Jeugdcriminaliteit


Publicatie datum:

jeugdcriminaliteit

Gesponsorde koppelingen

Jeugdcriminaliteit, omvattend begrip voor strafbare feiten begaan door jeugdigen. Zie voor het Nederlandse jeugdstrafrecht jeugdrecht; voor België jeugdrechtbank en jeugdbescherming.

VERSCHIJNSEL

De geregistreerde criminaliteit (slechts een gedeelte van alle criminaliteit) laat zien dat verhoudingsgewijs de meeste veroordeelden tot de leeftijdsgroep van 18-20 jaar behoren en dat het vooral gaat om vermogenscriminaliteit gepleegd door jongens. De vanaf de jaren zeventig geconstateerde sterke stijging van de jeugdcriminaliteit blijkt zich niet door te zetten in de andere leeftijdsgroepen. Jeugdcriminaliteit is dus mede een leeftijdgebonden gedrag; in veel gevallen van voorbijgaande aard. Reeds in 1831 ontdekte Adolphe Quetelet, de Belgische criminoloog en statisticus, op grond van Franse criminele statistieken dat de criminaliteit van de man stijgt tot het 25ste levensjaar en daarna afneemt.Lokale toestanden spelen bij de omvang van de jeugdcriminaliteit overal een belangrijke rol. Jeugdcriminaliteit komt het meest voor in de grote steden, waar men vaak te maken heeft met aanpassingsmoeilijkheden van grote groepen jongeren uit andere culturen. Veel projecten ter preventie van jeugdcriminaliteit zijn dan ook gericht op de integratie van allochtone groepen.In toenemende mate vormen de zogenoemde harde-kernjongeren een probleem. Deze jeugdige criminelen plegen in verhouding veel en ernstige delicten en komen vaak met politie en justitie in aanraking. Bij veel van deze jongeren is sprake van problemen, zoals een voortijdig afgebroken schoolopleiding, werkloosheid of slechte familierelaties. In Nederland wordt o.m. door middel van de zogenoemde 'individuele trajectbegeleiding' (ITB) geprobeerd recidive door deze jongeren te voorkomen door intensief te werken aan sociale integratie en persoonlijke vaardigheden. In een periode van zes tot twaalf maanden wordt getracht de jongeren weer 'op de rails' te zetten. Wanneer de met de jongere gemaakte afspraken niet worden nagekomen, volgt alsnog een vrijheidsbenemende straf.

OORZAKEN

Wat betreft de oorzaken van jeugdcriminaliteit zijn de meningen verdeeld. Zowel sociale als psychische factoren schijnen een rol te spelen. Algemeen wordt aangenomen dat criminaliteit niet aan één enkele oorzaak is toe te schrijven. Naast het zich incidenteel misdragen van jeugdigen vertonen bepaalde jongeren ernstig en herhaald crimineel gedrag (recidive). Naar de oorzaken van het gedrag van deze laatste categorie is met name onderzoek gedaan. Deze jongeren komen verhoudingsgewijs vaker uit onvolledige gezinnen, hun schoolprestaties waren laag, en vaak werden ze door hun ouders verwaarloosd. Sociologen verklaren hun gedrag als de natuurlijke reactie van minder bevoorrechte en minder begaafde jongeren op de frustraties die ze ervaren in hun mislukkende pogingen om hogerop te komen in de strijd om het bestaan. Psychologen, en dan vooral de psychoanalytici, wijzen met nadruk op de karaktereigenschappen van de individuele delinquenten. Zij menen dat onvoldoende liefde of een inconsequente opvoeding in de vroege jeugd een verwringing van de persoonlijkheid kan veroorzaken, die kan leiden tot delinqent gedrag in latere jaren. Het sociologische en het psychologische standpunt zijn niet met elkaar in strijd, daar de meeste factoren die in de opvoeding door de analytici als schadelijk worden aangeduid, juist die kenmerken zijn die de sociologen overwegend aantreffen in de sociaal achtergebleven sectoren van de maatschappij. In de voorstelling van de jeugdige delinquenten zelf zijn de voornaamste factoren die tot hun crimineel gedrag leidden: invloed van leeftijdgenoten, sensatiezucht, in sommige gevallen aangewakkerd door film en andere media, verveling, zichzelf willen bewijzen, materiële winst en provocatie door leeftijdgenoten."jeugdcriminaliteit." Encarta® - Encyclopedie 2001 - Winkler Prins. © 1993-2000 Microsoft Corporation/Elsevier. Alle rechten voorbehouden.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 11
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Trouwringen kopen

Welke trouwring aanschaffen

Zomertijd en wintertijd

Uitleg over de zomer- en wintertijd en een korte beschrijving van de geschiedenis hiervan.

Discussiëren?

Discussiëren: wat is het en wat ontbreekt er vaak

Oorzaken van lynchings in Mexico

In dit artikel zal worden besproken welke oorzaken het fenomeen lynchen in Mexico heeft

Korte geschiedenis van de hiphopmuziek

Dit is het 2e artikel in mijn reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel iets over de geschiedenis van hiphopmuziek.

Hoe kun je gehandicapte weeskinderen in India helpen?

Door de armoede in India zijn ouders soms genoodzaakt om hun gehandicapte kind ten vondeling te leggen. Hoe kun je deze gehandicapte weeskinderen helpen?

Weg met de monarchie, leve de republiek

De monarchie is een achterhaald instituut. Er is maar één reden waarom hij nog wordt gedoogd.

Kleding en taal binnen de subcultuur hiphop

Dit is het 3e artikel in een reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel schrijf ik iets over de kleding en taal binnen deze subcultuur.

Bijgeloof over en met kerstmis

beschrijving van bijgeloof over de kerst

Toename verkoop van gouden sieraden in pandjeshuizen

Verkopen van je spullen

Vaccinatie, van twee kanten belicht

Trendverslag

Dit artikel gaat over de trends van nu in het interieur.

Kun je iedereen welvarend maken?

Zorgt volledige werkgelegenheid ervoor dat iedereen welvarend wordt?

Over gummen en potloden

We zijn vertrouwd met gummen en potloden, maar waar komen ze vandaan?

Hoogbegaafdheid

Wat is Hoogbegaafdheid? Een definitie, omschrijving en enkele kenmerken.

Karl Marx

Een beschrijving van het leven van Marx en zijn utopie het communisme

Depressie en verslaving: Vicieuze cyclus Deel II

Oplossingsrichtingen verslaving en depressie

Homoseksualiteit binnen de Nederlandse Krijgsmacht.

Feit: De Nederlandse Krijgsmacht loopt voorop in de homo-emancipatie, maar hoe zit dit in andere landen? In dit artikel lees je de feiten!

Hoe maken we Nederland weer voor de Nederlanders?

Steeds meer mensen roepen het vandaag de dag, “Nederland voor de Nederlanders” maar hoe maken we Nederland weer voor de Nederlanders?

Carnaval de oorsprong van een volksfeest

Waar komt het feest dat we tegenwoordig vol enthousiasme vieren eigenlijk vandaan?

Schipperen tussen opvattingen en praktijken over opvoeding

Verschillen in opvattingen en praktijken tussen Westerse en niet-Westerse culturen.

De opkomst van de FBI

Het ontstaan van het beruchte elitecorps van de Amerikaanse overheid.

Positieve uitwerkingen van plagen op de ontwikkeling van het kind

Veel kinderen worden geplaagd of gepest,hoewel velen denken dat dit een negatieve uitwerking heeft op de toekomst van het kind zijn er ook veel bewijzen dat er juist positieve effecten zijn van plagen op de ontwikkeling van het kind.

De rol van plagen in de ontwikkeling

Plagen blijkt een positieve invloed te hebben in de ontwikkeling van het kind.

Hoezo trouw?

De trouw verdwijnt uit onze maatschappij. Is dat wel zo goed?