Waar gaan wij naar toe?

Essay nummer 2 geschreven als opdracht voor het vak ethiek door Erwin van der Land

Gesponsorde koppelingen

In dit essay zal geprobeerd worden u te informeren over de veranderingen van de arbeidsmarkt, een uitleg te geven over de begrippen baanzekerheid, werkzekerheid en zekerheid op basis van wederzijds vertrouwen, mijn visie op de toekomst van arbeid en als laatste zal er worden geprobeerd u te overtuigen van de stelling:

“De juridische begrippen goed werkgeverschap en goed werknemerschap moeten niet aangepast worden”

Hiervoor zal in eerste instantie uitgelegd worden wat die begrippen precies inhouden. Om vervolgens met een viertal argumenten u van de juistheid te overtuigen. Verder wil ik nog even melden dat de bladzijdes vermeld in de voetnoten slaan op nummering als genoemd in de reader Ethiek voor major 3.2. Bladzijde 54 slaat dan op bladzijde 54 van de reader.

Ik zal beginnen met een uitleg over de begrippen goed werkgeverschap en goed werknemerschap, aangezien dit nogal vage normen zijn. Ze zijn beide wettelijk vastgelegd en in art. 7:611 BW, welke het volgende inhoudt:

“De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen”

Onder goed wordt vervolgens verstaan dat de beide partijen zich moeten gedragen naar de maatstaven van de redelijkheid en de billijkheid. De Arbowet stelt dat de werkgever en de werknemer beiden verantwoordelijkheden hebben. Die van de werkgever is om ervoor te zorgen dat werknemer veilige en gezonde arbeidsomstandigheden heeft. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld verzuimbegeleiding en arbeidsomstandighedenspreekuur. Een goed werkgever hoort er daarbij ook voor te zorgen dat er een prettig werkklimaat is met een stimulerend personeelsbeleid en uitdagende arbeidsvoorwaarden. De verantwoordelijkheden van de werknemer zijn o.a. terug te vinden art. 7:660 BW, welke het volgende inhoudt:

“De werknemer is verplicht zich te houden aan de voorschriften omtrent het verrichten van de arbeid alsmede aan die welke strekken ter bevordering van de goede orde in de onderneming van de werkgever, door of namens de werkgever binnen de grenzen van algemeen verbindende voorschriften, of overeenkomst aan hem, al dan niet tegelijk met andere werknemers, gegeven.”

Een goed werknemer dient daarbij ook aan zijn eigen inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te werken, met de flexibiliteit, verantwoordelijkheidsgevoel, samenwerken en ontwikkelen als kernbegrippen.

De grote vraag is nu of die normen veranderd moeten worden, ik vind van niet. Ten eerste omdat er een verschuiving van baanzekerheid naar werkzekerheid plaatsvindt. Ik zal eerst even uitleggen wat die normen inhouden alvorens ik er inhoudelijk op in ga, want dat is wel zo duidelijk. Baanzekerheid is is de strategie waarbij een bedrijf haar sociaal kapitaal – de arbeiders – probeert veilig te stellen door middel van een beleid dat is gericht op het behoud van arbeidsplaatsen. Werkzekerheid daarentegen probeert het zelfde doel te bereiken door werknemers te helpen bij het vergroten van hun kansen op het vinden van werk, binnen of buiten de onderneming[1]. Voor beide theorieën valt iets te zeggen, maar baanzekerheid wordt tegenwoordig steeds vaker als ‘het oude model’ gezien. Dit terwijl beide voordelen hebben. Bij baanzekerheid wordt:

De bereidheid van de werknemers om vrijwillig met hun kennis en inspanningen bij te dragen aan de verhoging van de productiviteit bevorderd; Voorkomen dat ondernemingen personeel te snel ontslaan; Een zorgvuldig en sober aannamebeleid gestimuleerd; Het vertrouwen in de werkgever bevorderd; De werknemer gestimuleerd een langer tijdsperspectief in te nemen met betrekking tot hun bijdrage aan de onderneming.[2]

De voordelen van werkzekerheid zijn daarentegen:

Het vermogen om werk te krijgen hangt niet meer af van maar één werkgever; Werknemers zijn vele malen flexibeler; Werknemers zijn affectief neutraal; Werknemers hebben eigen verantwoordelijkheid en zijn dus niet meer afhankelijk van de werkgever.[3]

Toch vindt de verschuiving van baan- naar werkzekerheid plaats, omdat baanzekerheid geen rekening houdt met de emancipatie van jonge, hoogopgeleide werknemers die zelf verantwoordelijkheid voor hun carrière willen nemen. Jammer genoeg biedt werkzekerheid geen oplossing voor de ‘moeilijk opleidbare werknemer’ die de snelheid van de veranderingen niet bij kan houden[4]. Tijdens de verschuiving die momenteel plaatsvindt zie je dan dat er een soort ‘gulden middenweg’ ontstaat en wel die van zekerheid op basis van wederzijds vertrouwen. Dit staat ook wel bekend als wederzijdse verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. De inhoud van dit begrip wordt door Gasperz en Ott in hun boek[5] passend samengevat als:

“Een organisatie die zijn flexibiliteitbehoefte geheel afwentelt op zijn medewerkers, krijgt niet het personeel waarmee de concurrentieslag kan worden gewonnen. En een werknemer heeft aan de andere kant weinig aan een vaste aanstelling bij een onderneming die de concurrentiestrijd verliest vanwege een gebrek aan flexibiliteit.”

Hiermee willen ze zeggen dat de werkgever de werknemers even hard nodig heeft als de werknemers de werkgever, zodat ze zich beide staande kunnen houden in een snel veranderende omgeving. Een werknemer heeft dan binnen de organisatie zowel rechten als plichten. De rechten houden[6] het volgende in:

Werknemers zullen als individuen behandeld worden; Ze krijgen geëigende feedback; Ze mogen er van uitgaan dat individueel ontslag enkel als laatste mogelijkheid wordt toegepast; Keuzes tussen werknemers zullen op een objectieve manier worden genomen; Ze hebben het recht om te worden gehoord en zich te verenigen; Ze hebben het recht op een fatsoenlijke vergoeding; Ze mogen niet gehinderd worden in hun recht om als burger deel te nemen aan het publieke debat; Alle mogelijke maatregelen dienen te worden genomen om hun gezondheid en veiligheid te verzekeren; Werkgevers zullen niet binnendringen in de privacy van de werknemers; Ze zijn gerechtigd om deel te nemen aan activiteiten ten dienste van de samenleving.

De plichten zijn:

Werknemers dienen zich naar hun beste vermogen in te spannen; Ze moeten bereid zijn om flexibel te werken; Ze hebben een persoonlijke verantwoordelijkheid voor competentieontwikkeling; Ze werken met elkaar op basis van wederzijds respect; Ze zullen naar hun beste vermogen zichzelf en anderen gezondheid en veiligheid verzekeren; Ze zullen goede feedback geven en fatsoenlijk omgaan met ontvangen feedback; Zij die een leidinggevende positie hebben, accepteren hun rol als rolmodel; Managers erkennen hun plicht tot ontwikkeling van werknemers.[7]

De verschuiving van baanzekerheid naar werkzekerheid vraagt niet om een verandering in de begrippen goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Het zijn nu vage normen, welke heel erg makkelijk zijn binnen een snel veranderend kader zoals het arbeidsrecht. De wetgever zou te langzaam de begrippen kunnen veranderen, waar een snelle ontwikkeling van het recht gewenst is. Daarbij zorgt de rechtsprekende macht er voor dat aan de vage normen invulling wordt gegeven[8]. Deze kunnen in een steeds mondigere wordende, snel veranderende maatschappij beter invulling geven aan de begrippen. Dit kunnen ze simpelweg doen doordat ze sneller zijn dan de wetgever.

Een andere reden om de begrippen te laten bestaan als vage norm is de verandering van het arbeidsrecht, welke in de toekomst nog meer en misschien wel drastischer zal gaan veranderen. Mijn visie op de verandering van het arbeidsrecht is als volgt. Er zal veel parttime werk gedaan gaan worden ook zullen er in de toekomst meer uitzendkrachten zijn. De mensen willen bij hun kinderen zijn of gewoon een dagje extra vrij in de week om te ‘ontstressen’, de werkdruk zal namelijk vele malen hoger liggen door al die parttimers. Mensen zullen een 40-urige werkweek in 32 of 36 uur moeten voltooien om te kunnen blijven meedoen in een rat-race-cultuur. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel van meer vrij om te ontstressen, maar meer stress doordat er minder tijd is voor dezelfde werkzaamheden. De werkdagen zullen door de technologische ontwikkelingen langer en hectischer worden. Ook zullen mensen meer gaan thuiswerken door de mogelijkheden van o.a. videoconferencing. Deze vorm van bereikbaarheid zorgt er echter voor dat de scheidingslijn tussen werk en privé zullen vervagen[9]. Dit zal leiden tot een hoger ziekteverzuim door stress.

Uiteindelijk zullen we op een punt uitkomen waarop de werkloosheid extreem zal toenemen zoals recent onderzoek heeft aangetoond[10]. Dit allemaal terwijl er een gebrek aan arbeidskrachten ontstaat door de massale uitval.

De positieve kant is echter dat het merendeel (75%[11]) van de vrouwen aan het werk zal zijn en het aantal vrouwen met een leidinggevende functie zal exponentieel stijgen. Ook zal het aantal uitzendkrachten toenemen, wat ten goede komt aan de flexibiliteit van de werknemers.

De strategie die men in de toekomst zal gaan hanteren zal, mijns inziens, een combinatie worden tussen werkzekerheid en zekerheid op basis van wederzijds vertrouwen. In feite zal dit neerkomen op een uitgebreide versie van zekerheid op basis van wederzijds vertrouwen, maar met meer plichten van de werknemer. De rechten zullen niet veel veranderen aangezien we nu al op een goed niveau zitten qua rechten van werknemers. Nederland heeft namelijk al alle acht conventies van de ILO[12] bijgewoond en ondertekend. In vergelijking: de Verenigde Staten van Amerika hebben er maar twee ondertekend. Sinds juni 1998 geldt echter dat iedereen met een lidmaatschap van de ILO de vier basisbeginselen dient te respecteren, te bevorderen en te realiseren[13].

Kort gezegd moeten de begrippen goed werkgeverschap en goed werknemerschap als bedoeld in art. 7:611 BW niet aangepast worden omdat er een verschuiving van baanzekerheid naar werkzekerheid plaatsvindt, het arbeidsrecht te snel veranderd om er een gesloten norm van te maken, de jurisprudentie nu invulling geeft aan de twee begrippen en dat is met de snelle veranderingen de beste optie en als laatste omdat de arbeid in de toekomst dusdanig zal veranderen dat open – en dus vage – normen het beste gehanteerd kunnen worden.

Bronvermelding

Verantwoordelijkheid voor en van werknemers – R.J.M. Jeurissen Gaspersz, Jeff B.R., M. Ott. Management van employability : nieuwe kansen in arbeidsrelaties. Assen: Van Gorcum, 1998. ISBN 9023231279 Het leerstuk van goed werkgeverschap – G.G.J. Heerma van Voss http://www.flexmarkt.nl/arbeidsmarkt/werknemer-van-de-toekomst-maakt-langere-dagen-1406.html Schrijver onbekend. Geraadpleegd op 04-11-2011 22.00 uur.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/835532/2007/02/27/Europa-krijgt-tekort-van-32-miljoen-werknemers.dhtml Door: Elsbeth Stoker− 27/02/07, 15:55 . Geraadpleegd op 04-01-2011 21.30 uur.

http://www.ornet.nl/group-nieuws-channel/tno-optimistisch-over-arbeidsmarkt-van-de-toekomst-511.html Schrijver onbekend, geraadpleegd op 04-01-2011 omstreeks 21.30 uur.

[1] Verantwoordelijkheid voor en van werknemers – R.J.M. Jeurissen blz. 54

[2] Verantwoordelijkheid voor en van werknemers – R.J.M. Jeurissen blz. 54 en 55

[3] Verantwoordelijkheid voor en van werknemers – R.J.M. Jeurissen blz. 56 en 57, tabel 8.2

[4] Verantwoordelijkheid voor en van werknemers – R.J.M. Jeurissen blz. 58

[5] Gaspersz, Jeff B.R., M. Ott. Management van employability : nieuwe kansen in arbeidsrelaties. Assen: Van Gorcum, 1998. ISBN 9023231279

[6] Volgens bedrijfsethicus Jones

[7] Verantwoordelijkheid voor en van werknemers – R.J.M. Jeurissen blz. 59 en 60

[8] Het leerstuk van goed werkgeverschap – G.G.J. Heerma van Voss bladzijde 32

[9] http://www.flexmarkt.nl/arbeidsmarkt/werknemer-van-de-toekomst-maakt-langere-dagen-1406.html

Schrijver onbekend. Geraadpleegd op 04-11-2011 22.00 uur.

[10] http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/835532/2007/02/27/Europa-krijgt-tekort-van-32-miljoen-werknemers.dhtml

Door: Elsbeth Stoker− 27/02/07, 15:55 . Geraadpleegd op 04-01-2011 21.30 uur.

[11] http://www.ornet.nl/group-nieuws-channel/tno-optimistisch-over-arbeidsmarkt-van-de-toekomst-511.html

Schrijver onbekend, geraadpleegd op 04-01-2011 omstreeks 21.30 uur.

[12] International Labour Organisation

[13] Verantwoordelijkheid voor en van werknemers – R.J.M. Jeurissen blz. 50 en 51

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie

Naam: Jan en Alleman
Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

comments powered by Disqus

Oude Reacties

Hieronder staan de oude Foobie reacties, indien beschikbaar.

Waarom is de ene verslaving legaal en de andere verslaving illegaal?

Schrijfverslaving zorgt voor tijdelijke afleiding voor verslaafden en verminderd dus het gebruik van verslavende middelen en zou dus gesubsidieerd moeten worden.

Op Avontuur in de Natuur met de Rugzak

Backpacking is dé Recreatie voor het Wandelen voor méér dan één dag.

Levenslang in de Gevangenis

Levenslange Straf, Levenslange Opsluiting, Life Sentence, Life Imprisonment, Lifelong Incarceration of Life Incarceration

Hells Angels

Hells Angels Rides the Harley Davidson

Ost Deutschland

Oost Duitsland is hernoemd als; Het Voormalig Oostelijk Grond-Gebied van Duitsland

Katten van Groot tot Klein

Katten zijn vrijwel gelijk in structuur en in het gedrag.

Amazone

Van de naam Amazon wordt gezegd, dat de benaming het gevolg is van een Oorlog waarin Francisco de Orellana heeft gevochten, samen met een Stam van Tapuyas en diverse andere Stammen uit Zuid Amerika.

Mermaids

Mermaids is vertaald in het Nederlands Zeemeerminnen

Totem

De spirituele benaming is Totemism

The Elixir of Immortality

Geschreven in een Twaalf Leder gebonden Papyrus Codices

Dissociative Identity Disorder DID ook genaamd Multiple Personality Disorder MPD

Schakelen tussen een Normaal Bewustzijn en een Slaap-Wandelaar Toestand

Telepathie

In het Oude Grieks betekend dit Afstandelijke Communicatie

Hoe ontstaat eenzaamheid bij ouderen en wat kun je er aan doen?

Eenzaamheid bij ouderen wordt in Nederland een steeds groter probleem, hoe komt dat en wat is er aan te doen?

Waarom moet de consument steeds meer verleid worden? (ten koste van het milieu)

Steeds meer milieuvriendelijk producten wijken voor meer vervuilende producten die de consument meer verleiden.

Verliefd worden is zo gebeurt, maar hoe blijf je verliefd? (deel 3)

De vonk van de liefde zet je makkelijk in lichter laaien maar hoe hou je het liefdesvuur brandend?

Verliefd worden is makkelijk, het moeilijkste is verliefd blijven (deel 1)

Iedereen kent het gevoel, vlinders in je buik en je ziet de wereld door een roze bril. Maar hoe houd je dat gevoel vast.

Kunnen we eenvoudig alle asielzoekers weren?

Iedereen staat op zijn achterste benen als iemand zegt dat we geen asielzoekers meer moeten toelaten maar kunnen we alle asielzoekers weren?

Soorten organisaties, bijvoorbeeld het Museum van het Universum?

Wat voor soorten organisaties zijn er? Wat is het interessantste van een organisatie als het Museum van het Universum?

De menselijke factor in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

P.P.P. staat voor People, Planet en Profit in het M.V.O. Wat betekend M.V.O. voor People of te wel, voor mensen.

De impact van muziek op jongeren en adolescenten.

Steeds meer jongeren kunnen geen moment meer zonder muziek, hoe groot is de impact van muziek op adolescenten?

Zet niet zo maar je handtekening

Colportage is een veelbesproken onderwerp. Let altijd goed op waar je voor tekent en bedenk je altijd of het wel klopt.

Hoe staan we vandaag de dag tegenover seksualiteit in onze samenleving.

De seksuele revolutie begon in de jaren 60 van de vorige eeuw, hoe staan we nu tegenover seksualiteit?

Hoe ver zijn we met het klonen van mensen?

Het klonen van dieren wordt al een aantal jaren gedaan, gaan we binnenkort ook mensen klonen en wat ze de voor- en nadelen daarvan?

Hoe wordt economie met ecologie de economie van de toekomst?

Is economische groei ook mogelijk met de ecologie als grondslag?

Wat zijn de oorzaken en de ontwikkeling van de Globalisering?

Heeft de globalisering invloed op het gebied van handel, financiën, technologie, communicatie en macro-economische coördinatie.

Horror huizen in India, als jeugd opvanghuizen exploitatie centrums worden.

De opvang van weeskinderen, gehandicapte en gemarginaliseerde kinderen in India is momenteel nog één grote puinhoop.

Charlie Hebdo en hoe heilig is de vrijheid van meningsuiting in Frankrijk?

Naar aanleiding van de vreselijke aanslag op de redactie van Charlie Hebdo roepen alle Fransen dat de vrijheid van meningsuiting heilig is in Frankrijk, maar is dat ook zo?

Bestaan er nog jonge rijke yuppies in Nederland?

In de jaren 90 van de vorige eeuw stonden yuppies volop in de belangstelling, bestaan er nog jonge rijke yuppies in Nederlands?

Waarom moet vuurwerk verboden worden?

Ieder jaar rond nieuwjaar laait de discussie weer op, moet vuurwerk verboden worden?

Wat staat er vandaag op mijn Facebook pagina d.d. 2014-12-27?

Facebook is het belangrijkste communicatiekanaal van deze tijd, wat staat er vandaag op mijn Facebook pagina.

Hoe verminder je het aantal bejaarde mensen en is dit de oplossing voor het bejaardenprobleem?

Er komen steeds meer bejaarde mensen bij in Nederland, hoe verminder je het aantal bejaarde mensen?

Waarom bekeren steeds meer Chinezen zich tot het christendom?

In ons land neemt het aantal christenen steeds meer af maar in China bekeren steeds meer mensen zich tot zich tot het christendom, waarom doe ze dat.

Waarom kost een vluchteling ons niets maar verdienen we er geld aan?

Heel veel mensen mopperen dat vluchtelingen ons alleen maar geldkosten maar dit is niet zo, ze kosten ons niets en we verdienen er zelfs geld aan.

Hoe veroorzaakten mooie vrouwen het verval van de kerk?

Het verval van de Nederlandse kerken is niet te stuiten. Hoe veroorzaken mooie vrouwen het verval van de kerk?

Waarom geven we iemand die een grote eikel is een “Gouden Eikel”?

Iedereen kent wel een grote eikel maar waarom geven we iemand die een grote eikel is een “Gouden Eikel”?

Waarom mag de Amerikaanse politie onschuldige negers of zwarten vermoorden?

Iedere keer als een Amerikaanse politieagent een onschuldige neger of zwarte vermoordt gaat hij vrijuit, waarom mag dat?

Is het streven naar autarkie, autarkisch wonen en qua energie autarkisch zijn goed?

Texel wil in 2030 op het gebied van energie in 2030 volledig autarkisch zijn, is dat goed?

Justitiële interventies

Op het gebied van justitiële interventies bevinden we ons in een lastige, maar fascinerende periode.

Waarom rampenfilms me zo fascineren.

Rampenfilms fascineren me al mijn hele leven, maar toen na 11 september 2001 en andere rampen in de wereld de fictie werkelijkheid leek te zijn geworden voelde dit behoorlijk bizar.

Waarom is er opeens zo'n hetze vanwege Zwarte Piet?

Sinds een paar jaar laait rond Sinterklaas de discussie over Zwarte Piet op, dit jaar zelfs met gewelddadige gevolgen. Waarom is er opeens zo'n hetze vanwege Zwarte Piet?

Is een clown eigenlijk nog wel grappig?

In een Parijs woedt een ware clown terreur, maar ook hier zijn clowns niet allemaal meer om te lachen.

Waarom plegen jonge Eskimo’s steeds vaker euthanasie?

Vroeger kozen alleen oude Eskimo’s voor euthanasie door bevriezing, waarom kiezen tegenwoordig jonge Eskimo’s steeds vaker voor euthanasie?

Een feestelijk geboortebord

Het is elke weer een speciaal moment als er een baby wordt geboren. En dat mag gevierd worden ook! Familieleden, vrienden en kennissen leven, samen met buren en buurtgenoten, graag met de gelukkige ouders mee.

Over gummen en potloden

We zijn vertrouwd met gummen en potloden, maar waar komen ze vandaan?

Eindhoven Airport blijft groeien

Het vliegveld in Eindhoven wordt steeds populairder. Kunnen we Eindhoven Airport al het tweede Schiphol noemen?

Wanneer verzetten we de klok van zomertijd naar wintertijd?

Zomertijd en wintertijd, wanneer zetten we de klok vooruit of achteruit?

Is die trouwring wel nodig?

Is het verplicht trouwringen uit te wisselen bij een huwelijk?

Jan Schaefer

De eigenzinnige politicus met helder taalgebruik

De oorsprong van Stichting De Kringen

Hoe uit een verdrietig initiatief een mooie stichting ontstond.

De nadelen van vrijheid van internet uitingen

Het recht van vrijheid van internet uitingen is bij ons bijna heilig, toch kleven er steeds vaker nadelen aan.

Wie maakt de daklozenkrant en hoe werkt de daklozenkrant?

Af en toe staat ergens een dakloze die je een daklozenkrant probeert te verkopen, wie maakt die en waar gaat het geld naartoe?

Nominaties op Facebook

Inflatie van het woord 'nomineren'

Wanneer wordt het moderne communisme mogelijk?

Het huidige communisme is besmet door hebzucht en corruptie, het kapitalisme heeft echter ook gefaald. Wanneer wordt het moderne communisme mogelijk?

Kinderen en verlegenheid

Elk kind is weleens verlegen. Maar wat doe je als verlegenheid het leven van je kind belemmert, bijvoorbeeld omdat hij wel bij een ander kind wilt spelen, maar het niet durft?

Waar maak je de mooiste fotokalender?

In veel huizen heeft de kalender een prominente plaats gekregen. Je hebt allerlei soorten. Verjaardagen van familie, vrienden en kennissen, je vindt ze terug op je verjaardagskalender.

Worden we permanent ongelukkig door de media?

De aanhoudende stroom vreselijke media berichten vergiftigt langzaam maar zeker ons leven.

Waarom is alcoholvrij bier, zoals Bavaria 0.0 Original zo belangrijk?

Waarom vinden zowel Amstel, Bavaria als Warsteiner, Erdingen en vele andere bierbrouwers alcoholvrij bier zo belangrijk?

Waarom komt er steeds meer ziekte, ellende en rampspoed voor in mijn directe omgeving?

Hoe is het te verklaren dat er iedere dag meer ziekte, ellende en rampspoed voorkomt in mijn directe omgeving?

Waarom een goedkoop personenbusje voor gehandicapte wezen in India?

Wat is de motivering voor de aanschaf van een goedkoop personenbusje voor gehandicapte wezen in India?

Waarom worden de meeste verkrachtingen niet gerapporteerd bij de politie.

Op een foto zag ik vandaag dat maar 5% van alle verkrachtingen wordt gerapporteerd bij de politie.

Wat drijft de Soenniten tot hun terreurdaden?

Steeds vaker worden er aanslagen gepleegd door extremistische Soenniten, wat drijft hen tot hun daden.

De mooiste Vaderdag cadeaus

Ieder jaar met Vaderdag is daar weer die vraag, wat geven we vader. Daarom ging ik op zoek naar de mooiste Vaderdag cadeaus.

Hoelang kan een dictator zijn gang gaan?

Telkens weer komen er nieuwe dictators aan de macht maar hoelang kan een dictator zijn gang gaan?

Wat maakt ontwikkelingshulp zo moeilijk?

Geld ophalen voor ontwikkelingshulp blijkt heel makkelijk te zijn maar het vervolgens goed besteden is heel moeilijk. Wat maakt ontwikkelingshulp zo moeilijk?

De geschiedenis van Vaderdag

Vaderdag is een nationale feestdag tot eer van vaders en het vaderschap. Op deze dag worden vaders in het zonnetje gezet.

Discriminatie

Telkens we naar het nieuws kijken of de krant lezen, zien we oorlogstaferelen. Steeds trachten we ons een wereld voor te stellen zonder oorlog, waar iedereen in vrede kan samenleven.

Kun je ontslagen worden door een privébericht op Facebook?

Je zet uit frustratie een negatief privé bericht over een collega op je afgesloten Facebook account, kan dit je ontslag tot gevolg hebben?

Wat is er mooi aan een massa evenement?

Wat is er mooi aan een fietstoertocht met 15.000 deelnemers of een wandelvierdaagse met 46.000 deelnemers?

Betoog: Pesten moet strafbaar worden gesteld

Een betoog waarin argumenten worden gegeven om het samenlevingsprobleem genaamd pesten strafbaar te maken

Hoe kun je gehandicapte weeskinderen in India helpen?

Door de armoede in India zijn ouders soms genoodzaakt om hun gehandicapte kind ten vondeling te leggen. Hoe kun je deze gehandicapte weeskinderen helpen?

Hechte vriendschap

Tekst over hechte vriendschap en de bijhorende liefde

Hoe kun je een familieruzie beëindigen?

Er zijn heel veel families waar familieleden ruzie hebben met elkaar, hoe kun je een familieruzie beëindigen?

Klap van de Molen

Duurzaam bezig zijn, is hot! Maar is alles wel zo duurzaam als wordt geclaimd?

Recht op zelfverdediging

Mag je iemand doodschieten in Nederland uit noodweer?

Kun je iedereen welvarend maken?

Zorgt volledige werkgelegenheid ervoor dat iedereen welvarend wordt?

Richtlijnen van een BHV verbanddoos

Ben je op zoek naar een geschikte BHV verbanddoos? Wat moet hier eigenlijk in zitten en wat wordt verplicht door de overheid?

Is een verplichte commune de oplossing voor de toekomst?

Wordt door het opheffen van bejaardenhuizen en gezinsvervangende tehuizen de verplichte commune de toekomst?

Wat is het verschil tussen een stedeling en een provinciaal?

Volgens kandidaat-raadslid van het CDA Joram Verstoep is iedereen die niet in Amsterdam woont een provinciale boer. Wat is het verschil tussen een stedeling en een provinciaal?

Hoe gaan oplichters te werk?

Steeds meer mensen worden slachtoffer van oplichters maar hoe gaan oplichters te werk?

Makkelijk geld verdienen met octrooien op de natuur.

Verdien ook eenvoudig veel geld met octrooien op “uitvindingen” van de natuur.

Elkaar een handje helpen!

Via Facebook elkaar helpen, wat een fijn idee

Reuze ballenbad

Reuzen ballenbad of iets meer verontrustend

Meld je gratis aan voor Utopia

Utopia is een groot succes, meld je ook gratis aan voor Utopia.

Bestaan er nog echte Samurai vrouwen?

Bestaan er nog steeds echte Japanse vrouwelijke krijgers of Samurai vrouwen?

Moet Nederland uit de Europese Unie stappen?

Vandaag presenteerde Geert Wilders zijn verkiezingsprogramma met als speerpunt dat Nederland uit de Europese Unie moet stappen.

Moet “Zwarte Piet” weg, ja of nee?

Één van de grote wereldvragen van dit moment, moet “Zwarte Piet” weg?

Werkstuk zinloos geweld en agressie

Iedere week vindt er wel een geval van zinloos geweld plaats, waar komt die agressie vandaan?

Zelfmoordvideo op facebook door cyberpesten

Hoe komt het dat er op Facebook een video circuleert van een meisje dat zelfmoord pleegt voor haar webcam?

Zelfmoord trend of zelfmoord hype.

Zelfmoord onder jongeren neemt epidemische vormen aan, wat is de verklaring voor dit fenomeen.

Leven in een wereld zonder oorlog, is wereldvrede mogelijk?

Iedere dag zie ik mensen vechten op televisie of internet, toch leef ik al mijn hele leven in een wereld zonder oorlog.

Weg met koning Willem Alexander, leve koningin Maxima

Het koningshuis is een volledig achterhaalt feodaal instituut, de enige reden dat het mag blijven is Maxima.

Waar houden vrouwen van, wat wil een vrouw voor haar verjaardag?

Praktische cadeau tips voor mannen die niet weten wat ze voor hun vriendin of vrouw kopen moeten.

Gratis daten, succesvol daten, de beste datingsites

Een pagina met tips voor gegarandeerd succesvolle daten op de beste datingsites.

Sperma van fokpaarden is het witte goud , wordt mensensperma ook miljoenen waard?

Wordt binnenkort na paarden- en koeienzaad nu ook mensenzaad goud waard?

Wat zijn de voor en nadelen van ritueel slachten?

Weet u net als ik niets van ritueel slachten lees dan deze uitgebreide objectieve uitleg.

Verliefde Paus Jorge Mario Bergoglio, Verliefde paus Franciscus

Paus Jorge Mario Bergoglio, eindelijk een paus die wel van een vrouw houdt?

Marktplaats nl, Marktplaats auto.

Marktplaats.nl is de bekendste plek om nieuwe en tweedehands spullen te kopen en verkopen.

Cursus hoe creëer je mooie gewillige vrouwen.

Hoe kun je een mooie vrouw of een mooi meisje zo manipuleren dat ze alles voor je wil doen.

Makkelijk scheiden, goedkoop scheiden

In dit artikel vindt je de beste tips voor een snelle en goedkope scheiding.

Levenseindekliniek, vrijwillige levensbeëindiging

Niemand vraagt erom om geboren te worden maar steeds meer mensen vragen of ze mogen sterven.

La UNICEF jobs, United Nations Children’s Fund.

UNICEF komt op voor de rechten van alle kinderen, waar ook ter wereld.

is de jeugd van tegenwoordig echt zo rijk?

De jongeren van tegenwoordig hebben alles, maar zijn ze echt zo rijk of valt dat wel mee.

Als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

De Jihad is een eeuwigdurende strijd die we nooit gaan winnen dus zeg ik, als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

Homohuwelijk ja of nee, mogen homo’s trouwen.

Er is veel te doen om het homo huwelijk, hier de feiten en de voorwaarden.

Kwetsbaar opstellen

Waarom je kwetsbaar opstellen juist iets moois is.

Het heerlijk avondje is gekomen, Sinterklaas gaat digitaal.

Het heerlijk avondje is gekomen, het avondje van Sinterklaas. De digitalisering en de macht van Sinterklaas.

Met hangjongeren naar de top, met hangjeugd naar de top

Lees hier de beste manier om met hangjongeren aan de top te komen.

Windenergie, windkracht, gratis groene stroom

Steeds meer nieuwe maar ook verbeterde oude vindingen zorgen voor gratis windenergie voor iedereen.

Gratis internet, gratis beltegoed, gratis smartphone

Iedere moderne puber wil graag gratis internet, gratis beltegoed en een gratis smartphone krijgen.

Gratis op te halen, spaar het milieu door hergebruik

Gratis op te halen laptops, elektrische apparaten, speelgoed, foto en film apparatuur etc.

Goedkoop wonen kan, gratis wonen niet

Veel mensen moeten gedwongen goedkoop wonen want gratis wonen is verboden.

Goedkoop roken moet mogen, goedkope sigaretten voor iedereen

Er zijn ook sigaretten zonder accijns, lees hier waar en hoe je die kunt kopen

Fillipijnse werkster geen goedkope Filippijnse

Niet alle goedkope Fillipijnse werksters in Saoedi-Arabië worden misbruikt als seksslavin.

Laat alcohol vrij onder de 18

De jeugd gaat niet kapot aan de alcohol maar aan de betutteling.

Gedwongen prostitutie, illegale vrouwenhandel.

Van een mooie vrouw tot gedwongen prostitutie voor geld.

Eerder stoppen met werken, pre pensioen

Eerder stoppen met werken kan nog steeds, lees hier hoe.

Voorkomen van eenzaamheid bij bejaarden.

Voorkomen doet het veel, eenzaamheid bij bejaarden, hoe kun je het voorkomen…

Gelukkig worden, een gelukkig toeval, domme pech of geluk door menselijk toedoen

Op deze pagina een uitleg over het verschil tussen gelukkig toeval, domme pech en menselijk toedoen.

Zijn alle lekkere blonde meiden domme blondjes?

Heel veel lekkere blonde meiden zijn meer dan alleen maar domme blonde dozen.

Wat is de zin van het menselijk leven.

Een bijzonder experiment in de zoektocht naar de zin van het menselijke leven.

De theologische lente

De Arabische lente is een voorbode van de theologische lente.

De perfecte samenleving is maakbaar maar alleen op kleine schaal

Er is een samenleving mogelijk waarin iedereen gelijk, gezond en gelukkig is.

Wie is de nieuwe Messias of de nieuwe verlosser

De nieuwe Messias is eindelijk op aarde gekomen, hij stuit echter op tal van problemen.

De beste relatietherapie, gratis relatietherapie

Problemen met je partner, lees hier de beste gratis relatietherapie.

www.brandwonden.nl, Brandwonden stichting, brandwonden

Brandwonden stichting, geeft informatie over brandwonden, vraagt aandacht voor preventie, eerste hulp, behandeling en begeleiding van patiënten en onderzoek.

Ouderafhankelijkheid versus kinderafhankelijkheid.

Kinderen zijn vanzelfsprekend afhankelijk van hun ouders, ouders worden langzaamaan weer afhankelijk van hun kinderen.

Waarom gaan jongeren steeds jonger met elkaar naar bed.

Verkering betekent tegenwoordig meteen met elkaar naar bed gaan.

Goedkope stroom door kernfusie

Is kernfusie de oneindige en goedkope energiebron van de toekomst.

Weg met de monarchie, leve de republiek

De monarchie is een achterhaald instituut. Er is maar één reden waarom hij nog wordt gedoogd.

Wat is Democratie

Democratie bestaat uit demos(=volk) en crator(=regeren/macht). Democratie betekent dus het volk regeert.

Schoefiti

Mysterie en fenomeen.

Staatshervorming

Een samenvatting van de laaste staatshervorming.

Toename verkoop van gouden sieraden in pandjeshuizen

Verkopen van je spullen

Trouwringen kopen

Welke trouwring aanschaffen

Omgaan met angsten bij kinderen

Omgaan met angsten bij kinderen

Populisme als ziekteverschijnsel parlementaire democratie.

“Het moderne populisme is een ziekteverschijnsel van de parlementaire democratie.”

Groen licht en groene lampen rukken op

Op bouwplaatsen en daarbuiten rukt de groene schijnwerper en andere verlichting met groene lampen steeds verder op

Transportbedrijven geraakt door de crisis

De transportsector wordt hard geraakt door de economische crisis: weinig werk, winstdalingen en faillisementen.

Succes koning Willem!

Beatrix doet afstand van de troon en we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe hij dat gaat doen. Dit artikel bevat kort wat prins Willem over het koningschap zei en hoe hij het wil invullen. En daarbij wensen wij hem natuurlijk heel veel succes.

Het gilet is helemaal terug en hipper dan ooit, vandaar deze tips.

Hoe is het gilet eigenlijk ontstaan en waar moet je op letten tijdens het dragen. Na het lezen van dit artikel kom jij altijd goed voor de dag.

Dag Koningin Beatrix, Hallo Koning Willem Alexander

Koningin Beatrix doet na 33 jaar op 30 april 2013 door ondertekening van akte van abdicatie afstand van de troon.

Help, de helikopterouder rukt op!

Opvoeden is loslaten. Waarom helikopterouders hun kind tekort doen.

Ancient aliens theorie

Er zijn mensen die geloven dat onze beschaving is opgezet door buitenaards leven. Wat geloven zij nu precies

Project X, woord van het jaar 2012

Wat is een project X-feest?

Sinterklaasgedichten voorbeelden en schrijven

Een artikel over het schrijven van de leukste Sinterklaasgedichten met voorbeelden. In dit artikel leer je hoe je op een eenvoudige manier een pakkend Sinterklaasgedicht kunt schrijven.

Engelse leenwoorden in het Nederlands

Neemt het aantal Engelse leenwoorden echt toe of lijkt dit alleen zo?

De geschiedenis van McDonald's en Ronald McDonald Kinderfonds Nederland

Het meest populaire fastfoodketen ter wereld

Carnaval de oorsprong van een volksfeest

Waar komt het feest dat we tegenwoordig vol enthousiasme vieren eigenlijk vandaan?

De vergrijzing, de oplossing voor de werkeloze vijftiger

De vergrijzing is de mogelijke oplossing voor werkelozen boven de 50 jaar

Pesten? Wat een onzin!

Pesten? Wat een onzin!

Waarom Afrika het kan

Ontwikkelingsproblemen zijn op te lossen.

Pesten en wat de gevolgen kunnen zijn

Pesten kan grote gevolgen hebben,

Nederlandse jongeren kunnen niet spellen

Het taalniveau van jongeren in Nederland daalt. Hoe komt dit? Hoe kunnen we er iets aan doen?

Met je vinger in je neus

Waar komen etiketten eigenlijk vandaan en hoe ontwikkelen deze zich?

De opkomst van de FBI

Het ontstaan van het beruchte elitecorps van de Amerikaanse overheid.

Bezwaarschrift voor mijn boete

Bezwaarschrift schrijven voor mijn boete

Kinderhuwelijk

Onze cultuur kent dit verschijnsel niet, maar in veel culturen wordt dit als normaal beschouwd

De kerstboom

Een van de tradities van Nederlanders met kerst is het opzetten van een kerstboom, maar dit is oorspronkelijk geen Nederlandse traditie.

Internationale rechtsvergelijkingen

Internationale rechtsvergelijkingen, waarin verscheelt Amerika nou met de rest van de wereld ?

Potverteren. Een linkse hobby?

Algemeen wordt aangenomen dat de PvdA onzorgvuldig omspringt met overheidsfinanci�n. In dit artikel wordt onderzocht of dat beeld klopt.

Profilers

Het werk van een profiler,overgewaaid uit de VS, is meer een kunst dan een vak

Adoptie [binnen- en buitenland]

De eisen van een adoptie in Nederland of in het buitenland

Hoezo trouw?

De trouw verdwijnt uit onze maatschappij. Is dat wel zo goed?

Geothermische energie

Geschiedenis van geothermische enrgie

Skinheads the spirit of '69

Een artikel over de herkomst van skinheads en over alle vooroordelen die er bestaan ten opzichte van deze groep.

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel IV

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel I

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Wat is vrijheid van meningsuiting?

Wat houdt de vrijheid van meningsuiting in en wat is het vervolg ervan?

De democratische wereld

De wereld van technologie, vrijheid en democratie. De wereld die ongemerkt totalitarisme creeert.

Top van het bedrijfsleven

VNO voorzitter Wientjes denkt dat er meer topmensen in de politiek nodig zijn.

Vaccinatie, van twee kanten belicht

Wilders oorzaak val kabinet

Geert Wilders heeft het zijn eigen kabinet laten vallen. Waarom heeft hij Nederland in een tijd van crisis laten vallen? Is dit een strategisch slimme zet?

Haast- of huisvrouw?

Minder voedselverspilling, minder honger!

Betoog. Wij moeten zuiniger met ons voedsel omgaan en de vrijheid om het voedsel weg te gooien of te vernietigen moet beperkt worden.

De economische crisis van 2008

In dit artikel beschrijf ik de economische crisis van 2008.

Waarde

De stelling voor dit essay is: In een welvarende samenleving is waarde vooral immateri�le waarde. Dit wordt bekeken vanuit het oogpunt van de overheid.

De 21e eeuwse bankhanger

Is bankhangen nou echt zo slecht?

Internationale afspraken klimaat

Artikel over internationale afspraken op het gebied van klimaatverandering.

Lichtwerkers Deel 2: Op weg naar een nieuwe wereld

De wereld door de ogen van een lichtwerker

Pleegzorg, wanneer het thuis misloopt!

pleegzorg : pleegouders die de armen kinderen een nieuwe thuis geven.

De perfecte wereld

Wat zou onze maatschappij verbeteren?

De geschiedenis van Walt Disney

Iedereen kent wel een of meerdere films van Disney. Maar wie was nou de man achter deze films?

De consumptiemaatschappij als grootste angst

kan de huidige consumptiemaatschappij kwaad?

Artsen Zonder Grenzen

De geschiedenis en activiteiten van Artsen Zonder Grenzen

Interview Marianne Thieme

In 2006 vlak voor de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer werden er bij ons op school ook verkiezingen gehouden.

Marktwerking in de zorg

betoog over marktwerking zorg

Vrijheid

essay over vrijheid

Verloedering

Langzamerhand worden we een maatschappij waarin mensen leven die gewoon lekker doen en laten wat ze willen

In de trein

een observatie

Werkloosheid

Hierin beschrijf ik wat voor manieren van werkloosheid er zijn.

Trendverslag

Dit artikel gaat over de trends van nu in het interieur.

Mijn koninkrijk

Google als nieuwe leerschool

Stichting Stadshout Amsterdam

Dit is een weergave van het gedachtegoed van Crisow von Schulz, oprichter van Stichting Stadshout

Jongerenwerk deel I

de zichtbaarheid van het jongerenwerk, voldoende of voor verbetering vatbaar?

De poenscheppers met een sociaal maatschappelijke functie

Het verhaal over poenscheppende bestuurders. Het verhaal van de andere crimineel.

De religieuze bril

Kijken door een religieuze bril als atheist zijnde.

Oorlog in het midden-oosten

De mogelijke gevolgen van een oorlog in het midden-oosten voor Nederland.

Stiekem worden we steeds asocialer..

In de huidige maatschappij zie je dat we steeds minder rekening houden met de medemens. En dat we steeds meer vanuit onszelf denken en doen.

trouwen de meest perfecte dag

Heb je de stap gezet en wens je te trouwen? Heb je al aan alles gedacht?

Obsessieve relaties

Dit artikel gaat over obsessie binnen een relatie

Kraamzorg

Wat is kraamzorg en waar let je op bij het inschrijven.

Hoe je ex partner terug krijgen

Bijna iedereen maakt wel mee dat je relatie in moeilijkheden zit, hier lees je tips over wat je juist wel en niet moet doen om hem/haar terug te krijgen.

Valentijnsdag

Een beetje uitleg over Valentijnsdag

Mens en mobieltje

Wat doet het mobieltje met mens en samenleving?

Scheidingsangst bij jonge kinderen

Omschrijft scheidingsangst bij jonge kinderen

The Green Man

Hij is de spirituele indentiteit van deze uitgestrekte wouden: een voorstelling in half-menselijke gedaante van de duurzame Boom-energie. Ook onderwees hij onze voorouders in de levensgeheimen.

Verstrikt in je wortels

Een beschrijving over het mogelijke handelen van maatschappelijk werkers als zij worden geconfronteert met een pleegkind dat een loyaliteitsconflict doormaakt.

Rangen bij de Koninklijke Luchtmacht

Welke rangen kennen wij bij de Nederlandse luchtmacht en hoe kan je deze herkennen?

Wie kijkt er naar Big Brother?

Hoe is het gesteld met privacy in Nederland?

Inburgeren: Een kans of een barrière?

Een essay over inburgeren in Nederland

Moeilijkheden in bestrijding mensenhandel

Hoe wetgeving de bestrijding van mensenhandel in de weg ligt

Waarden en normen leren

Leren van waarden en normen

Heb jij alle gedichtjes al af?

Het is weer de tijd van het jaar dat iedereen druk bezig is met Sinterklaas. Maar hoe kun je dat het beste aanpakken?

Leve Prinses Beatrix!

Ons land werd de laatste generaties geleid door een Koningin. Dit artikel gaat over Prinses Beatrix.

Het belang van taal

Om verschillende redenen is taal belangrijk genoeg om er voortdurend alert op te zijn bij het gebruik ervan. Een eigentijds voorbeeld van een steeds toenemende verloedering is het gebruik van naar...toe waar dit gebruik altijd en zonder uitzondering vervangbaar is door een juist geplaatst werkwoord.

Vergelijkend winkelen in Nederland en Belgie

Over prijsreglementeringen en vergelijkende reclame in beide lidstaten. Een vergelijkende studie van wetgeving en toepassingen.

Homoseksualiteit binnen de Nederlandse Krijgsmacht.

Feit: De Nederlandse Krijgsmacht loopt voorop in de homo-emancipatie, maar hoe zit dit in andere landen? In dit artikel lees je de feiten!

De beperkendheid van het huidige regeer akkoord.

In deze paper zal ik weerleggen waarom de regeer akkoorden die tegenwoordig worden geschreven de invloed van het parlement teveel beperken.

De Kijk op Geert Wilders in het Buitenland.

Dit artikel gaat er over of, en hoe Geert Wilders de Nederlandse betrekkingen met het buitenland beïnvloed

De Nederlandse grondwet als symbool voor nationale eenheid in Nederland

in dit artikel wordt ingegaan op de discussie of de nederlandse grondwet een goed symbool is voor de nederlandse eenheid.

Sociale isolement: hoe krijg je sociaal contact

Hoe kun je snel sociaal contact krijgen met andere mensen? Wat zijn de mogelijkheden om een sociaal isolement te doorbreken?

Hoezo is de claimcultuur slecht? en oma tegen Ajax, normaal?

Over megaschadeclaims, hun punitieve bedoeling en het no cure no pay systeem.

Virtuele schandpalen

Een essay over de verticale en horizontale bescherming van de burger tegen zijn mogelijke vogelvrijverklaring door internet

De Wet Mulder, theoretisch een bedenkelijke wet, in de praktijk een monsterlijk systeem.

De Wet Mulder is theoretisch al een wet met een tekort aan rechtswaarborgen, zoals ze wordt toegepast is ze nog meer een aantijging tegen de menselijkheid alhoewel de wet zelf haar uitvoerders niet verbiedt om ze netjes toe te passen.

Recht en rechtvaardigheid voor eenieder, toevoegingen, rechtsbijstandverzekeringen, buitengerechtelijke kostenregeling en nog klassejustitie?

Goedbedoelde wetgevende initiatieven, echter waartoe leiden ze? Bieden ze een voldoende tegemoetkoming aan onvermogenden of toch no cure no pay als alternatief?

Crowdsourcing

Is er een kracht van de massa of kan het ook anders zijn?

Mensenrechten en het ontstaan van het Klassiek liberalisme

De mensenrechten ontleedt.

Opgroeien met verschillende levensfases

Ouder worden en de acht fases van de onrwikkeling daarvan

Discussiëren?

Discussiëren: wat is het en wat ontbreekt er vaak

Positieve uitwerkingen van plagen op de ontwikkeling van het kind

Veel kinderen worden geplaagd of gepest,hoewel velen denken dat dit een negatieve uitwerking heeft op de toekomst van het kind zijn er ook veel bewijzen dat er juist positieve effecten zijn van plagen op de ontwikkeling van het kind.

Wie is de weigerambtenaar?

In dit artikel wordt gekeken wat en wie een weigerambtenaar is. Mag hij zomaar een gedeelte van zijn werk weigeren te doen?

Groepen, hoe werkt het theoretisch gezien

Groepsdynamica in de theorie

De advocaat en zijn functie

Wat doet een advocaat en hoe gaat dat in z'n werk?

De Belgische koningskwestie

De koningskwestie is de benaming voor het politiek conflict tussen de Belgische koning Leopold III en de regering. De koningskwestie leidde ertoe dat de koning in1950 afstand nam van de troon ten gunste van zijn zoon Boudewijn.

Waarom kiezen voor de subcultuur hiphop?

Dit is het laatste artikel in mijn reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel vertelt ik iets over de principes binnen deze subcultuur, waarom je voor deze subcultuur kunt kiezen en eventuele risico's.

Kleding en taal binnen de subcultuur hiphop

Dit is het 3e artikel in een reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel schrijf ik iets over de kleding en taal binnen deze subcultuur.

Korte geschiedenis van de hiphopmuziek

Dit is het 2e artikel in mijn reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel iets over de geschiedenis van hiphopmuziek.

De achtergrond van hiphop

Eerste artikel in een reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel kort de achtergrond en de basis van de subcultuur hiphop.

Koude oorlog

stukje geschiedenis van de koude oorlog

Kinderen en echtscheiding

Tips voor ouders bij een (echt)scheiding. Waar kun je op letten om het voor kinderen zo draaglijk mogelijk te maken?

Beroepsaansprakelijkheid

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

Kwalitatieve aansprakelijkheid

Legt uit wie aansprakelijk is bij kinderen, dieren, ondergeschikten, roerende zaken, opstal enz.

God sterft uit

De invloeden van het christendom nemen af. Steeds minder jongeren voelen zich nog aangetrokken tot de kerk.

Werkloosheid: wie kampt er niet mee?

Iedereen kent waarschijnlijk wel iemand die werkloos is. Is de werkloosheid inderdaad zo erg?

Loverboys op de moderne manier van werken

Loverboys en de moderne stijl van werken.

Waar gaan wij naar toe?

Essay nummer 2 geschreven als opdracht voor het vak ethiek door Erwin van der Land

De rechten van verstandelijk gehandicapte ouders

de rechten van verstandelijk gehandicapte ouders

Je financiën weer op orde.

Je financiënen weer op orde brengen met hulp van een budgetcoach.

Een scheiding een normale zaak maar geen gemakkelijke zaak!

Bij een scheiding moeten er allerlei zaken geregeld worden.

Liefdesverdriet - een andere kijk

Dit artikel geeft een andere kijk op liefdesverdriet.

Vechter

waarom worden jongeren en volwassen mishandelt? Genoeg is genoeg,vind jij ook niet? Ik pik het niet langer!

Waar komt de paashaas vandaan?

Met pasen zie je vooral de paashaas huppelen met eieren,maar waar komt de paashaas nou eigenlijk vandaan.

Verengelsing

Een artikel over een relevant probleemonderwerp binnen de Nederlandse samenleving. Verengelsing.

Het verschil tussen egoïstisch en narcistisch.

Het verschil tussen egoïstisch en narcistisch.

Mens en Maatschappij

Overvloed aan Informatie

De definitie van intelligent zijn

De beschrijving van de betekenis intelligentie

Peuters en eten, de ramp en de tips.

Waarom eten peuters niet altijd goed en wat kun je er aan doen?

Kinderen en spelen, waarom eigenlijk?

Kinderen spelen er op los, maar waarom?

Zomertijd en wintertijd

Uitleg over de zomer- en wintertijd en een korte beschrijving van de geschiedenis hiervan.

Mannen in de kinderopvang, kan dat?

In dit artikel wordt ingegaan op het nut van mannen binnen de kinderopvang

Globalisering

Wat is het verschijnsel globalisering?

Provinciale Staten Verkiezingen

korte uitleg over wat de provinciale verkiezingen zijn

Jongeren en jeugddelinquentie

Er zijn twee soorten van jeugddelinquentie waar jongeren te maken mee kunnen krijgen; de tijdelijke en de langdurige. Daarnaast zijn er jongeren die niet te maken krijgen met jeugddelinquentie.

Hoe kun je ADD zo goed mogelijk benutten?

Hoe kun je ervoor zorgen dat je al je aparte trekjes juist positief worden.

Het doel heiligt de kroongetuige

Nederland is gewend geraakt aan het fenomeen kroongetuige. De acceptatie voor het gebruik van een kroongetuige is door de jaren heen lichtelijk gegroeid.

Groepsprocessen.

De fases die een groep doorloopt wanneer men voor het eerst bij elkaar is.

Communiceren met een groep kinderen, het geven van instructies.

Altijd al willen weten hoe je een groep kinderen op de juiste manier aan het werk krijgt?

Mag ik nog normaal mijn brood verdienen?

Flexwerk ofwel op hol geslagen arbeidsmarkt

Gebeurtenissen rond 1990

Gebeurtenissen die in de jaren '90 plaatsvonden. Belangrijk of onbelangrijk, maar die toch net zoals vele andere gebeurtenissen een kleine of grotere impact op de wereld zoals wij die kennen hebben gehad.

Autisme

Wat is Autisme? En hoe kan ik dat herkennen?

Gilles de la Tourette

Wat is Gilles de la Tourette?

ADHD, een last of een gemak?

ADHD, wat is dat eigenlijk? Wat kun je ermee en wat niet?

De Ku Klux Klan tussen 1944 en 1950

Hoe de Ku Klux Klan werd bestreden tegen het eind van Wereld Oorlog II en de periode daarna

Brand in Moedrijk zal vertrouwen in de overheid schaden

De ervaring leert dat de gevolgen van de brand in Moedrijk vooral het vertrouwen in de overheid zal schaden.

Los Gitanos

De oorsprong van de Zigeuners.

Rechtsvorming door de rechter

Het is van belang te beseffen dat rechtsvorming iets anders is dan interpretatie en rechtsontwikkeling. De Hoge Raad gaat hier nader op in.

Velodrome d'Hiver

In 1942 vond de grootste razzia in de Franse geschiedenis plaats. Duizenden Joden werden ondergebracht in het wielerstadion Velodrome d'Hiver wachtend op hun dood in Auschwitz.

Gérard Depardieu: biografie en prijzen

Alles over de Franse acteur Gérard Depardieu.

Vóór of tégen een boerkaverbod

In dit artikel behandel ik de argumenten voor en tegen een boerkaverbod: Misschien handig voor een beschouwing of betoog!?

DNA-databank voor de hele Nederlandse bevolking

Vind je dat Nederland het DNA-materiaal van elke persoon zou moeten afnemen om zo een DNA-databank te creëren voor de hele bevolking? Welke voor- en nadelen hieraan verbonden zijn behandel ik in dit artikel.

Alcohol bij Belgische jongeren

Het problematisch gebruik van belgische jongeren in kaart gebracht

Turkije en de Europese Unie; Islam en Christendom

Christenen vormen een heel klein deel van de Turkse bevolking en worden gewantrouwd en gezien als tweederangs burgers.

Pakistan: Christen krijgt doodstraf

Asian Noreen, een 45 jarige analfabete en moeder van 5 kinderen, hoort in de Provincie Punjab in Pakistan de doodstraf tegen zich eisen.

Wintertijd en zomertijd

Het hoe en waarom van het verzetten van de klok.

Prioritering morele principes

Er zijn meerdere morele principes, wat is de juiste prioritering?

Alleenstaande ouders in de bijstand

ouders in de bijstand

Karl Marx

Een beschrijving van het leven van Marx en zijn utopie het communisme

De invloed van sociale relaties op risicogedrag

in dit artikel wordt de invloed van sociale relaties op risicogedrag besproken

De rol van vrienden, school en broers en zussen bij criminaliteit

In dit artikel wordt ingegaan op de rol van vrienden, school en broers en zussen bij de ontwikkeling van criminaliteit

Oorzaken van lynchings in Mexico

In dit artikel zal worden besproken welke oorzaken het fenomeen lynchen in Mexico heeft

Een historisch perspectief op lynchings in Mexico

In dit artikel zal worden besproken hoe het fenomeen lynchen (het eigenhandig mishandelen of vermoorden van potentiële daders door burgers) zich door de jaren heen in Mexico heeft ontwikkeld

Durkheims visie op religie

In dit artikel wordt aan de hand van Durkheim's ideeën betoogd dat religie in de moderne samenleving niet verdwijnt, maar slechts een andere functie krijgt.

zwanger willen worden? en niet veel te besteden?

tips voor vrouwen die zwanger willen worden, of voor zwangeren die niet veel geld hebben te besteden.

Blijven lezen met een leesbeperking!

Er zijn veel soorten leeshulpmiddelen op de markt verkrijgbaar. De groot letterboeken en braille boeken kennen we allemaal, maar er is meer!

Belgische straatverlichting

België zie je vanuit de ruimte beter dan alle andere landen. Het land is enorm verlicht. Hoe is het toch zo ver kunnen komen ?

De bewuste keuze van afgelopen verkiezingen bleek zo bewust nog niet

Tot hoeverre zijn we bewust van onze eigen keuze en wat is de rol van het brein daarbij?

Het belang van de islam.

Dit artikel geeft de rol van de islam in het menselijke leven en in de samenleving weer.

Pubers: Hoe ga je met ze om? (Of: Hoe gaan ze met jou om?)

Puberperikelen

Makkelijk en snel zelf verhuizen

Verhuizen naar de nieuwe woning kan je prima zelf regelen. Zo kan je tijdens de verhuzing veel geld besparen.

Nationalisme een begripsbepaling

Een uitleg van de verschillen tussen nationalisme, nationaal besef, nationaal gevoel, objectief en subjectief nationalisme en oosters en westers nationalisme

De invloed van televisie op de taalontwikkeling

Onderzoek naar de invloed van televisie op de taalontwikkeling van jonge kinderen.

Visies op het kind: bevrijding, ontwikkeling en zorg

Er worden drie visies op het kind besproken: het bevrijdingsperspectief, het ontwikkelingsperspectief en het zorgperspectief. Ik zal in een betoog het zorgperspectief verdedigen.

The Great Chain of Knowing: De intelligentie van baby's

In dit artikel wordt het idee van The Great Chain of Knowing besproken. Er wordt ingegaan op het tabula rasa-idee van John Locke en de ontdekking dat baby's wel degelijk intelligentie bezitten.

Morele ontwikkeling bij autisme

Men denkt dat mensen met autisme een beperking hebben in het ontwikkeling van theory of mind. Hoe beperkt dit de ontwikkeling van het geweten?

De rol van plagen in de ontwikkeling

Plagen blijkt een positieve invloed te hebben in de ontwikkeling van het kind.

Multiproblemgezinnen

De invloed van risico- en protectieve factoren op het gezin: risicocumulatie en multiproblemgezinnen.

Ontstaan en ontwikkeling van jeugddelinquentie

De theorieën van Moffitt en van Loeber & Hay over het ontstaan en verloop van jeugddelinquentie.

Ontwikkelingen binnen de jeugdzorg

Beschrijving van ontwikkelingen in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening van de afgelopen 500 jaar.

Ontwikkeling kan beter!

overheden NGO's ontwikkelingssamenwerking HDI

Wat is cultuur

Wat houdt cultuur nou eigenlijk in?

Nationale Feestdagen

Nationale Feestdagen van Nederland in 2010

De Zeven Wereldwonderen

Alle zeven wereldwonderen op een rijtje

Waarom een Dag van Eenheid?

Internationale beweging Humanity's Team vraagt de VN een Dag van Eenheid uit te roepen

mijn kind wordt gepest, hoe kan ik helpen?

wat kan je als ouder doen om je kind te helpen tegen pesten

Barack Obama, YES WE CAN !

Nuttige en beknopte informatie over Barack Obama.

Tips om op een positieve manier uw ergernissen te uiten en op te lossen.

Op een positieve manier kritiek uiten.

Gevolgen van illegale onder(ver)huur.

Gevolgen van illegale onder(ver)huur voor de huurder.

Opzegging van een arbeidsovereenkomst.

De regels over opzegging van een arbeidsovereenkomst.

De geschiedenis van het joodse volk in vogelvlucht.

Het allereerste begin...lees alles over Abraham, Jakob, Jozef en Mozes

De grondslagen van de Joodse traditie

Hier kunt u in beknopte versie de grondslagen of geloofsbeginselen van het jodendom lezen.

Prada, budget of er tussen in?

Tips bij geboorte van een kind de kosten te besparen

Generatiekloof?

Is er sprake van generatiekloof?

Overbevolking

Beschrijving van overbevolking, de evolutie, gevolgen, problematiek en oplossingen.

Het Venus Project

De doelstelling van Het Venus Project.

Het onstaan en geschiedenis van Valentijnsdag

onstaan en geschiedenis van valentijnsdag

Wat militairvrouwen niet willen horen

Een stukje met humoristische ondertoon over de opmerkingen die militairvrouwen regelmatig te horen krijgen.

Burgerschapsvorming

beschouwing van de vraag: Heeft het vak burgerschapsvorming een toevoegende waarde als het gaat om de ontwikkeling van kinderen tot goede liberale burgers?

De geschiedenis van de Kerstman

Hoe en waar is de figuur 'Kerstman' ontstaan?

Verander jou impact op het klimaat/Samenleving!

Het veranderen van jou omgeving

De echte werkelijkheid

Een uitleg en verdere uitwerking van Plato's allegorie van de grot.

Diervriendelijk eieren eten

Eet jij diervriendelijke eieren? De stempel op je ei geeft het antwoord

Bijgeloof over en met kerstmis

beschrijving van bijgeloof over de kerst

Omgaan met boosheid en andere emoties van uw kind

Hoe u het beste kan omgaan met de emoties van uw kind.

Help! Mijn vriendin is Koreaanse!

Koreaanse traditie en trouwen met een 'Westerling'

Pleegouder worden, lees eerst dit!!

Hoe is het in de praktijk om pleegouder te zijn

Help we krijgen een gezinsvoogd

wat houdt het hebben van een gezinsvoogd in

Tips voor toekomstige pleegouders

Pleegouder zijn is uitdagend werk

2 oktober Internationale dag van de geweldloosheid

beschrijving van de internationale dag van de geweldloosheid.

Meer dan Beatlemania

Het breukkarakter van de jaren zastig ten opzichte van de jaren vijftig

Pleegzorg, de soorten pleegzorg

Duidelijkheid in welke soorten pleegzorg er zijn

De verloedering van de samenleving is een veelvoorkomend topic.

Het artikel gaat over een veelvoorkomend topic.

Hans Christian Andersen

Over de sprookjesschrijver, Hans Christian Andersen.

Wat is de Holebifoon nu precies en met welke vragen kan je er terecht?

De Holebifoon is een vrijwillige organisatie die mensen helpt met vragen rond seksualiteit.

De Mechelse Dossinkazerne

De Mechelse Dossinkazerne als verzamelplaats voor (Joodse) gevangenen tijdens W.O.II

Oppas en babysitters

Waar moet je op letten bij het vinden van een goede oppas?

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

De Europese lijst van terroristische organisaties: onterecht er op, en nu?

Is schadevergoeding mogelijk als een persoon of een entiteit onterecht op de Europese lijst van terroristische organisaties is gezet?

A.S.P.C.A.Dierenbescherming in Amerika.

A.S.P.C.A.Dierenbescherming in Amerika

Liefde als een vogelvlucht

Liefde moet vrij voelen, alsof je een vogelvlucht maakt.

Hoogbegaafdheid: Hoe herken je het?

Kenmerken en informatie over het herkennen van hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid: Kind wel of niet testen?

Wat zijn de voor- en nadelen van testen

Kindermishandeling

Globale informatie over kindermishandeling

Betrokkenheid op afstand

Hechting is de term voor een relatief duurzame affectieve relatie tussen een kind en één of meer personen met wie het kind regelmatig interactie heeft.

Gedoogbeleid softdrugs moet weg!

Een artikel over het softdrugsbeleid in Nederland

Cyberpesten

Algemene informatie over een moderne vorm van pesten: cyberpesten

Rare feestdagen

vreemde feestdagen op de VS

Rare werkelijke wetten in Verenigde Staten

Vreemde echte wetten op allerlei staten in Amerika

Meditatie en gezondheid

Meditatie in het algemeen

De schrik van elke ouder: Je kind in de criminaliteit.

Ouders waarvan de kinderen het criminele pad op gaan zouden hun recht op kinderbijslag gaan verliezen met behulp van een nieuwe wet.

Jeugdcriminaliteit

jeugdcriminaliteit

Hoogbegaafdheid: IQ test

Wat is een IQ test precies?

Onderzoek over Zinloos Geweld onder de jongeren

Tegenwoordig zijn er veel studenten die in de schulden raken, maar hoe komt dat?

Van nozem tot punker – een geschiedenis van jongerensubculturen

Een korte geschiedenis (jaren '50 tot nu) van subculturen onder jongeren.

Zomerse zon

Zomerhitte

Hoogbegaafdheid: Vermoedelijk Hoogbegaafd, wat nu?

Hoe bevestig je je vermoeden dat iemand hoogbegaafd is.

Hoogbegaafdheid

Wat is Hoogbegaafdheid? Een definitie, omschrijving en enkele kenmerken.

Geduldig zijn

stappen om geduldig te worden

Lachen en stress management

lachen en zijn voordelen

Soorten depressie

Verschillende types depressie

Depressie en verslaving: Vicieuze cyclus Deel II

Oplossingsrichtingen verslaving en depressie

Depressie en verslaving: Vicieuze cyclus Deel I

Depressie als een voornamelijke oorzaak van diverse verslavingen

Minder alcoholische drankjes

Redenen om minder alcoholische drankjes te drinken

Passief meeroken

Gevolgen van passief meeroken

Koninginnedag

De geschiedenis van koninginnedag tot aan vandaag

Waarom roken mensen?

Redenen waarom mensen roken

Welke rol speelt de persoonlijkheid van de ouder bij de opvoeding van een kind?

Valt de appel echt zo ver van de mand?

Schipperen tussen opvattingen en praktijken over opvoeding

Verschillen in opvattingen en praktijken tussen Westerse en niet-Westerse culturen.

Drama Apeldoorn op koningendag

Drama Apeldoorn op koningendag

Dertigers Dilemma

Uitleg over het begrip Dertigers Dilemma. Wat is het precies en hoe ga je ermee om?

Discriminatie: een maatschappelijk probleem

Dit hebben we wel vaker gehoord: een ‘outsider'-gevoel van een allochtoon in een omgeving met alleen maar autochtonen. Ook discriminatie in de werkvloer komt vaak voor.

De wetgever(s)

bestaat er een wetgever? Zo ja, wie en wat is onze wetgever?

Het plan van de overheid om vettaks in te voeren

Een betoog over het vettaks-plan van de overheid

Recyclen van afval

Informatie over het scheiden van afval en hergebruik

Communicatie

Wat is communicatie

Rechten van de vrouw

verhoudingen tussen man en vrouw in de geschiedenis

Homohuwelijk

Hoe gewoon het homohuwelijk is in vergelijking tot het heterohuwelijk.

Ernesto 'Che' Guevara

Che Guevara in de Westerse wereld

Nederland als het Israël van het Westen

Nederland als uitverkoren natie

Stefanus

Over de heilige Stefanus in vergelijking met Jezus Christus en de wonderen die hij verrichtte

Leon de Winter

De bekende Nederlandse schrijver, columnist en filmproducent

Selectiviteit in de Strafrechtspleging

Selectiviteit in de Strafrechtspleging

Fair Trade verkoop in opmars

Het begrip Fairtrade gaat over handel met boeren in Ontwikkelingslanden met bepaalde voorwaarden