Voor- en vroegschoolse educatie


Publicatie datum:

Wat is voor-en vroegschoolse educatie en hoe effectief is het?

Gesponsorde koppelingen

In Nederland zijn ongeveer 200.000 peuters en kleuters die een taalachterstand van 1 à 2 jaar hebben. Dit kan komen doordat thuis een andere taal dan Nederlands wordt gesproken, maar ook andere factoren zoals sociaal-economische omstandigheden kunnen hieraan ten grondslag liggen. Kinderen die met een taalachterstand de basisschool binnenkomen hebben een grotere kans op slechtere schoolprestaties . Om deze taalachterstand te bestrijden zijn speciale programma's ontwikkeld: Voor- en vroegschoolse educatie, ofwel VVE. In dit artikel wordt uitgelegd wat dit is en onder welke voorwaarden VVE effectief is.

Programma's en methodes

Voor- en vroegschoolse educatie bestaat uit programma's die o.a. op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gebruikt kunnen worden . De programma's voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) starten op de leeftijd van 2 à 3 jaar (peuterleeftijd)en lopen door naar de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs.

Op deze manier is er een doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse educatie. Het doel van de programma's is dat kinderen de taalachterstand die zij hebben t.o.v. leeftijdgenootjes spelenderwijs kunnen inhalen, zodat zij een goede start maken in het basisonderwijs. Gevolg hiervan is dat dit uiteindelijk een positief effect heeft op de schoolloopbaan en carrière. Hierbij kan het dus zowel om allochtone als autochtone kinderen gaan. Er is een aantal verschillende programma's dat in Nederland gebruikt wordt. Al deze programma's gaan uit van een gestructureerde aanpak. Ze nemen een aantal dagdelen per week in beslag. Veel gebruikte erkende programma's zijn: Piramide, Kaleidoscoop, KO-Totaal, Speelplezier, Taallijn, Overstap, Boekenpret, Startblokken en Sporen.

GIF afbeelding

 Het effect van voor- en vroegschoolse educatie.

De laatste tijd bestaan er twijfels over het nut of effect van VVE. Effectiviteit zou niet altijd aangetoond kunnen worden en om die reden zou het de investering niet waard zijn.

 Wat wel is aangetoond uit eerdere studies is, dat het vroegtijdig terugdringen van onderwijsachterstanden effectiever is, dan het bestrijden ervan op latere leeftijd. Met andere woorden: voorkomen is beter dan bestrijden. Dit is dan ook de belangrijkste reden voor het ontwikkelen en uitvoeren van VVE-programma's.

 Met name in het buitenland is een aantal studies verricht naar de effecten van VVE programma's. Uit deze studies komt onder andere naar voren dat VVE programma's een positieve bijdrage leveren aan de cognitieve ontwikkeling op korte termijn. Voor de effecten op langere termijn zijn de uitkomsten van deze studies minder eenduidig. Dit komt tevens doordat dit effect moeilijk meetbaar is. Vele andere factoren, zoals goed onderwijs na de voor- en vroegschoolse educatieperiode beïnvloeden de schoolprestaties en carrière. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling heeft grote invloed op schoolprestaties. Om die reden speelt ook de thuissituatie van kinderen een belangrijke rol. De Onderwijsraad (2008) stelt dat de sociaal-emotionele ontwikkeling een belangrijke voorwaarde is voor cognitieve ontwikkeling. Deze wordt zelfs gezien als een graadmeter voor latere schoolprestaties.

 Daarom wordt vaak gepleit voor een combinatie van zowel centrumgerichte programma's (zoals hierboven besproken) en gezinsgerichte programma's. Bij deze gezinsgerichte programma's wordt aandacht besteed aan de thuissituatie doordat er onder andere activiteiten worden aangeboden/aangereikt die ouders met hun kind kunnen uitvoeren om met name de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen. Deze activiteiten zijn bedoeld om sociale vaardigheden verder te ontwikkelen die belangrijk zijn om zowel op school als later in de maatschappij goed te kunnen functioneren. Deze vaardigheden zijn o.a. het ontwikkelen van zelfvertrouwen, motivatie, communicatieve vaardigheden, doorzettingsvermogen, etc.

Voorwaarden

Uit studies is gebleken dat de programma's alleen effectief zijn als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Sceptici hebben dus een punt als zij twijfelen aan het nut van VVE programma's. Echter ligt dit niet aan de programma's, maar aan de uitvoering ervan en of er aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Deze voorwaarden zijn:

  • goede pedagogisch-didactische benadering
  • intensiviteit: 3 à 4 dagdelen per week
  • kleine groepen
  • ouderbetrokkenheid
  • opstellen en evalueren van beleidsplannen en regelmatige observatie en evaluatie van de gestelde doelen.
  • doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse periode.
  • professionaliteit uitvoerders

N.b.1 Er gaan steeds vaker stemmen op om meer hbo-ers aan te stellen binnen de kinderopvang en peuterspeelzalen, zoals bijvoorbeeld ook in scandinavische landen het geval is. Meer mensen met een hbo werk- en denkniveau zou de kwaliteit van de kinderopvang/peuterspeelzalenten goede komen, beweert ook hoogleraar kinderopvang Louis Tavecchio van de Universiteit van Amsterdam.

N.b.2 Uit onderzoek is gebleken dat het met het taalniveau van de Amsterdamse pedagogisch medewerkers gemiddeld genomen droevig gesteld is. Uiteraard heeft het geen zin mooie programma's aan te bieden als degenen die met de kinderen werken zelf een onvoloende spreek-, schrijf- en leesniveau hebben. Het is dus van belang dat het ook het taalniveau van de uitvoerders goed is. Deze mensen zouden de kans moeten krijgen hun taalniveau verder te ontwikkelen en op de opleiding zou hier meer aandacht aan moeten worden besteed.

 


Foobie gebruiker Express

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 38
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Van basisschool naar voortgezet onderwijs

Welke school kiezen we? Hoe begeleid ik mijn kind goed?

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs

een samenvatting van het boek 'vijf eeuwen opvoeden in nederland'.

Criteria voor goede communicatie

Bij het aanleren van communicatieve vaardigheden speelt op de achtergrond altijd de vraag: wat is nu eigenlijk goede communicatie?

De rollen van spel en geslacht in ontwikkeling bij kinderen

Dit artikel heeft geen beschrijving.

Help, een werkstuk!

Hoe maak je op een zo effectief moeglijke wijze een werkstuk.

De school als morele gemeenschap

De school inrichten als een morele gemeenschap door het creeeren van een vormingscontext naar menselijke maat.

De criminologische theorie van moffit

In dit artikel wordt de theorie van Moffit besproken, met oog op criminaliteit

De geschiedenis van de opleiding Bouwkunde door Rob Mankor

Dit is een artikel over de geschiedenis van de opleiding bouwkunde door Rob Mankor.

Het Proces van Neurenberg

De gebeurtenissen tijdens Het Proces van Neurenberg beschreven.

Profielkeuze na havo 3: Natuur en Techniek

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

Meidenvenijn, de Queen Bee en haar Wannabees

Hoe meidenvenijn in zijn werk gaat en tips over wat je er aan kunt doen

De Koninklijke Marine

In dit artikel kom je te weten wat de taak van de marine is en welke eenheden bij de marine horen.

meer efficiente PCR methode (polymerase-kettingreactie)

Een meer efficiente manier van het gebruiken van een PCR

Dromenvanger maken met kinderen

Waar komt de dromenvanger vandaan en wat is de betekenis ervan? Hoe kun je er op een eenvoudige manier eentje maken met kinderen?

Evolutie van marketing

De evolutie van marketing vanaf de jaren 1860 tot heden.

Taalkundige begrippen

Handige taalkundige begrippen uitgelegd

Bezuinig op de bezuinigingen!

Lage rendement van de Havo

8-S Model

De opbouw van het 8-S model, ook wel 7-S model genoemd.

Beginner voor de klas (3)...lesvoorbereiding.

Dit is het derde artikel in de reeks om je te helpen wanneer je nieuw bent in het lesgeven.

Wiskundige weetjes over Gulden Snede

Altijd al eens willen weten wat die Gulden Snede is? En waarom wiskundigen zo enthousiast zijn over deze verhouding? Kom daar zelf achter en ontdek zelf de mooie en magische verhoudingen in ons dagelijks leven.

Een onderwijsassistent

Een onderwijsassistent assisteert de docent in een groep.

Minder lesuitval, maar tegen welke prijs?

De zomervakantie wordt een week ingekort.

De Urbar (grondboek) van het klooster Wietmarschen

het grondboek van het klooster Wietmarschen bevat veel interessante informatie over gewone mensen uit de 15e en 16e eeuw

Flagellanten en Jodenvervolging tijdens de pestepidemie van 1349-1350 in de Nederlanden

Rond 1349 zien we opeens pest, jodenvervolging en flagellanten

Verbeter je les, gebruik de opdrachtvorm!

Wil jij je les afwisselend houden? Wissel de verschillende werkvormen dan af. In dit artikel geef ik hier meer tips over.