Jeugdcriminaliteit


Publicatie datum:

jeugdcriminaliteit

Gesponsorde koppelingen

Jeugdcriminaliteit, omvattend begrip voor strafbare feiten begaan door jeugdigen. Zie voor het Nederlandse jeugdstrafrecht jeugdrecht; voor België jeugdrechtbank en jeugdbescherming.

VERSCHIJNSEL

De geregistreerde criminaliteit (slechts een gedeelte van alle criminaliteit) laat zien dat verhoudingsgewijs de meeste veroordeelden tot de leeftijdsgroep van 18-20 jaar behoren en dat het vooral gaat om vermogenscriminaliteit gepleegd door jongens. De vanaf de jaren zeventig geconstateerde sterke stijging van de jeugdcriminaliteit blijkt zich niet door te zetten in de andere leeftijdsgroepen. Jeugdcriminaliteit is dus mede een leeftijdgebonden gedrag; in veel gevallen van voorbijgaande aard. Reeds in 1831 ontdekte Adolphe Quetelet, de Belgische criminoloog en statisticus, op grond van Franse criminele statistieken dat de criminaliteit van de man stijgt tot het 25ste levensjaar en daarna afneemt.Lokale toestanden spelen bij de omvang van de jeugdcriminaliteit overal een belangrijke rol. Jeugdcriminaliteit komt het meest voor in de grote steden, waar men vaak te maken heeft met aanpassingsmoeilijkheden van grote groepen jongeren uit andere culturen. Veel projecten ter preventie van jeugdcriminaliteit zijn dan ook gericht op de integratie van allochtone groepen.In toenemende mate vormen de zogenoemde harde-kernjongeren een probleem. Deze jeugdige criminelen plegen in verhouding veel en ernstige delicten en komen vaak met politie en justitie in aanraking. Bij veel van deze jongeren is sprake van problemen, zoals een voortijdig afgebroken schoolopleiding, werkloosheid of slechte familierelaties. In Nederland wordt o.m. door middel van de zogenoemde 'individuele trajectbegeleiding' (ITB) geprobeerd recidive door deze jongeren te voorkomen door intensief te werken aan sociale integratie en persoonlijke vaardigheden. In een periode van zes tot twaalf maanden wordt getracht de jongeren weer 'op de rails' te zetten. Wanneer de met de jongere gemaakte afspraken niet worden nagekomen, volgt alsnog een vrijheidsbenemende straf.

OORZAKEN

Wat betreft de oorzaken van jeugdcriminaliteit zijn de meningen verdeeld. Zowel sociale als psychische factoren schijnen een rol te spelen. Algemeen wordt aangenomen dat criminaliteit niet aan één enkele oorzaak is toe te schrijven. Naast het zich incidenteel misdragen van jeugdigen vertonen bepaalde jongeren ernstig en herhaald crimineel gedrag (recidive). Naar de oorzaken van het gedrag van deze laatste categorie is met name onderzoek gedaan. Deze jongeren komen verhoudingsgewijs vaker uit onvolledige gezinnen, hun schoolprestaties waren laag, en vaak werden ze door hun ouders verwaarloosd. Sociologen verklaren hun gedrag als de natuurlijke reactie van minder bevoorrechte en minder begaafde jongeren op de frustraties die ze ervaren in hun mislukkende pogingen om hogerop te komen in de strijd om het bestaan. Psychologen, en dan vooral de psychoanalytici, wijzen met nadruk op de karaktereigenschappen van de individuele delinquenten. Zij menen dat onvoldoende liefde of een inconsequente opvoeding in de vroege jeugd een verwringing van de persoonlijkheid kan veroorzaken, die kan leiden tot delinqent gedrag in latere jaren. Het sociologische en het psychologische standpunt zijn niet met elkaar in strijd, daar de meeste factoren die in de opvoeding door de analytici als schadelijk worden aangeduid, juist die kenmerken zijn die de sociologen overwegend aantreffen in de sociaal achtergebleven sectoren van de maatschappij. In de voorstelling van de jeugdige delinquenten zelf zijn de voornaamste factoren die tot hun crimineel gedrag leidden: invloed van leeftijdgenoten, sensatiezucht, in sommige gevallen aangewakkerd door film en andere media, verveling, zichzelf willen bewijzen, materiële winst en provocatie door leeftijdgenoten."jeugdcriminaliteit." Encarta® - Encyclopedie 2001 - Winkler Prins. © 1993-2000 Microsoft Corporation/Elsevier. Alle rechten voorbehouden.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 11
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Hoeveel vluchtelingen en asielzoekers kunnen we opnemen in Nederland?

De discussie over vluchtelingen en asielzoekers is in volle gang, de meest gehoorde vraag is; hoeveel vluchtelingen en asielzoekers kan Nederland opnemen?

Hoe veroorzaakten mooie vrouwen het verval van de kerk?

Het verval van de Nederlandse kerken is niet te stuiten. Hoe veroorzaken mooie vrouwen het verval van de kerk?

Jan Schaefer

De eigenzinnige politicus met helder taalgebruik

Pleegzorg, wanneer het thuis misloopt!

pleegzorg : pleegouders die de armen kinderen een nieuwe thuis geven.

Hoogbegaafdheid: IQ test

Wat is een IQ test precies?

Selectiviteit in de Strafrechtspleging

Selectiviteit in de Strafrechtspleging

Los Gitanos

De oorsprong van de Zigeuners.

Wie is de weigerambtenaar?

In dit artikel wordt gekeken wat en wie een weigerambtenaar is. Mag hij zomaar een gedeelte van zijn werk weigeren te doen?

De economische crisis van 2008

In dit artikel beschrijf ik de economische crisis van 2008.

Velodrome d'Hiver

In 1942 vond de grootste razzia in de Franse geschiedenis plaats. Duizenden Joden werden ondergebracht in het wielerstadion Velodrome d'Hiver wachtend op hun dood in Auschwitz.

Burgerschapsvorming

beschouwing van de vraag: Heeft het vak burgerschapsvorming een toevoegende waarde als het gaat om de ontwikkeling van kinderen tot goede liberale burgers?

Wat is de Holebifoon nu precies en met welke vragen kan je er terecht?

De Holebifoon is een vrijwillige organisatie die mensen helpt met vragen rond seksualiteit.

Opzegging van een arbeidsovereenkomst.

De regels over opzegging van een arbeidsovereenkomst.

Cyberpesten

Algemene informatie over een moderne vorm van pesten: cyberpesten

Richtlijnen van een BHV verbanddoos

Ben je op zoek naar een geschikte BHV verbanddoos? Wat moet hier eigenlijk in zitten en wat wordt verplicht door de overheid?

Wie kijkt er naar Big Brother?

Hoe is het gesteld met privacy in Nederland?

Is die trouwring wel nodig?

Is het verplicht trouwringen uit te wisselen bij een huwelijk?

De kerstboom

Een van de tradities van Nederlanders met kerst is het opzetten van een kerstboom, maar dit is oorspronkelijk geen Nederlandse traditie.

Turkije en de Europese Unie; Islam en Christendom

Christenen vormen een heel klein deel van de Turkse bevolking en worden gewantrouwd en gezien als tweederangs burgers.

Wat is er mis met het communisme?

Als je de westerse media moet geloven zijn communisten allemaal boeven, wat is er mis met het communisme?

Brand in Moedrijk zal vertrouwen in de overheid schaden

De ervaring leert dat de gevolgen van de brand in Moedrijk vooral het vertrouwen in de overheid zal schaden.

De opkomst van de FBI

Het ontstaan van het beruchte elitecorps van de Amerikaanse overheid.

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel I

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Marktplaats nl, Marktplaats auto.

Marktplaats.nl is de bekendste plek om nieuwe en tweedehands spullen te kopen en verkopen.

Peuters en eten, de ramp en de tips.

Waarom eten peuters niet altijd goed en wat kun je er aan doen?