Help we krijgen een gezinsvoogd


Publicatie datum:

wat houdt het hebben van een gezinsvoogd in

Gesponsorde koppelingen

Jeugdhulpverlening is in Nederland een duister vlak. Veel mensen die hulp nodig hebben komen terecht bij bureau jeugdzorg maar weten helemaal niet wat hun boven het hoofd hangt. Om een beetje orde in de chaos te scheppen staan hier een aantal zaken uitgelegd.

Onder toezichtstelling (ots) 

Als er grote problemen in een gezin zijn en de reguliere hulp is niet voldoende kan de rechterlijke macht een gezinsvoogd inschakelen en het gezag van de ouders beperken.Het kind wordt dan onder toezicht geplaatst, en de gezinsvoogd neemt tesamen met de ouders alle beslissingen ten aanzien van de opvoeding en verzorging van het kind.Als er een gezinsvoogd wordt gezocht probeert men ook zoveel mogelijk rekening te houden met bijvoorbeeld religieuze overtuiging of levensovertuiging van de ouders.Op het moment dat er een gezinsvoogd in het gezin is heeft de rechter het gezag van de ouders beperkt. De ouders blijven wel inspraak houden in bijvoorbeeld een schoolkeuze, of een operatie wel of niet plaats moet vinden, maar de ouders worden er ook op aangesproken als het kind bijvoorbeeld schulden maakt. De gezinsvoogd ondersteunt de ouders in dit gezag door mee te kijken wat goed is voor een kind en te adviseren wat er zou moeten gebeuren.

Op het moment dat de rechter een onder toezichtstelling heeft uitgesproken ben je als ouders verplicht daaraan mee te werken omdat anders je kind niet bij je mag blijven wonen, je bent dus verplicht een gezinsvoogd te accepteren.

Wat is een gezinsvoogd

Een gezinsvoogd is een maatschappelijk werker in dienst van een bureau jeugdzorg

Functie van de gezinsvoogd

De gezinsvoogd is er om het gezin te ondersteunen in de verzorging en opvoeding van het kind. Samen met de ouders maakt de gezinsvoogd een zogenaamd plan van aanpak wat erop gericht is dat de ouders de opvoeding en de verzorging van het kind na een bepaalde tijd weer zelfstandig kunnen doen.Een gezinsvoogd mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de ouders welke door de ouders wel moeten worden opgevolgd.De gezinsvoogd zal middels een brief duidelijk maken wat u en/of u kind moeten doen, indien u dit niet doet heeft de gezinsvoogd de mogelijkheid te rapporteren aan de kinderrechter. Een gezinsvoogd wordt aangewezen door de rechter voor een periode van minimaal 1 jaar.Na dat jaar maakt de gezinsvoogd een rapport voor de kinderrechter en aan de hand daarvan beslist de kinderrechter of de ots wordt beeindigd zodat je zelf weer voor je kind kunt zorgen of dat de ots wordt verlengd omdat je nog niet klaar bent om zelf voor je kind te zorgen.

Raad van de kinderbescherming

De raad van kinderbescherming kan een onderzoek instellen naar een kind of een heel gezin op het moment dat duidelijk is dat de ontwikkeling van een kind in de knel komt. Aan de hand van dag onderzoek brengen ze dan een advies uit voor vrijwillige hulpverlening of verplichte hulpverlening. In het geval van verplichte hulpverlening wordt het gezag van de ouders door de kinderrechter beperkt en komt het kind onder toezicht te staan. Op het moment dat een gezin niet mee wil werken aan vrijwillige hulpverlening kan de raad van de kinderbescherming ook het advies uitbrengen om het gezag van de ouders te beperken en het kind onder toezicht te plaatsen.

Wet op de jeugdzorg

In principe is dit hele verhaal voor iedereen duidelijk en helder, een en ander is vastgelegd in een aantal wetten te weten de wet op de jeugdzorg, hierin is onder meer geregeld dat iedereen behoudens vreemdelingen recht hebben op hulp van de jeugdzorg en waar die hulp dan uit moet bestaan. Gedeputeerde staten moet er voor zorgen dat er per provincie tenminste 1 bureau jeugdzorg is dat in stand gehouden wordt door een stichting die door de provincie wordt gesubsidieerd. De stichting heeft als doel het in stand houden van een bureau jeugdzorg dat de in deze wet aan de stichting opgedragen taken vervult. De stichting kan naast het in stand houden van een bureau jeugdzorg slechts ten doel hebben het verlenen van jeugdzorg en het geven van voorlichting en advies over opgroei- en opvoedingsvragen en vragen van jeugdigen over hun juridische positie Verder is in de wet op de jeugdzorg geregeld hoe er gewerkt zou moeten worden en wat de wettelijke eisen zijn waaraan een bureau jeugdzorg zou moeten voldoen.

De Praktijk

In de praktijk is het gezien de vele sites en stukken op internet nogal eens anders dan dat de wet voorschrijft. Gezinsvoogden werkend bij de diverse bureaus jeugdzorg eigenen zich soms macht toe die ze helemaal niet hebben of waar ze zich met valsheid in geschrifte (bijvoorbeeld in een hulpverleningsplan) proberen om hun zin door te drijven. Uiteraard zijn er ook een hoop gezinsvoogden die wel gaan voor de kinderen en die hun werk naar behoren doen maar het aantal gezinsvoogden wat misbruikt maakt van hun positie en van de onwetendheid van (pleeg) ouders groeit gestaag.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 31
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Generatiekloof?

Is er sprake van generatiekloof?

Waarom worden de meeste verkrachtingen niet gerapporteerd bij de politie.

Op een foto zag ik vandaag dat maar 5% van alle verkrachtingen wordt gerapporteerd bij de politie.

Levenslang in de Gevangenis

Levenslange Straf, Levenslange Opsluiting, Life Sentence, Life Imprisonment, Lifelong Incarceration of Life Incarceration

De economische crisis van 2008

In dit artikel beschrijf ik de economische crisis van 2008.

Soorten organisaties, bijvoorbeeld het Museum van het Universum?

Wat voor soorten organisaties zijn er? Wat is het interessantste van een organisatie als het Museum van het Universum?

Is het streven naar autarkie, autarkisch wonen en qua energie autarkisch zijn goed?

Texel wil in 2030 op het gebied van energie in 2030 volledig autarkisch zijn, is dat goed?

The Elixir of Immortality

Geschreven in een Twaalf Leder gebonden Papyrus Codices

Jan Schaefer

De eigenzinnige politicus met helder taalgebruik

Sinterklaasgedichten voorbeelden en schrijven

Een artikel over het schrijven van de leukste Sinterklaasgedichten met voorbeelden. In dit artikel leer je hoe je op een eenvoudige manier een pakkend Sinterklaasgedicht kunt schrijven.

Korte geschiedenis van de hiphopmuziek

Dit is het 2e artikel in mijn reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel iets over de geschiedenis van hiphopmuziek.

Mermaids

Mermaids is vertaald in het Nederlands Zeemeerminnen

De geschiedenis van McDonald's en Ronald McDonald Kinderfonds Nederland

Het meest populaire fastfoodketen ter wereld

Jongerenwerk deel I

de zichtbaarheid van het jongerenwerk, voldoende of voor verbetering vatbaar?

ADHD, een last of een gemak?

ADHD, wat is dat eigenlijk? Wat kun je ermee en wat niet?

Een historisch perspectief op lynchings in Mexico

In dit artikel zal worden besproken hoe het fenomeen lynchen (het eigenhandig mishandelen of vermoorden van potentiële daders door burgers) zich door de jaren heen in Mexico heeft ontwikkeld

Goedkoop wonen kan, gratis wonen niet

Veel mensen moeten gedwongen goedkoop wonen want gratis wonen is verboden.

Gelukkig worden, een gelukkig toeval, domme pech of geluk door menselijk toedoen

Op deze pagina een uitleg over het verschil tussen gelukkig toeval, domme pech en menselijk toedoen.

Koninginnedag

De geschiedenis van koninginnedag tot aan vandaag

De beste relatietherapie, gratis relatietherapie

Problemen met je partner, lees hier de beste gratis relatietherapie.

Visies op het kind: bevrijding, ontwikkeling en zorg

Er worden drie visies op het kind besproken: het bevrijdingsperspectief, het ontwikkelingsperspectief en het zorgperspectief. Ik zal in een betoog het zorgperspectief verdedigen.

Wat is de Holebifoon nu precies en met welke vragen kan je er terecht?

De Holebifoon is een vrijwillige organisatie die mensen helpt met vragen rond seksualiteit.

Wat is er mooi aan een massa evenement?

Wat is er mooi aan een fietstoertocht met 15.000 deelnemers of een wandelvierdaagse met 46.000 deelnemers?

De bewuste keuze van afgelopen verkiezingen bleek zo bewust nog niet

Tot hoeverre zijn we bewust van onze eigen keuze en wat is de rol van het brein daarbij?

Is de numerieke identiteit de oplossing voor etnische discriminatie?

Hoe zou het zijn als we geen naam zouden hebben maar een numerieke identiteit?

Mannen in de kinderopvang, kan dat?

In dit artikel wordt ingegaan op het nut van mannen binnen de kinderopvang