de natuur in Nederland. Sindsdien wordt er gewerkt aan de totstandkoming van de Ecologische Hoofdstructuur. Dit is een landelijk netwerk van natuurgebieden, waarin de flora en fauna moet kunnen overleven. In Zeeland zorgt de provincie voor deze ontwikkelingen. Na een lange periode heeft de Zeeuwse EHS al veel vorderingen gemaakt en het is de bedoeling dat de Zeeuwse EHS in 2018 klaar zal zijn. Omdat de Zeeuwse EHS een veilige plek voor de flora en fauna moet worden, is het belangrijk dat de natuurgebieden zodanig ingericht en beheerd worden, dat er een zo groot mogelijke biodiversiteit is.

Specifieke maatregelen

Cultuurlandschap

Een groot aantal aandachtssoorten in zeeland is afhankelijk van het cultuurlandschap. Hier gaat het om planten en dieren die de specifieke landschapselementen weten te benutten, zoals akkerranden, vermen, slootkanten, drinkputten en heggen. Deze soorten zijn niet gebaat bij grote oppervlakten, maar wel bij een grote afwisseling van groene elementen in het landschap. In de laatste decennia zijn er al veel van dat soort landschapselementen hersteld.

Kreek en Moeras

Provincie, waterschappen en terreinbeheerders zijn als vele jaren bezig om de Zeeuwse kreekoevers natuurvriendelijker te maken, natte oevergraslanden en rietmoerassen tot ontwikkeling te brengen en de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. In de afgesloten zeearmen wordt toegewerkt naar een meer natuurlijke moerasontwikkeling en uitwisseling tussen de Deltawateren onderling.

Het duingebied

Het beheer van de duingebieden in Zeeland is volop in ontwikkeling. Op steeds meer plaatsen, met name in de binnenduin, maakt het traditionele ‘fixerende’ beheer plaats voor ‘dynamiek’. Daardoor krijgen duinprocessen zoals verstuiving meer kans en neemt de diversiteit in het duinlandschap toe.

Getijdengebied

Steeds meer signalen wijzen uit dat de natuurkwaliteit van de getijdenwateren in gewaar is. Deltawerken, vaargeulbeheer, recreatie en visserij trekken hun wissel op de diversiteit van de Oosterschelde, Westerschelde en de Noordzee. De aandachtsoorten van het getijdengebied zijn gebaat bij herstel van estuariene processen en kunnen als graadmeters worden gezien voor de ecologische kwaliteit van deze wateren. Naar waterhuishoudkundige maatregelen zijn ook specifieke maatregelen nodig, zoals, vogeleilanden ontwikkelen in brakke en zoute wateren, schorareaal conserveren voor schorplanten, aanspoelsels laten liggen voor aanspoelselplanten en stuwen en dammen passeerbaar maken voor trekvissen.

Hoe gaat het nu?

Hoewel het wel goed gaat met de natuurgebieden in zeeland, gaat het minder goed met de Zeeuwse natuur zelf. Zeldzame soorten worden steeds zeldzamer en algemene soorten steeds algemener.

Het is nog maar de vraag of de genomen maatregelen zullen aanslaan. Van veel soorten weet men nog onvoldoende af. Van soorten die met al goed kent, is de ecologie juist complex en van sommige soorten is de verspreiding zelfs niet bekend. Desondanks is het perspectief voor de aandachtsoorten overwegend positief. De integrale aanpak, de brede samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en overheid, en het groeiende maatschappelijke en politieke draagvlak zijn gunstige randvoorwaarden voor een effectieve uitvoering van het natuurbeleid.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 6
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie natuur

Vleesetende planten

Vleesetende planten, eten in plaats van gegeten worden

Warmteverlies of dubbel glas

Wat is dubbel glas en waar dient het voor

De pigmenten in een bladgroen korrel.

De verschillende pigmenten die een blad zijn kleur geeft.

Kaapse Zonnedauw (Drosera capensis)

De Kaapse Zonnedauw (Drosera capensis) is een vleesetende plant

De aarde warmt niet meer op, einde van het broeikaseffect

Broeikaseffect, CO2 uitstoot, opwarming

Gras is overal - of toch niet?

De hoeveelheid zeegras in Nederland is de sinds de jaren dertig sterk afgenomen. Met behulp van verschillende maatregelen wordt er gestreeft naar herstel.

Medische spijsvertering

Dit artikel geeft zicht in de medische spijsvertering en dan met name die van dieren.

Muskusrattenbestrijding, wat, hoe en waarom is het?

De muskusrattenbestrijding. Wat, hoe en waarom is het? Uitleg.

Wat is gras en hoe maak je het beste grasveld.

Bij een mooie villa hoort een mooi grasveld lees hier hoe je het beste grasveld kunt maken.

Natuurwetenschappen aarde en de maan

Omschrijving van de aarde, maan en het heelal

het Amazoneregenwoud

Het Amazoneregenwoud, een schat aan biodiversiteit

De groene zoekmachine

zoeken naar informatie kost veel energie. CO2 neutraal zoeken kan nu ook via Znout

De rode zonnehoed (deel 1)

De plant bevat pijnstillende, infectiewerende en bloedzuiverende stoffen, doodt bacteriën en schimmels en verhoogt de algemene weerstand. Vandaar dat de plant nu veel wordt gebruikt.

Stromend water

de Typologie van stromend water

Het cultuurlandschap

Hoe ziet een cultuurlandschap eruit?

Je hoeft niet goedkoop naar Amerika te vliegen om gratis een Sequoia boom te zien.

Alles is groot in Amerika, ook de beroemde Sequoia bomen maar ook in Nederland kun je gratis een Sequoia boom zien.

Beekdalen

De verscheidenheid van de natuur in een beekdal

De dood van een ster in een notendop

In een notendop hoe de verschillende soorten sterren tot hun einde komen.

De mooiste visstekken van Nederland volgens Gerard van der Horst

Artikel over mooie visstekken van Nederland volgens Gerard van der Horst

Klaprozen

Wat mag er niet ontbreken in een landelijke of boerentuin? Juist. Klaprozen!

Noordpoolijs smelt

Uiteenzetting over het onderwerp Noordpoolijs smelt.

Hoe maak je brons?

Waaruit bestaat brons?

Ralstonia solanacearum

Ralstomia solanacearum in een pathogene becterie.

Stikstofbinding door vrijlevende en door in symbiose levende bacteriën

in dit artikel wordt gekeken naar het gebruik van vrij stikstof in de lucht wat gebruikt kan worden door stikstof bindende bacteriën als bouwstof.

Brandnetels, kruid of onkruid?

Brandnetels in Nederland, kruid of onkruid. Wat gebeurd er al je wordt geprikt en wat kun je er tegen doen?