De Nederlandse taal in het basisonderwijs


Publicatie datum:

Wat zijn de definities van taal en hoe leren kinderen taal.

Gesponsorde koppelingen

Een nederlands kind leert wanneer hij of zij een jaar of 1 à 2 is de Nederlandse taal te spreken. Maar hoe leren de kinderen nou de taal te spreken en waarom en wat leren de kinderen op het basisonderwijs. In dit artikel wordt duidelijk wat de definities en functies van de taal zijn

Taal heeft drie definities; zo heeft taal een functie, een betekenis en een systeem. Taal heeft een functie omdat men wat met de taal wilt duidelijk maken, taal is namelijk een communicatiemiddel. Er is in de taal namelijk sprake van een zender, boodschapper en een ontvanger. In die communicatie onderscheiden wij weer het zakelijke aspect (de letterlijke betekenis), het appelerend aspect (het doel wat de zender wilt bereiken), de relatie tussen de zender en de ontvanger en het expressief effect (de indruk die je geeft). Een andere functie van taal is dat het een middel is om greep te krijgen op de werkelijkheid en de laatse functie van taal is dat het een expressiemiddel is, het is een middel om jezelf uit te drukken. De tweede defintie van taal was dat taal een betekenis had. Zo kunnen woorden duidelijk of minder duidelijk zijn. Er zijn namelijk woorden met een afhankelijke betekenis (datgene waarnaar je verwijst is bekend) er zijn lexicale woorden en afgeleiden daarvan (dit zijn woorden met een eigen betekenis, die niet afhankelijk zijn van de contex, zoals stoel), polysemie (hetzelfde woord kan in verschillende contexten leiden tot een verschil in de betekenis, een andere nuance) en homoniemen en synoniemen (homoniemen zijn woorden die dezelfde klank hebben, maar een geheel andere betekenis en het omgekeerde zijn de synoniemen, dit zijn woorden die ongeveer dezelfde betekenis hebben maar totaal andere klanken). Als laatste heeft taal een systeem. Je kunt taal zien als een systeem dat is opgebouwd uit verschillende lagen. Van klein naar groot onderscheiden wij: fonologie (dit zijn spraakklanken, fonemen, klinkers, tweeklanken, medeklinkers), morfologie (vormleer van woorden: woordsoorten, morfemen, samenstellingen, afleidingen en uitgangen), syntaxis (zinsbouw: rangschikking en functie van woorden en woordgroepen) en als laatse teksten (opbouw en taalgebruik)

In de taal zijn verschillende componenten te onderscheiden. Men begint bij de laagste component en eindigt bij de hoogste component. Hier onder staan de componenten van laag naar hoog:

 • fonologisch component: dit zijn de klanken
 • semantisch component: dit zijn de betekenissen van woorden en zinnen
 • morfologisch component: dit is de opbouw van woorden
 • syntactisch of grammaticaal component: dit is de vorm van de zinnen
 • tekstueel component: dit is de structuur van teksten
 • pragmatisch component: dit is de functie van de taal
 • orthografie/ spelling: dit is de schriftelijke weergave
Kinderen leren op het basisonderwijs de taal van het land waar ze vandaan komen, dit is logisch maar waarom leren ze dat. Wat zijn de kerndoelen ervan:
De kerndoelen van het mondeling onderwijs zijn: informatie verwerven uit gesproken taal en die gestructureerd weergeven, uitdrukken naar vorm en inhoud en informatie beoordelen. De kerndoelen van het schriftelijk onderwijs zijn:informatie achterhalen in informatieve en instructieve teksten, naar inhoud en vorm teksten schrijven met verschillende functies, informatie en meningen ordenen bij het lezen van instructieve teksten, informatie en meningen vergelijken en beoordelen en ordenen. De kerndoelen van de taalbeschouwing zijn: strategieën herkennen, verwoorden, gebruiken en beoordelen, een aantal taalkundige principes en regels leren en een adequate woordenschat en strategieën verwerven voor het begrijpen van onbekende woorden voor hen.
 
De manier waarop kinderen taal leren kan via twee soorten leersituaties: de constructieve leersituatie: deze gaat via leervragen van de leerling. Via zogenoemde ankers en routines. En het kan via de instructieve leersituatie:dit gaat via directe instructie en oefeningen. De leersituatie die een leraar kiest is afhankelijk van zijn visie op taalonderwijs en de inhoud van de leerstof.
 
Interressant dat we dit nu allemaal weten over de taal maar hoe en wanneer leren kinderen nou hun moedertaal?
Daar zijn verschillende theorieën over: zo zegt het behaviorisme dat taalverwerving verloopt via imitatie, bekrachting en conditionering. Het nativisme zegt dat het gaat om de eigenschap die kinderen bij hun geboorte meekrijgen: hun eigen taalleervermogen. De interactionele benadering lijkt op het nativisme. Zij zeggen dat kinderen taal leren doordat ze een eigen taalleervermogen hebben dat aangeboren is en dat ze zelf regels opstellen over taal (dit kan alleen via een goed taalaanbod). Het nieuwe onderzoek zegt dat kinderen taal leren doordat ze concrete taalwaarnemingen generaliseren.
 
Kinderen leren taal in stappen. Die stappen zijn hier onder beschreven:
 1. Het luisteren en onderscheiden: (fonologisch component: zonder zelf te spreken)
 2. Taalspecifieke klanken: kinderen brabbelen klanken van hun eigen taal
 3. Koppeling van klanken aan begrippen: papa, mama
 4. Uitbereiding van woordenschat: neologismen (nieuwe woorden), hierin ontstaat de kinderpraat
 5. Combinatie van componenten: alle componenten (die hierboven staan beschreven) worden gebruikt bij woorden
 6. Regels en uitzonderingen
 7. Woordsoorten en velden: woorden worden gecatalogiseerd
 8. Uitbereiding van syntactisch component: vorm van zinnen wordt uitbereid
 9. Pragmatisch component: taal leren in de communicatie
De taalverwerving is ook in 4 fases verdeeld:
De eerste periode is de prelinguale periode. Kinderen huilen, vocaliseren, brabbelen en passen zich aan in deze periode. De tweede periode is de vroeg linguale periode. Kinderen worden symboolbewust. Het woord wordt gekoppelt aan een persoon of voorwerp. De derde periode is de differentiatiefase. In deze fase worden de andere componenten steeds meer verworven. De vierde periode heet de voltooiingsfase. de componenten van de grammatica worden verder ontwikkeld.
 
Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Kindertekeningen

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind

Geschiedenis, dat moet levendig!

Gelukkig gaat het in geschiedenislessen niet alleen meer over jaartallen. Geschiedenisles moet actief en levendig zijn. Dat is niet alleen leuker, maar je onthoudt het ook veel beter.

Profielkeuze na havo 3: Natuur en Gezondheid

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

Help, een werkstuk!

Hoe maak je op een zo effectief moeglijke wijze een werkstuk.

PDD-NOS in de klas

PDD-NOS is de afkorting van Pervasive Developmental Disorder, Not Otherwise Specified. PDD-NOS is een sociale informatieverwerkingsstoornis.

Talenknobbel? Of... Toch gewoon hard studeren!

talen leren met taalgevoel, aanleg, talent en meertalig opvoeden

De zuurconstante pKa

De zuurconstante pKa

Scholieren in Nederland minder gemotiveerd

Nederlandse scholieren hebben minder motivatie voor school dan leerlingen in het buitenland.

Profielkeuze 3 Havo

Altijd al een goeie vraag geweest op de 3 Havo, wat voor profiel moet ik kiezen?!

Inleiding Staatsrecht Deel 1

Introductie van het Nederlandse Staatsrecht

Hoe schrijf je een practicum verslag?

Richtlijnen voor een practicum verslag

Zelfhypnose en het nut er van

Het bewust in soort trace, hypnotische staat komen

De Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht is het grootste krijgsmachtdeel van onze Nederlandse Krijgsmacht. In dit artikel alle feiten over de Koninklijke Landmacht.

Hoe je het beste kunt leren voor een tentamen of examen!

Dit artikel geeft een aantal tips over hoe je je het beste kunt voorbereiden op een tentamen of examen.

Een passende studie kiezen

Wat te doen bij het kiezen van jouw studie

Essay geschiedenis

was de franse revolutie een unieke omwenteling aan het eind van de 18de eeuw.

Met een -d of met een -t ?

De juiste schrijfwijze van een werkwoord

Eerst een boete nu geen stufi

Halbe Zijlstra (VVD) wil dat de studenten die een masterstudie volgen op de HBO of WO geen studiefinanciering meer krijgen. Zijn motie aan de Tweede Kamer is de basisbeurs vervangen door een sociaal leenstelsel.

Het ontwerp en de uitvoer van experimenten in sociale wetenschappen

In dit artikel wordt uitgelegd welke soorten experimenten men kent en hoe deze worden uitgevoerd

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?

Ouders en huiswerk

Welke rol kunnen ouders spelen bij het huiswerk van hun kind?

Autisme op de middelbare school

Tips voor medeleerlingen, docenten en mentoren

De empirische cyclus bij wetenschappelijk onderzoek

Dit artikel geeft de stappen weer die men doorloopt wanneer men wetenschappelijk onderzoek doet. Deze stappen zijn weergegeven in een cyclische vorm

Hoe creëer je wat rust in het leven van een brugklasser?

Vaak is het moeilijk voor een brugklasser om overzicht te bewaren in het begin van zijn tijd op de middelbare schooltijd.

Hoofdletters

Wanneer gebruik je een hoofdletter