Hoe komen wij aan onze achternaam?


Publicatie datum:

Vanaf 1811 moeten Nederlanders een achternaam voeren

Gesponsorde koppelingen

In augustus 1811 vaardigde keizer Napoleon een decreet uit (voor de tekst zie het eind van het artikel) waarin zijn onderdanen verplicht werden om een achternaam te kiezen. In het zuiden en westen van het huidige Nederland waren de gevolgen van dit decreet niet groot, omdat achternamen daar al heel gebruikelijk waren. Daarbuiten, met name op het platteland, gebruikte men in plaats van achternamen vaak patroniemen. Patroniemen zijn toenamen op basis van de voornaam van de vader, zoals Derks, Harms, Jans, Hindriks, etc. In sommige streken had in die tijd zelfs meer dan 90% van de bewoners alleen een patroniem.

De verplichting om een achternaam te kiezen veroorzaakte daarom in de regio's met veel patroniemen veel tumult. De meeste mensen vonden het onzin en rekenden erop dat deze flauwekul weer afgeschaft zou worden zodra de Fransen weer vertrokken waren.

In de door de Fransen bezette delen van het huidige Duitsland was dat inderdaad het geval, de nieuwe regels en instellingen werden afgeschaft nadat de Fransen vertrokken waren en de Duitsers kregen pas in 1875 hun "Standesamt". In Nederland hebben de Fransen echter een vrij complete wetgeving achtergelaten o.a. de Code Civil, Code de Commerce en Code Pénal, het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel en het Strafwetboek. Na hun aftocht werd de Napoleontische wetgeving vernederlandst, maar de basis van onze wetboeken en daarmee van ons belangrijkste recht bleef Frans.

Van de naamsaanname werd een acte opgemaakt. In hoeverre deze goed bewaard zijn gebleven, hangt sterk van de regio af. Bijvoorbeeld in de provincie Groningen zijn deze acten nauwelijks bewaard gebleven.

Omdat een klein deel van de Nederlanders geen gehoor had gegeven aan het Franse decreet, gaf de Nederlandse overheid haar burgers een herkansing in 1826.

Initieel ontstonden veel problemen door verschillen in de schrijfwijze van een achternaam. Niet verwonderlijk natuurlijk, gezien de geringe schrijf- en leesvaardigheid van veel Nederlanders.

Dat mensen de nieuwe verplichting niet al te serieus namen verklaart waarom men soms lichtvaardig een achternaam kozen: men nam gewoon een kleur of bijvoorbeeld een verwijzing naar een fysieke onvolkomendheid (Mank, Scheel, Dik, Kale, etc.).

Voor meer informatie over de herkomst van achternamen, zie: http://www.meertens.knaw.nl/nfd

 

Tekst decreet Napoleon Bonaparte

In het Paleis van St. Cloud, den 18 Augustus 1811.

Napoleon, Keizer der Franschen, Koning van Italiën, Beschermer van het Rhijnverbond, Bemiddelaar van het Zwitsersch Bondgenootschap.

Op het rapport van onzen Groot-Regter Minister van Justitie;

Gezien ons Decreet van den 20 July 1808;

Onzen Staatsraad gehoord;

Hebben wij gedecreteerd en decreteeren het geen volgt:

Art 1. De genen onzer onderdanen in de departementen van het voormalig Holland, der Monden van den Rhijn, der Monden van de Schelde en van het arrondissement Breda, welke tot dus verre genen vasten familienaam of voornamen hebben gehadt, zullen gehouden zijn, zodanigen, in den loop van het jaar der bekendmaking van ons tegenwoordig decreet, aan te nemen, en de opgave daarvan te doen aan den ambtenaar van den civielen staat der gemeente, alwaar zij woonachtig zijn.

Art 2. De namen van steden zullen niet toegelaten worden als familie-namen. Als voornamen mogen worden aangenomen dezulke, die bij wet van den II germinal IIde jaar zijn toegestaan.

Art 3. De maires, de opneming der inwoners hunner gemeenten doende, zullen gehouden zijn, te onderzoeken en ter kennis van het bestuur te brengen, of dezelve persoonlijk de bij voorgaande artikelen voorgeschreven voorwaarden hebben vervuld.
Zij zullen insgelijks gehouden zijn, de genen der inwoners van hunne Gemeenten, die van naam veranderd zijn, zonder zich te hebben gedragen naar de bepalingen van de bovengemelde wet van II Germinal IIde jaar, ter kennis van het bestuur te brengen.

Art 4. Van de bepalingen van ons tegenwoordig decreet zullen uitgezonderd zijn dezulken onzer onderdanen van de departementen van het voormalig Holland, der Monden van den Rhijn, der Monden van de Schelde en van het arrondissement Breda, die bekende namen en voornamen hebben, en welke zij bestendig hebben gevoerd, al ware het, dat die namen en voornamen voortkomstig zijn uit die der steden.

Art 5. De genen onzer onderdanen, in het voorgaand artikel vermeld, die hunne namen en voornamen willen behouden, zullen desniettemin gehouden zijn, dezelve op te geven, te weten: die, welke in bovengemelde departementen wonen, bij de mairie der gemeente, alwaar zij woonachtig zijn, en de andere, bij de zoodanige, alwaar zij voornemens zijn, hunne woonstede te vestigen: alles binnen den tijd, in art. 1 vermeld.

Art 6. De familienaam, dien de vader, of, bij ontstentenis van dien, de grootvader van vaderszijde, verklaard heeft, te willen aannemen, of welke hem toegekend zal blijven, zal aan alle kinderen worden gegeven, die gehouden zullen zijn, denzelven te voeren en aan te nemen in de akten; ten dien einde zal de vader, of, bij gebreke van dien, de grootvader, de aanwezig zijnde kinderen en kleinkinderen in zijne opgave vermelden, alsmede derzelver woonplaats; en dezulke onzer onderdanen, die hunnen vader, of bij ontstentenis van denzelven, hunnen grootvader nog in leven hebben, behoeven slechts te verklaren, dat hij nog in leven is, benevens de plaats van zijn verblijf.

Art 7. Zij, die de bij het tegenwoordig decreet voorgeschreven formaliteiten, en binnen den daar bij vermelden tijd, niet zullen vervuld hebben, en zij, die, in eenige publieke akte of onderhandsche verbintenis, willekeurig en zonder zich te hebben gedragen naar de bepalingen der wet van den IIden germinal IIde jaar, van naam veranderd zouden zijn, zullen overeenkomstig de wetten gestraft worden.

Art 8. Onze grootregter minister van justitie en onze minister van binnenlandsche zaken zijn belast, ieder voor zoo veel hem aangaat, met de uitvoering van het tegenwoordig Decreet, dat in het bulletin der wetten zal worden geplaatst.

 

(get.) NAPOLEON

 

Van wege den Keizer,

 

de Minister Secretaris van Staat,

 

(get.) De Graaf DARU."


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 16
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Het maken van een (profiel)werkstuk

De opbouw en tips bij het maken van een (profiel)werkstuk

Educatieve rekenspelletjes, zelf maken!

Gemotiveerde kinderen leren beter en effectiever. Rekenspelletjes maken het rekenen leuk en zorgen voor de juiste motivatie!

Cubacrisis

In het begin van de jaren '60 is de wereld op het nippertje ontsnapt aan een derde wereldoorlog. Hoe kon het zo ver komen? En hoe zijn we er aan ontsnapt?

Help uw kind beter te lezen: Letters flitsen

Geef uw kind een goede leesstart. Naast school kunnen ouders veel betekenen voor snel leren lezen!

Waarom is voorlezen zo belangrijk voor uw kind?

Geef uw kind een voorsprong. Ontdek zelf de voordelen van lezen.

Langstudeerboete

Een betoog over de langstudeerboete in het onderwijs, wat de hbo en wo studenten moet overhalen, hun studie op tijd af te ronden.

Voorbeeld van een impressionistische tekst

Deze tekst kan gebruikt worden als hulpmiddel voor het schrijven van een impressionistische tekst

Evolutie van marketing

De evolutie van marketing vanaf de jaren 1860 tot heden.

Taalronde

Een taalronde is een taalwerkvorm waarbij spreken, luisteren, lezen en schrijven aan bod komen

Jullie luisteren en ik vertel!

Frontaal lesgeven wordt ook wel de voordrachtvorm genoemd. De docent verteld en de leerlingen luisteren. Dit wordt meestal niet gewaardeerd door de leerlingen, maar waarom kan een docent er dan toch voor kiezen om op deze manier les te geven?

Profielkeuze 3 Havo

Altijd al een goeie vraag geweest op de 3 Havo, wat voor profiel moet ik kiezen?!

10 tips om succesvol een schriftelijke studie/ cursus af te ronden

Een schriftelijke studie of cursus hangt af van je motivatie, planning en doorzettingsvermogen. 10 tips om je op weg te helpen.

Ben je hoogbegaafd als je iets goed kunt?

Wat moet je kunnen om als hoogbegaafd te worden betiteld?

De Nederlandse taal in het basisonderwijs

Wat zijn de definities van taal en hoe leren kinderen taal.

De internationale organisaties doen te weinig tegen kinderarbeid

De internationale organisaties doen te weinig tegen kinderarbeid

Talenknobbel? Of... Toch gewoon hard studeren!

talen leren met taalgevoel, aanleg, talent en meertalig opvoeden

Studiewijzer

Je leert het beste met een Studiewijzer.

Weegt het te weinig?!

Op een pak koffie staat 500 gram, wegen wijst uit dat het maar 486 gram weegt! Wat nu?

Wat is Kwalitatief marktonderzoek?

Kwalitatief marktonderzoek

Een goede samenvatting maken

Leer om een goede samenvatting te maken.

Spelling van werkwoorden tegenwoordige tijd

Uitleg over de spelling van de werkwoorden in de tegenwoordige tijd

Interesses van kinderen

Wat is nou de belevingswereld van kinderen en hoe kun je dat terug laten komen in je les?

Werking van zeep

Uitleg werking van zeep

Leerkracht: Omgaan met lastige ouders

Hoe ga je om met ouders die lastig gedrag vertonen?

Profielkeuze na havo 3: Cultuur en Maatschappij

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.