Help we krijgen een gezinsvoogd


Publicatie datum:

wat houdt het hebben van een gezinsvoogd in

Gesponsorde koppelingen

Jeugdhulpverlening is in Nederland een duister vlak. Veel mensen die hulp nodig hebben komen terecht bij bureau jeugdzorg maar weten helemaal niet wat hun boven het hoofd hangt. Om een beetje orde in de chaos te scheppen staan hier een aantal zaken uitgelegd.

Onder toezichtstelling (ots) 

Als er grote problemen in een gezin zijn en de reguliere hulp is niet voldoende kan de rechterlijke macht een gezinsvoogd inschakelen en het gezag van de ouders beperken.Het kind wordt dan onder toezicht geplaatst, en de gezinsvoogd neemt tesamen met de ouders alle beslissingen ten aanzien van de opvoeding en verzorging van het kind.Als er een gezinsvoogd wordt gezocht probeert men ook zoveel mogelijk rekening te houden met bijvoorbeeld religieuze overtuiging of levensovertuiging van de ouders.Op het moment dat er een gezinsvoogd in het gezin is heeft de rechter het gezag van de ouders beperkt. De ouders blijven wel inspraak houden in bijvoorbeeld een schoolkeuze, of een operatie wel of niet plaats moet vinden, maar de ouders worden er ook op aangesproken als het kind bijvoorbeeld schulden maakt. De gezinsvoogd ondersteunt de ouders in dit gezag door mee te kijken wat goed is voor een kind en te adviseren wat er zou moeten gebeuren.

Op het moment dat de rechter een onder toezichtstelling heeft uitgesproken ben je als ouders verplicht daaraan mee te werken omdat anders je kind niet bij je mag blijven wonen, je bent dus verplicht een gezinsvoogd te accepteren.

Wat is een gezinsvoogd

Een gezinsvoogd is een maatschappelijk werker in dienst van een bureau jeugdzorg

Functie van de gezinsvoogd

De gezinsvoogd is er om het gezin te ondersteunen in de verzorging en opvoeding van het kind. Samen met de ouders maakt de gezinsvoogd een zogenaamd plan van aanpak wat erop gericht is dat de ouders de opvoeding en de verzorging van het kind na een bepaalde tijd weer zelfstandig kunnen doen.Een gezinsvoogd mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de ouders welke door de ouders wel moeten worden opgevolgd.De gezinsvoogd zal middels een brief duidelijk maken wat u en/of u kind moeten doen, indien u dit niet doet heeft de gezinsvoogd de mogelijkheid te rapporteren aan de kinderrechter. Een gezinsvoogd wordt aangewezen door de rechter voor een periode van minimaal 1 jaar.Na dat jaar maakt de gezinsvoogd een rapport voor de kinderrechter en aan de hand daarvan beslist de kinderrechter of de ots wordt beeindigd zodat je zelf weer voor je kind kunt zorgen of dat de ots wordt verlengd omdat je nog niet klaar bent om zelf voor je kind te zorgen.

Raad van de kinderbescherming

De raad van kinderbescherming kan een onderzoek instellen naar een kind of een heel gezin op het moment dat duidelijk is dat de ontwikkeling van een kind in de knel komt. Aan de hand van dag onderzoek brengen ze dan een advies uit voor vrijwillige hulpverlening of verplichte hulpverlening. In het geval van verplichte hulpverlening wordt het gezag van de ouders door de kinderrechter beperkt en komt het kind onder toezicht te staan. Op het moment dat een gezin niet mee wil werken aan vrijwillige hulpverlening kan de raad van de kinderbescherming ook het advies uitbrengen om het gezag van de ouders te beperken en het kind onder toezicht te plaatsen.

Wet op de jeugdzorg

In principe is dit hele verhaal voor iedereen duidelijk en helder, een en ander is vastgelegd in een aantal wetten te weten de wet op de jeugdzorg, hierin is onder meer geregeld dat iedereen behoudens vreemdelingen recht hebben op hulp van de jeugdzorg en waar die hulp dan uit moet bestaan. Gedeputeerde staten moet er voor zorgen dat er per provincie tenminste 1 bureau jeugdzorg is dat in stand gehouden wordt door een stichting die door de provincie wordt gesubsidieerd. De stichting heeft als doel het in stand houden van een bureau jeugdzorg dat de in deze wet aan de stichting opgedragen taken vervult. De stichting kan naast het in stand houden van een bureau jeugdzorg slechts ten doel hebben het verlenen van jeugdzorg en het geven van voorlichting en advies over opgroei- en opvoedingsvragen en vragen van jeugdigen over hun juridische positie Verder is in de wet op de jeugdzorg geregeld hoe er gewerkt zou moeten worden en wat de wettelijke eisen zijn waaraan een bureau jeugdzorg zou moeten voldoen.

De Praktijk

In de praktijk is het gezien de vele sites en stukken op internet nogal eens anders dan dat de wet voorschrijft. Gezinsvoogden werkend bij de diverse bureaus jeugdzorg eigenen zich soms macht toe die ze helemaal niet hebben of waar ze zich met valsheid in geschrifte (bijvoorbeeld in een hulpverleningsplan) proberen om hun zin door te drijven. Uiteraard zijn er ook een hoop gezinsvoogden die wel gaan voor de kinderen en die hun werk naar behoren doen maar het aantal gezinsvoogden wat misbruikt maakt van hun positie en van de onwetendheid van (pleeg) ouders groeit gestaag.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 31
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Waarom zijn we moreel verplicht de Syrische vluchtelingen te helpen?

Er komt steeds meer weerstand tegen het toelaten van steeds meer vluchtelingen maar waarom zijn we moreel verplicht de Syrische vluchtelingen te helpen?

Werkloosheid

Hierin beschrijf ik wat voor manieren van werkloosheid er zijn.

Kleding en taal binnen de subcultuur hiphop

Dit is het 3e artikel in een reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel schrijf ik iets over de kleding en taal binnen deze subcultuur.

Hoe je ex partner terug krijgen

Bijna iedereen maakt wel mee dat je relatie in moeilijkheden zit, hier lees je tips over wat je juist wel en niet moet doen om hem/haar terug te krijgen.

Drama Apeldoorn op koningendag

Drama Apeldoorn op koningendag

Goedkope stroom door kernfusie

Is kernfusie de oneindige en goedkope energiebron van de toekomst.

Zelfmoordvideo op facebook door cyberpesten

Hoe komt het dat er op Facebook een video circuleert van een meisje dat zelfmoord pleegt voor haar webcam?

Burgerschapsvorming

beschouwing van de vraag: Heeft het vak burgerschapsvorming een toevoegende waarde als het gaat om de ontwikkeling van kinderen tot goede liberale burgers?

Liefdesverdriet - een andere kijk

Dit artikel geeft een andere kijk op liefdesverdriet.

Rechtsvorming door de rechter

Het is van belang te beseffen dat rechtsvorming iets anders is dan interpretatie en rechtsontwikkeling. De Hoge Raad gaat hier nader op in.

Obsessieve relaties

Dit artikel gaat over obsessie binnen een relatie

Een historisch perspectief op lynchings in Mexico

In dit artikel zal worden besproken hoe het fenomeen lynchen (het eigenhandig mishandelen of vermoorden van potentiële daders door burgers) zich door de jaren heen in Mexico heeft ontwikkeld

Vrijheid

essay over vrijheid

Waarom een Dag van Eenheid?

Internationale beweging Humanity's Team vraagt de VN een Dag van Eenheid uit te roepen

Is de nationaal sociale politiek het beste voor het Nederlandse volk?

In deze onzekere tijden rijst bij veel mensen de vraag, of de nationaal sociale politiek het beste is voor het Nederlandse volk?

Moet “Zwarte Piet” weg, ja of nee?

Één van de grote wereldvragen van dit moment, moet “Zwarte Piet” weg?

Wat is er mis met het communisme?

Als je de westerse media moet geloven zijn communisten allemaal boeven, wat is er mis met het communisme?

Als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

De Jihad is een eeuwigdurende strijd die we nooit gaan winnen dus zeg ik, als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

Lichtwerkers Deel 2: Op weg naar een nieuwe wereld

De wereld door de ogen van een lichtwerker

Levenseindekliniek, vrijwillige levensbeëindiging

Niemand vraagt erom om geboren te worden maar steeds meer mensen vragen of ze mogen sterven.

De Nederlandse grondwet als symbool voor nationale eenheid in Nederland

in dit artikel wordt ingegaan op de discussie of de nederlandse grondwet een goed symbool is voor de nederlandse eenheid.

Het belang van de islam.

Dit artikel geeft de rol van de islam in het menselijke leven en in de samenleving weer.

Het plan van de overheid om vettaks in te voeren

Een betoog over het vettaks-plan van de overheid

Mijn koninkrijk

Google als nieuwe leerschool

De mooiste Vaderdag cadeaus

Ieder jaar met Vaderdag is daar weer die vraag, wat geven we vader. Daarom ging ik op zoek naar de mooiste Vaderdag cadeaus.