Het Nederlands Recht.


Publicatie datum:

Een korte beschrijving van de verschillende rechten en rechtsbronnen.

Gesponsorde koppelingen

Het recht is het geheel van regels dat de samenleving ordent. Het doel van het recht is het ordenen van de samenleving, voorkomen van conflicten en het geven van regels als er toch conflicten ontstaan. De inhoud van het recht wordt bepaald door de politiek. Hierdoor verschilt het van land tot land.

Het recht houdt zich dus, zoals gezegd, bezig met alle facetten van een samenleving. Om ordening aan te brengen in deze rechtsregels en massa juridische regels wordt het recht onderverdeeld in verschillende delen. Deze worden ook wel rechtsgebieden genoemd, en zijn:

 • Staatsrecht: deze geeft grondregels voor de organisatie van de staat. Het gaat hierbij over beschrijving van de verschillende organen van de staat, de verhoudingen (bijvoorbeeld tussen staat en burger en onderling), posities, etc.
 • Bestuursrecht: dit houdt zich bezig met de overheid ‘in actie'. het geeft regels over de bestuurstaak van de overheid. Bestuurstaak betekend de ordende taak van de overheid. Het bestuursrecht geeft regels voor de uitoefening van deze veelzijdige bestuurstaak (denk aan milieu, onderwijs, welzijn, gezondheid, verkeer, etc).
 • Strafrecht: dit is bedoeld voor niet-juristen. Het strafrecht beschrijft verboden gedragingen waarop straf staat.
 • Burgerlijk recht: dit deel regelt de rechtsverhoudingen tussen burgers onderling. Deze kunnen verschillend van aard zijn, denk aan: geld waardeerbare relaties en familierechtelijke relaties.
  Dit deel bestaat uit meerdere onderdelen: 
          - Het personen- en familierecht: hierbij draait het om familierechtelijke verhoudingen in en buiten het
            gezin.
          - Vermogensrecht: hierbij draait het om de rechtsbetrekkingen die op geld waardeerbaar zijn. Het
            vermogensrecht beschrijft alle bestanddelen waaruit iemands vermogen kan zijn opgebouwd. Het
            Erfrecht is onderdeel van het vermogensrecht: dit deel beschrijft wat er gebeurt met het
            vermogen van een overledene.
          - Rechtspersonenrecht: in dit onderdeel worden 2 ondernemingsvormen en 2 samenwerkingsvormen
            beschreven die rechtspersoonlijkheid bezitten. Rechtspersonen zijn organisaties en bedrijven die
            zelfstandig aan het rechtsverkeer deelnemen.
  Het burgerlijk recht wordt ook wel het civiel recht of het privaatrecht genoemd.

Er zijn verschillende plaatsen waar het recht te vinden is. Dit worden ook wel rechtsbronnen genoemd. Er zijn 4 rechtsbronnen te onderscheiden.

 1. De wet
  Alle wetten samen vormen de belangrijkste vindplaats van het recht. Alle aspecten van een samenleving worden door middel van de wetten gereld. De wetten worden gemaakt door de zogenoemde ‘wetgever'.
  Er zijn veel soorten en verschillende wetgevers. Je kan denken aan wetgevers op nationaal niveau of regionaal niveau. Er zijn verschillende overheidsorganen die een wetgevende bevoegdheid hebben.
  De definitie van een wet luidt als volgt; een overheidsregel met algemene werking. En ook een besluit dat afkomstig is van regering en volksvertegenwoordiging samen.
  Er zijn 2 soorten wetten:
          - Wet in formele zin: dit is een besluit afkomstig van regering en volksvertegenwoordiging samen,
            dat volgens een vaste procedure tot stand is gekomen volgens een in de grondwet vastgelegde
            procedure. Hierbij is de aandacht gericht op de procedure en op de maker van de wet.
          - Wet in materiële zin: dit is een verzamelnaam voor alle algemeen bindende overheidsvoorschriften,
            ongeacht welk wetgevend overheidsorgaan het voorschrift heeft gemaakt.
  Aan de naam van een wet is altijd te zien of het om een wet in formele zin gaat, deze bevat namelijk altijd de term ‘wet'.
 2. De jurisprudentie
  Jurisprudentie is de verzameling van alle rechtelijke uitspraken die onze rechters in de loop van de jaren hebben gedaan.
  Deze uitspraken geven in eerste instantie een oplossing voor een gerezen conflict. Dit gebeurt aan de hand van een vonnis; hierin geeft de rechter, naar aanleiding van de zaak die hem wordt voorgelegd, een uitspraak en vaak ook uitleg over de betekenis van een bepaalde wet. Deze uitleg is handig voor de betrokkenen maar ook voor anderen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van het recht.
  Vooral de uitleg van ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, wordt veel als rechtsbron gebruikt.
 3. Het internationale verdrag
  Ook internationale verdragen, waarbij ons land zich heeft aangesloten en dat goedgekeurd is door de volksvertegenwoordiging, zijn rechtsbronnen. Zij maken ook deel uit van ons nationaal recht.
  Richtlijnen en verordeningen van de Europese Unie bepalen voor een steeds groter deel het nationaal recht van de aangesloten landen, waaronder ook Nederland.
 4. De gewoonte.
  Bij het gebruik van gewoonte als rechtsbron, moet het gaan om gewoonten gaan die echt ingeburgerd is en door veel mensen als ‘recht' worden ervaren, ook al staan ze niet in de wet. Dit wordt ook wel gewoonterecht genoemd en is voornamelijk van toepassing op het staatsrecht en burgerlijk recht.

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 42
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Polymerase Chain Reaction (PCR)

Wat is een Polymerase Chain Reaction (PCR)?

Boekverslag - Littekens

Schrijver: Patricia De Martelaere Titel: Littekens Uitgever: Meulenhof en Kritak Aantal pagina’s: 163

Smart formuleren van persoonlijke leerdoelen..Hoe doe je dat?

Een aantal voorbeelden van SMART geformuleerde leerdoelen uit een HBO werkveld verslag.

Vaccinatie wel altijd zo goed?

In het nieuwsblad van België stond een artikel over de opkomst van bof. Dit gaat mogelijk om een gemuteerde soort van de bof.

De veiligheidsraad - volkenrecht

Een beschrijving over de veiligheidsraad.

Anne Frank

Hier een boekverslag van Anne Frank. Van Havo 4, met mijn mening erbij.

Confrontaties met onbekende cultuur: een korte geschiedenis

Dit artikel beschrijft hoe verschillende volken omgingen met onbekende volken

Doe Mij Één Pond TBS Alstublieft

Examen Betoog 5 HAVO

Wie was Giacomo Casanova?

een uitgebreid verslag over de historische figuur Giacomo Casanova en zijn leven.

Volkenrecht; de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

De onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en het verschoningsrecht van advocaten

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en het verschoningsrecht van advocaten

De intrinsiek sociale groep

Dit artikel is een samenvatting van het stuk over de intrinstiek sociale groep uit het boek cultuur en lichaam van Voestermans en Verheggen

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel II

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Stadhouder Maurits van Nassau (1567-1625)

Levensbeschrijving van Maurits van Nassau

Analyse Herfstlied

Analyse Herfstlied

Haatzaaien: Vrijheid van Meningsuiting?

Kan Geert Wilders worden veroordeeld voor haatzaaien?

De pilarenstructuur van Basel II

Dit artikel gaat uitgebreid in op de kenmerken en achtergrond van de pilarenstructuur van het Basel II akkoord

Taalverwerving - Theorieen

De relatie tussen hechtingsstijlen en borderline persoonlijkheidsstoornis

Dit artikel onderzoekt hoe hechting in de kindertijd gerelateerd is aan de ontwikkeling van borderline persoonlijkheidsstoornis.

Volkenrecht - Genocide in Bosnië

Genocide in Bosnië wat 200.000 mensen het leven heeft gekost

Vrouwen praten te veel

Een artikel over de stelling 'vrouwen praten te veel', geschreven voor mijn studie.

Volkenrecht - Amerikaanse gijzelingszaak

De Amerikaanse gijzelingszaak in Irak

Wat is de relatie tussen politiek en economie in het Klassieke Athene?

In dit artikel wordt het verband tussen de politiek en economie in het Klassieke Athene besproken

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel III

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Wat is jouw beeld van het schoonheidsideaal?

In dit opstel wordt beschreven hoe vrouwen en meisjes als lustobject worden neergezet en wat we daar aan zouden kunnen doen