Het Nederlands Recht.


Publicatie datum:

Een korte beschrijving van de verschillende rechten en rechtsbronnen.

Gesponsorde koppelingen

Het recht is het geheel van regels dat de samenleving ordent. Het doel van het recht is het ordenen van de samenleving, voorkomen van conflicten en het geven van regels als er toch conflicten ontstaan. De inhoud van het recht wordt bepaald door de politiek. Hierdoor verschilt het van land tot land.

Het recht houdt zich dus, zoals gezegd, bezig met alle facetten van een samenleving. Om ordening aan te brengen in deze rechtsregels en massa juridische regels wordt het recht onderverdeeld in verschillende delen. Deze worden ook wel rechtsgebieden genoemd, en zijn:

 • Staatsrecht: deze geeft grondregels voor de organisatie van de staat. Het gaat hierbij over beschrijving van de verschillende organen van de staat, de verhoudingen (bijvoorbeeld tussen staat en burger en onderling), posities, etc.
 • Bestuursrecht: dit houdt zich bezig met de overheid ‘in actie'. het geeft regels over de bestuurstaak van de overheid. Bestuurstaak betekend de ordende taak van de overheid. Het bestuursrecht geeft regels voor de uitoefening van deze veelzijdige bestuurstaak (denk aan milieu, onderwijs, welzijn, gezondheid, verkeer, etc).
 • Strafrecht: dit is bedoeld voor niet-juristen. Het strafrecht beschrijft verboden gedragingen waarop straf staat.
 • Burgerlijk recht: dit deel regelt de rechtsverhoudingen tussen burgers onderling. Deze kunnen verschillend van aard zijn, denk aan: geld waardeerbare relaties en familierechtelijke relaties.
  Dit deel bestaat uit meerdere onderdelen: 
          - Het personen- en familierecht: hierbij draait het om familierechtelijke verhoudingen in en buiten het
            gezin.
          - Vermogensrecht: hierbij draait het om de rechtsbetrekkingen die op geld waardeerbaar zijn. Het
            vermogensrecht beschrijft alle bestanddelen waaruit iemands vermogen kan zijn opgebouwd. Het
            Erfrecht is onderdeel van het vermogensrecht: dit deel beschrijft wat er gebeurt met het
            vermogen van een overledene.
          - Rechtspersonenrecht: in dit onderdeel worden 2 ondernemingsvormen en 2 samenwerkingsvormen
            beschreven die rechtspersoonlijkheid bezitten. Rechtspersonen zijn organisaties en bedrijven die
            zelfstandig aan het rechtsverkeer deelnemen.
  Het burgerlijk recht wordt ook wel het civiel recht of het privaatrecht genoemd.

Er zijn verschillende plaatsen waar het recht te vinden is. Dit worden ook wel rechtsbronnen genoemd. Er zijn 4 rechtsbronnen te onderscheiden.

 1. De wet
  Alle wetten samen vormen de belangrijkste vindplaats van het recht. Alle aspecten van een samenleving worden door middel van de wetten gereld. De wetten worden gemaakt door de zogenoemde ‘wetgever'.
  Er zijn veel soorten en verschillende wetgevers. Je kan denken aan wetgevers op nationaal niveau of regionaal niveau. Er zijn verschillende overheidsorganen die een wetgevende bevoegdheid hebben.
  De definitie van een wet luidt als volgt; een overheidsregel met algemene werking. En ook een besluit dat afkomstig is van regering en volksvertegenwoordiging samen.
  Er zijn 2 soorten wetten:
          - Wet in formele zin: dit is een besluit afkomstig van regering en volksvertegenwoordiging samen,
            dat volgens een vaste procedure tot stand is gekomen volgens een in de grondwet vastgelegde
            procedure. Hierbij is de aandacht gericht op de procedure en op de maker van de wet.
          - Wet in materiële zin: dit is een verzamelnaam voor alle algemeen bindende overheidsvoorschriften,
            ongeacht welk wetgevend overheidsorgaan het voorschrift heeft gemaakt.
  Aan de naam van een wet is altijd te zien of het om een wet in formele zin gaat, deze bevat namelijk altijd de term ‘wet'.
 2. De jurisprudentie
  Jurisprudentie is de verzameling van alle rechtelijke uitspraken die onze rechters in de loop van de jaren hebben gedaan.
  Deze uitspraken geven in eerste instantie een oplossing voor een gerezen conflict. Dit gebeurt aan de hand van een vonnis; hierin geeft de rechter, naar aanleiding van de zaak die hem wordt voorgelegd, een uitspraak en vaak ook uitleg over de betekenis van een bepaalde wet. Deze uitleg is handig voor de betrokkenen maar ook voor anderen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van het recht.
  Vooral de uitleg van ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, wordt veel als rechtsbron gebruikt.
 3. Het internationale verdrag
  Ook internationale verdragen, waarbij ons land zich heeft aangesloten en dat goedgekeurd is door de volksvertegenwoordiging, zijn rechtsbronnen. Zij maken ook deel uit van ons nationaal recht.
  Richtlijnen en verordeningen van de Europese Unie bepalen voor een steeds groter deel het nationaal recht van de aangesloten landen, waaronder ook Nederland.
 4. De gewoonte.
  Bij het gebruik van gewoonte als rechtsbron, moet het gaan om gewoonten gaan die echt ingeburgerd is en door veel mensen als ‘recht' worden ervaren, ook al staan ze niet in de wet. Dit wordt ook wel gewoonterecht genoemd en is voornamelijk van toepassing op het staatsrecht en burgerlijk recht.
Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 42
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Kwalitatieve observaties

In dit artikel wordt de kwalitatieve observatie beschreven.

Boekverslag - Vuil spel: Het systeem Armstrong

Schrijver: Pierre Ballester en David Walsh Titel: Vuil spel: Het systeem Armstrong Uitgever: No Monkey Business Aantal pagina’s: 250

Polymerase Chain Reaction (PCR)

Wat is een Polymerase Chain Reaction (PCR)?

Doel van een tekst, hoe bouw je een tekst op.

Hoe bouw je een tekst op en wat is het doel ervan?

Democratie in Athene

Hoe democratisch was de polis Athene?

Het Nederlands Recht.

Een korte beschrijving van de verschillende rechten en rechtsbronnen.

Kwantitatieve Observaties

Een korte uitleg over kwantitatieve observatie

Kenmerken van de Romeinse economie in de tijd van de Republiek

In dit artikel worden de kenmerken van de Romeinse economie tijdens de tijd van de Republiek besproken

Volkenrecht - Genocide in Bosnië

Genocide in Bosnië wat 200.000 mensen het leven heeft gekost

Needs worden gecreeerd

Er wordt in dit artikel ingegaan op de stelling: Needs of behoeften van consumenten worden gecreeerd. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de producent.

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en het verschoningsrecht van advocaten

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en het verschoningsrecht van advocaten

Samenvatting Francis, J.R. en Simont, D.T., (1987) A Test of Audit Pricing in A Small-Client Segement of the U.S. Marktet. The Accounting Review, LXII(1), p. 145-157.

Samenvatting van een artikel van Francis e.a. uit 1987 over het verband tussen de grootte van een accountantskantoor en de hoogte van de accountantskosten / audit kosten voor ondernemingen in het small client segment..

Bronnen van Gemeenschapsrecht: Europees recht

Een korte samenvatting van Bronnen van Gemeenschapsrecht

Het buitenlands beleid van Groot-Brittannie en Frankrijk na de Vrede van Utrecht

In dit artikel wordt kort het buitenlands beleid van Frankrijk en Groot-Brittannie na de Vrede van Utrecht beschreven.

Boekverslag van Thuis in Europa van Raffaella Sarti

Geschiedenis van het dagelijks leven: trouwen, bruidsschatten, huizen met en zonder schoorsteen, kleding, koken, het wantrouwen naar het bad als gevolg van de pest, riolering of het gebrek daaraan, in het Europa van 1500 tot 1800.

Het schrijven van een onderzoeksrapport

De algemene punten in de opbouw van een onderzoeksrapport.

Tennis

Werkstuk over tennis, zeer uitgebreid.

Wat is jouw beeld van het schoonheidsideaal?

In dit opstel wordt beschreven hoe vrouwen en meisjes als lustobject worden neergezet en wat we daar aan zouden kunnen doen

De Amsterdamse handel rond 1550: Modern of Traditioneel?

Goede beschrijving van de Amsterdamse handel rond 1550

Aardrijkskunde - Wereld

Aardrijkskundige begrippen en uitleg.

Kwaliteit leiding & Ontwikkeling kinderen - Kinderopvang

Wat is de samenhang tussen de kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkeling van kinderen?’

Algemene aspecten van observeren

Een korte omschrijving van veel voorkomende vormen van observaties.

Confrontaties met onbekende cultuur: een korte geschiedenis

Dit artikel beschrijft hoe verschillende volken omgingen met onbekende volken

Vrouwen praten te veel

Een artikel over de stelling 'vrouwen praten te veel', geschreven voor mijn studie.

Waarom Turkije niet mag toetreden als lid van de EU!

Gaan EU en Turkije samen? Turkije mag onder geen voorwaarde toetreden tot de EU