Samenvatting Hoofdstuk 3 uit Neuropsychologie, over de gevolgen van hersenbeschadiging B. van Cranenburgh


Publicatie datum:

Samenvatting Hoofdstuk 3. Analyse van het probleem.

Gesponsorde koppelingen

Samenvatting Hoofdstuk 3. Analyse van het probleem uit Neuropsychologie van Ben van Cranenburgh.

Samenvatting Neuropsychologie, Ben van Cranenburgh De voorbeelden en illustraties in het boek zijn onontbeerlijk voor een goed begrip van de leerstof.

Hfdst 3. Analyse van het probleem

3.1. Analyse van het probleem, waarom? Vier voorbeelden

Probleem = iedere achteruitgang van functioneren die door de patiënt en/of zijn directe omgeving als hinderlijk of ongewenst wordt ervaren.

Om de patiënt te kunnen helpen met dit probleem (d.m.v. therapie of hulpmiddelen) is het nodig vast te stellen welke stoornissen aan het probleem ten grondslag liggen. Er moet dus een causale analyse gemaakt worden, d.w.z. er wordt gezocht naar de oorzaken van het probleem.

Voor voorbeelden zie boek.

3.2. Stoornis of zinvolle adaptatie?

Het is zinvol onderscheid te maken tussen "stoornis" en "afwijking van de norm". Een stoornis heeft iets hinderlijks, een afwijking van de norm hoeft dat niet te zijn, maar kan een (optimale) adaptatie zijn aan een primaire stoornis. Bijv. circumductie bij hemiplegiepatiënt, breed-basisch lopen bij cerebellumpatient, sociale isolatie bij afasie. Wanneer men in de praktijk met een afwijkend verschijnsel wordt geconfronteerd is het van het grootste belang dit onderscheid te maken en zich af te vragen of het geobserveerde gedrag adaptief of gestoord is: waarom houdt die vrouw de kam zo raar vast? Waarom telt deze man in zichzelf tijdens het aankleden? Waarom zit deze vrouw scheef op de rolstoel?

3.3. Laesie - stoornis - beperking - handicap

De gevolgen van een hersenbeschadiging zijn op vier niveaus te beschrijven (ook in ICIDH vastgelegd):

1. Laesie: de pathologisch anatomische afwijking. Waar? Wat voor soort beschadiging? Oorzaak? Klinische neurologie.

2. Stoornis (impairment): afwijking van een elementaire functie.

3. Beperking (disability): welke taken, functies of vaardigheden zijn beperkt? Het gaat hier om algemene vaardigheden die iedereen in het dagelijks leven moet uitvoeren. Revalidatie is vooral beperking gericht: de patiënt zo zelfstandig mogelijk maken.

4. Handicap: de betekenis van een beperking voor (de rol van) deze individuele patiënt in zijn specifieke omgeving. "Het probleem van de patiënt", beginpunt van iedere revalidatie of training.

Neurologie en neuropsychologie richten zich voornamelijk op niveau 1 en 2 en in de revalidatie gaat het vooral om de niveaus 3 en 4.

De voorbeelden in het boek maken duidelijk dat voor patiënten met een hersenbeschadiging een individueel toegesneden behandelprogramma noodzakelijk is. Op dit moment ontbreken daarvoor nog de faciliteiten en expertise.

3.4. De relatie tussen beperking en stoornis

Voor het goed kunnen verrichten van een handeling moet aan enkele randvoorwaarden worden voldaan:

A. Arousal

B. Emotie

C. Cognitie

D. Motoriek

E. Sensoriek

Een taakanalyse maakt duidelijk dat bepaalde handelingen door verschillende stoornissen gehinderd kunnen worden. Het is noodzakelijk om te bepalen waarom een bepaalde vaardigheid bemoeilijkt is. Probleemanalyse en hypothesevorming zijn de basis voor het ontwerpen van een zinvol behandelplan. Wanneer niet duidelijk is wat de problemen zijn en waardoor ze worden veroorzaakt is een therapie niet zinvol.

3.5. Het negen-cellenmodel

                      Neurologisch               Neuropsychologisch      Psychologisch

Stoornis          Parese                         Afasie                             Depressie

Beperking       Lopen                         Communicatie              Omgang

Handicap       Boodschappen doen Cafébezoek                   Gezinsleven

Negen-cellenmodel ingevuld als voorbeeld, in werkelijkheid zijn er vaak meerdere stoornissen per cel.

Om inzicht te krijgen in de problemen van een patiënt kan men bovenstaand schema invullen, het negen-cellenmodel waarin de drie stoornisgroepen en de ICIDH-indeling gecombineerd worden.

De voorbeelden in het boek maken duidelijk dat er een wisselende relatie bestaat tussen stoornis en beperking en beperking en handicap.

3.6. Functionele evaluatie bij hersenbeschadiging

3.6.1. Evaluatie, waarom?

De belangrijkste redenen voor een functionele evaluatie zijn:

- Vaststellen van stoornissen / veranderingen

- Vaststellen welke therapie, training of hulp nodig is

- Objectief vaststellen van de effecten van therapieën

- Onderbouwen van een plaatsings- of verwijzingsbeleid

- Prognose bepalen

- Objectiveren van problemen i.v.m. juridische aspecten (uitkering, schadevergoeding)

- Verzamelen van objectieve gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

3.6.2. "Jungle" van tests en schalen

Over te gebruiken tests bij patiënten met hersenbeschadiging bestaat geen consensus. Er zijn vele en zeer uiteenlopende evaluatie-instrumenten. Hieronder de variabelen die belangrijk zijn:

- Het niveau van functioneren (laesie, stoornis, beperking, handicap)

- Meetschaal (metrisch, ordinaal, nominaal)

- Hoe worden de onderdelen van de evaluatie samengevat?

- Hoe worden menselijke subjectieve reacties en biologische variaties verwerkt?

- Welke eisen worden gesteld aan validiteit en betrouwbaarheid?

- Flexibele of gestandaardiseerde test?

3.6.3. Het klinische beslissingsproces: waarnemen, denken, praten en doen

Empirische cyclus: via probleemanalyse en hypothesevorming wordt een behandelplan opgesteld. Het al of niet bereiken van de behandeldoelen wordt geëvalueerd.

Doelen?

Probleem?

Gehaald exit

praktijk

Evaluatie 2 Evaluatie 1

Uitvoering behandeling

theorie

Probleemanalyse

Behandelplan

Interventiehypothese verklaringshypothese

Bij de empirische cyclus (van ervaring wijs worden) spelen de volgende menselijk activiteiten een belangrijke rol:

1. Waarnemen (observeren, meten, onderzoeken, tests, etc.)

2. Denken (combineren, interpreteren, studeren)

3. Praten (overleggen, vragen, discussiëren, uitwisselen)

4. Doen (hulpmiddel, instructie, oefening, experiment)

5. Waarnemen (kijken of het verwachte effect inderdaad optreedt)

3.6.4. Tekortkomingen van bestaande tests en schalen

Bij bestaande tests ontbreken meestal enkele belangrijke aspecten:

- Het pre-existente niveau van functioneren. Hoe was het prestatievermogen vóór de opgelopen hersenbeschadiging?

- De geleverde inspanning en inzet van de patiënt. Testresultaten van twee patiënten kan gelijk zijn terwijl de ene patiënt veel meer moeite moet doen dan de ander.

- Het individueel verschillende belang van verschillende deelvaardigheden. Functioneel onvermogen wordt verschillend ervaren door verschillende individuen.

- Het discriminerend vermogen van de test. Het vermogen om subtiele maar belangrijke verschillen aan het licht te brengen.

- De ecologische validiteit. Wat is de functie van datgene dat getest wordt in het dagelijks leven?

- De gehanteerde strategie (het proces versus het resultaat). Is de strategie die gebruikt wordt tijdens de test ook in het dagelijks leven bruikbaar?

3.6.5. Vastlegging en scoring

Door deelscores te verwerken in één enkele score kan deelinformatie verloren gaan die voor de therapie van belang is. Dit onderstreept het belang van scores toekennen aan deelfuncties alsmede de frequentie en het tijdstip waarop gemeten wordt.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Wat kan ik verwachten op de middelbare school?

Lees hier wat je moet weten VOOR je naar de middelbare school gaat!

Cito toets-feiten en voorbereiding.

Uitleg over de achtergrond en feiten van de cito eindtoets en tips om kinderen hierop het beste voor te bereiden.

Hoe kan de taal verloedering worden teruggedraaid?

Steeds meer mensen gebruiken te pas en te onpas scheldwoorden als kut, fuck, shit, klote in hun dagelijkse taalgebruik, hoe kan deze taal verloedering worden teruggedraaid?

Meetfouten bij experimenten in sociale wetenschappen

In dit artikel wordt duidelijk welke meetfouten er bestaan bij experimenten in de sociale wetenschappen

Tolerantie in de Gouden Eeuw

Tolerantie in de Gouden Eeuw, kunst en wetenschap

Hoe houd je een spreekbeurt?

Het houden van een spreekbeurt kan best spannend zijn. Hoe pak je een spreekbeurt aan?

Oorlogsmisdaden van de Vietcong in Hue

In Hue richtte de Vietcong in 1968 een schandelijk bloedbad aa

Thermiet

Thermiet is een mengsel van een metaalpoeder en een fijn verdeeld metaal oxide. Voorwaarde voor de reactie is dat het metaalpoeder minder edel is dan de metaaloxide

Hoe belangrijk is ICT op de basisschool?

Verbeter je les met een goede evaluatie.

We kennen twee soorten evaluaties die je aan het eind van je les kan gebruiken. Dit doe je wanneer je wilt weten of je les wel bij de leerlingen is overgekomen of wanneer je je les wilt verbeteren!

Leerkracht: Omgaan met kinderen die faalangst hebben.

Hoe herken je en ga je om met kinderen die faalangst hebben.

Kindertekeningen

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind

Eerst een boete nu geen stufi

Halbe Zijlstra (VVD) wil dat de studenten die een masterstudie volgen op de HBO of WO geen studiefinanciering meer krijgen. Zijn motie aan de Tweede Kamer is de basisbeurs vervangen door een sociaal leenstelsel.

Waarom is voorlezen zo belangrijk voor uw kind?

Geef uw kind een voorsprong. Ontdek zelf de voordelen van lezen.

Hoe creëer je wat rust in het leven van een brugklasser?

Vaak is het moeilijk voor een brugklasser om overzicht te bewaren in het begin van zijn tijd op de middelbare schooltijd.

Beginner voor de klas(4)….het lesplan.

In dit artikel geef ik een voorbeeld van een overzichtelijk lesplan die je heel goed kan gebruiken wanneer je les geeft.

Hunebedden

Informatie over hunebedden op 4 vwo niveau.

Liberal Arts & Sciences

Wat in nou precies de opleiding Liberal Arts & Sciences.

ASO, TSO, BSO

Belgische onderverdeling in het middelbaar onderwijs, een broedplek voor voordelen?

Pagadder of sinjoor.

Een inwoner van Antwerpen noemen we een sinjoor. Maar zijn alle inwoners van Antwerpen wel echte sinjoren?

Hun hebben

Moet 'hun hebben' voortaan goedgerekend worden? En waardoor ontstaat deze fout eigenlijk?

Validiteit in wetenschappelijk onderzoek

In dit artikel wordt uitgelegd wat validiteit is en welke soorten er bestaan

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs

een samenvatting van het boek 'vijf eeuwen opvoeden in nederland'.

Het CITO-LOVS

Wat is het CITO-LOVS en wat kan het U vertellen over Uw kind op de basisschool?

De algemene basisbegrippen van erfelijkheidsleer

Deze lijst van algemene basisbegrippen en de uitleg ervan, kan je makkelijk gebruiken als ondersteunend studiemateriaal.