Jeugdcriminaliteit


Publicatie datum:

jeugdcriminaliteit

Gesponsorde koppelingen

Jeugdcriminaliteit, omvattend begrip voor strafbare feiten begaan door jeugdigen. Zie voor het Nederlandse jeugdstrafrecht jeugdrecht; voor België jeugdrechtbank en jeugdbescherming.

VERSCHIJNSEL

De geregistreerde criminaliteit (slechts een gedeelte van alle criminaliteit) laat zien dat verhoudingsgewijs de meeste veroordeelden tot de leeftijdsgroep van 18-20 jaar behoren en dat het vooral gaat om vermogenscriminaliteit gepleegd door jongens. De vanaf de jaren zeventig geconstateerde sterke stijging van de jeugdcriminaliteit blijkt zich niet door te zetten in de andere leeftijdsgroepen. Jeugdcriminaliteit is dus mede een leeftijdgebonden gedrag; in veel gevallen van voorbijgaande aard. Reeds in 1831 ontdekte Adolphe Quetelet, de Belgische criminoloog en statisticus, op grond van Franse criminele statistieken dat de criminaliteit van de man stijgt tot het 25ste levensjaar en daarna afneemt.Lokale toestanden spelen bij de omvang van de jeugdcriminaliteit overal een belangrijke rol. Jeugdcriminaliteit komt het meest voor in de grote steden, waar men vaak te maken heeft met aanpassingsmoeilijkheden van grote groepen jongeren uit andere culturen. Veel projecten ter preventie van jeugdcriminaliteit zijn dan ook gericht op de integratie van allochtone groepen.In toenemende mate vormen de zogenoemde harde-kernjongeren een probleem. Deze jeugdige criminelen plegen in verhouding veel en ernstige delicten en komen vaak met politie en justitie in aanraking. Bij veel van deze jongeren is sprake van problemen, zoals een voortijdig afgebroken schoolopleiding, werkloosheid of slechte familierelaties. In Nederland wordt o.m. door middel van de zogenoemde 'individuele trajectbegeleiding' (ITB) geprobeerd recidive door deze jongeren te voorkomen door intensief te werken aan sociale integratie en persoonlijke vaardigheden. In een periode van zes tot twaalf maanden wordt getracht de jongeren weer 'op de rails' te zetten. Wanneer de met de jongere gemaakte afspraken niet worden nagekomen, volgt alsnog een vrijheidsbenemende straf.

OORZAKEN

Wat betreft de oorzaken van jeugdcriminaliteit zijn de meningen verdeeld. Zowel sociale als psychische factoren schijnen een rol te spelen. Algemeen wordt aangenomen dat criminaliteit niet aan één enkele oorzaak is toe te schrijven. Naast het zich incidenteel misdragen van jeugdigen vertonen bepaalde jongeren ernstig en herhaald crimineel gedrag (recidive). Naar de oorzaken van het gedrag van deze laatste categorie is met name onderzoek gedaan. Deze jongeren komen verhoudingsgewijs vaker uit onvolledige gezinnen, hun schoolprestaties waren laag, en vaak werden ze door hun ouders verwaarloosd. Sociologen verklaren hun gedrag als de natuurlijke reactie van minder bevoorrechte en minder begaafde jongeren op de frustraties die ze ervaren in hun mislukkende pogingen om hogerop te komen in de strijd om het bestaan. Psychologen, en dan vooral de psychoanalytici, wijzen met nadruk op de karaktereigenschappen van de individuele delinquenten. Zij menen dat onvoldoende liefde of een inconsequente opvoeding in de vroege jeugd een verwringing van de persoonlijkheid kan veroorzaken, die kan leiden tot delinqent gedrag in latere jaren. Het sociologische en het psychologische standpunt zijn niet met elkaar in strijd, daar de meeste factoren die in de opvoeding door de analytici als schadelijk worden aangeduid, juist die kenmerken zijn die de sociologen overwegend aantreffen in de sociaal achtergebleven sectoren van de maatschappij. In de voorstelling van de jeugdige delinquenten zelf zijn de voornaamste factoren die tot hun crimineel gedrag leidden: invloed van leeftijdgenoten, sensatiezucht, in sommige gevallen aangewakkerd door film en andere media, verveling, zichzelf willen bewijzen, materiële winst en provocatie door leeftijdgenoten."jeugdcriminaliteit." Encarta® - Encyclopedie 2001 - Winkler Prins. © 1993-2000 Microsoft Corporation/Elsevier. Alle rechten voorbehouden.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 11
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Is een verplichte commune de oplossing voor de toekomst?

Wordt door het opheffen van bejaardenhuizen en gezinsvervangende tehuizen de verplichte commune de toekomst?

Betoog: Pesten moet strafbaar worden gesteld

Een betoog waarin argumenten worden gegeven om het samenlevingsprobleem genaamd pesten strafbaar te maken

Dissociative Identity Disorder DID ook genaamd Multiple Personality Disorder MPD

Schakelen tussen een Normaal Bewustzijn en een Slaap-Wandelaar Toestand

Weg met de monarchie, leve de republiek

De monarchie is een achterhaald instituut. Er is maar één reden waarom hij nog wordt gedoogd.

Hoe versier je een mooie vrouw?

Je ziet een mooie vrouw en je wilt haar versieren, hoe pak je dat aan?

Hells Angels

Hells Angels Rides the Harley Davidson

De impact van muziek op jongeren en adolescenten.

Steeds meer jongeren kunnen geen moment meer zonder muziek, hoe groot is de impact van muziek op adolescenten?

Populisme als ziekteverschijnsel parlementaire democratie.

“Het moderne populisme is een ziekteverschijnsel van de parlementaire democratie.”

Ernesto 'Che' Guevara

Che Guevara in de Westerse wereld

Is het streven naar autarkie, autarkisch wonen en qua energie autarkisch zijn goed?

Texel wil in 2030 op het gebied van energie in 2030 volledig autarkisch zijn, is dat goed?

Meditatie en gezondheid

Meditatie in het algemeen

Hoe kun je gehandicapte weeskinderen in India helpen?

Door de armoede in India zijn ouders soms genoodzaakt om hun gehandicapte kind ten vondeling te leggen. Hoe kun je deze gehandicapte weeskinderen helpen?

Hoe kun je ADD zo goed mogelijk benutten?

Hoe kun je ervoor zorgen dat je al je aparte trekjes juist positief worden.

Het doel heiligt de kroongetuige

Nederland is gewend geraakt aan het fenomeen kroongetuige. De acceptatie voor het gebruik van een kroongetuige is door de jaren heen lichtelijk gegroeid.

De oorsprong van Stichting De Kringen

Hoe uit een verdrietig initiatief een mooie stichting ontstond.

Staatshervorming

Een samenvatting van de laaste staatshervorming.

Rare werkelijke wetten in Verenigde Staten

Vreemde echte wetten op allerlei staten in Amerika

Hoe los je goedkoop gedragsproblemen op?

Gedragsproblemen kun je goedkoop oplossen met behulp van de piramide van Maslow en Pavlov.

Zet niet zo maar je handtekening

Colportage is een veelbesproken onderwerp. Let altijd goed op waar je voor tekent en bedenk je altijd of het wel klopt.

Verstrikt in je wortels

Een beschrijving over het mogelijke handelen van maatschappelijk werkers als zij worden geconfronteert met een pleegkind dat een loyaliteitsconflict doormaakt.

Korte geschiedenis van de hiphopmuziek

Dit is het 2e artikel in mijn reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel iets over de geschiedenis van hiphopmuziek.

Help! Mijn vriendin is Koreaanse!

Koreaanse traditie en trouwen met een 'Westerling'

Leon de Winter

De bekende Nederlandse schrijver, columnist en filmproducent

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

Provinciale Staten Verkiezingen

korte uitleg over wat de provinciale verkiezingen zijn