Bronnen van Gemeenschapsrecht: Europees recht


Publicatie datum:

Een korte samenvatting van Bronnen van Gemeenschapsrecht

Gesponsorde koppelingen

Wat zijn nou de bronnen uit het gemeenschapsrecht?

Bronnen van Gemeenschapsrecht 

- Welke rechtsinstrumenten en rechtsbronnen?
- Welke actoren zijn betrokken bij het bestuur?
- Taak van de Commissie
- Besluitvormingsprocedures
- Raadpleging
- Gewone wetgevingsprocedure
- Beginselen van Europees recht

Rechtsinstrumenten en rechtsbronnen 
PRIMAIR GEMEENSCHAPSRECHT

DE VERDRAGEN
– EU-verdrag, VWEU en Euratomverdrag
– De wijzigingsverdragen (Europese Akte, VvA, VvN, VvL)
– De toetredingsverdragen
– De protocollen aangehecht aan de verdragen

SECUNDAIR/AFGELEID GEMEENSCHAPSRECHT

DE BESLUITEN VAN DE INSTELLINGEN (art. 288 Werkingsverdrag)
– Verordeningen
– Richtlijnen
– Beschikkingen
– Aanbevelingen en adviezen
– AKKOORDEN MET DERDE LANDEN

Verordeningen
- Rechtstreeks toepasselijk
- Legt rechtstreeks rechten en verplichtingen aan de burger op

Voorbeeld van een Verordening
- VERORDENING Nr. 1/2003 VAN DE RAAD van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag
- Voorbeeld: artikel 1 lid 1 “1. Overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen als bedoeld in artikel 81, lid 1, van het Verdrag die niet aan de voorwaarden van artikel 81, lid 3, van het Verdrag voldoen, zijn verboden, zonder dat hiertoe een voorafgaande beslissing vereist is.”

Richtlijnen
- Gericht aan Lidstaten
- Verbindend ten aanzien van het resultaat
- Niet vrijblijvend maar juist bindend!

Voorbeeldrichtlijn
- RICHTLIJN 2004/38 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 29 april 2004
betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden
- Artikel 4 lid 1 Onverminderd het bepaalde met betrekking tot reisdocumenten bij nationale grenscontroles, heeft de burger van de Unie die voorzien is van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort, alsmede familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten en die voorzien zijn van een geldig paspoort, het recht het grondgebied van een lidstaat te verlaten om zich naar een andere lidstaat te begeven

Beschikking
- Individueel gericht
- Legt rechtstreeks rechten of verplichtingen op

Voorbeeldbeschikking
- Beschikking van de Commissie van 24 mei 2004 (Zaak COMP/C-3/37.792 - Microsoft)

- Artikel 3: Vanwege de overtreding aangehaald in artikel 2, wordt een boete van EUR 497,196,304 opgelegd aan de Microsoft Corporation.

Overig secundair recht
- Aanbevelingen en adviezen
- Akkoorden van de EU met andere landen

Rechtsinstrumenten en rechtsbronnen III
RECHTSPRAAK VAN DE COMMUNAUTAIRE RECHTERS
– Arresten van het Hof van Justitie
– Arresten van het
– Arresten van het Gerecht voor Ambtenarenzaken

Welke actoren zijn betrokken bij het Europees bestuur?
- Het Europees Parlement
- De Raad
- De Commissie

Voorstellen van de Commissie in de praktijk
- Groenboek: inventarisatie van de beleidsopties en consultatie
- Witboek: keuze voor bepaalde beleidsopties
- COM-document: conceptregelgeving

Besluitvormingsprocedures
– Raadpleging
– Gewone wetgevingsprocedure
- Voor ‘Lissabon’: Codecisie (medebeslissing)

Raadplegingsprocedure
- Het EP geeft alleen advies
- De Raad is niet gebonden aan het advies, maar moet wel gedurende een redelijke termijn het advies van het EP afwachten

Gewone wetgevingsprocedure I
- Eerste lezing: voorstel van de Commissie gaat tegelijkertijd naar de Raad en het EP
- Indien beide instellingen het met elkaar eens zijn, is het besluit vastgesteld
- In andere gevallen begint de tweede lezing

Gewone wetgevingsprocedure II
- In de tweede lezing stelt de Raad haarstandpunt vast
- Het EP kan het volgende doen:
– het standpunt goedkeuren of zich er niet over uitspreken, waarna het besluit is aangenomen
– het standpunt verwerpen, waarna het besluit niet is aangenomen (vetorecht van het EP)
– Amendementen voor stellen op het standpunt
- Indien de Raad alle amendementen overneemt is het besluit aangenomen
- Wanneer niet alle amendementen zijn aangenomen, treedt de bemiddeleningsfase in werking

Gewone wetgevingsprocedure III
- Er wordt een bemiddelingscomité bijeengeroepen
- Het bemiddelingscomité slaagt er niet in om een gemeenschappelijke ontwerptekst aan te nemen: het besluit is niet aangenomen
- Het bemiddelingscomité slaagt er wel in om een gemeenschappelijke ontwerptekst aan te nemen: de fase van de derde lezing is begonnen

Gewone wetgevingsprocedure IV
- Het besluit is aangenomen als de Raad en het EP ermee instemmen
- Het besluit is verworpen, wanneer dit niet gebeurt

Beginselen van Europees recht
- Loyaliteitsbeginsel
- Attributiebeginsel
- Subsidiariteitsbeginsel
- Evenredigheidsbeginsel

Loyaliteitsbeginsel: art. 4 lid 3 EU
- Instellingen van de EU en de Lidstaten moeten er alles aan doen om hun Europeesrechtelijke verplichtingen na te leven
- Zij mogen niet in strijd met het EU-recht handelen

Beginsel van attributie: art. 5 lid 2 EU
- De EU heeft geen algemene maar beperkte bevoegdheid om regelgeving vast te stellen
- De EU handelt binnen de grenzen van de door het Verdrag genoemde bevoegdheden en doelstellingen
- Juiste rechtsgrondslag van groot belang

Subsidiariteitsbeginsel: art. 5 lid 3 EU
- Alleen als doelstellingen niet op nationaal niveau kunnen worden gerealiseerd, moet de EU optreden
- Meer een politiek dan juridisch beginsel
- Het subsidiariteitsbeginsel geldt alleen voor niet-exclusieve bevoegdheden van de EU

Het evenredigheidsbeginsel: art. 5 lid 4 Werkingsverdrag
- Het optreden van de EU gaat niet verder dan noodzakelijk
- De EU moet de minst beperkende maatregel kiezen


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 31
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Kant: transcendentale benadering

een korte beschrijving van Kants transcendentale benadering en Het Genie.

De geschiedenis van de Nederlandse literatuur

Overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur vanaf de zestiende eeuw

Verstand van Vechten

Het artikel onderzoekt het belang van de ontwikkeling van de intelligentietest voor amerikaanse rekruten voor de Eerste Wereldoorlog op de psychologie als wetenschap

Chinese Muur spreekbeurt

Alles over de oorsprong de ontwikkeling van de Chinese Muur (ook wel de grote muur genoemd).

Onderzoeksmethode

samenvatting van onderzoeksmethode ´ogen doen onderzoek´.

Lokale overheden en organisaties in opstand.

Een tegenreactie op de poging tot strafbaarstelling van illegaal verblijf.

Uruzgan, een succes of niet?

Is het invallen van Afghanistan wel verstandig geweest. En had Nederland nou wel mee moeten doen? En wat hebben we nu eigenlijk bereikt in Uruzgan? Wat zijn precies de feiten? Dit zijn vragen die ik allemaal ga beantwoorden in mijn paper.

Aardrijkskunde - Wereld

Aardrijkskundige begrippen en uitleg.

Sekseverschillen verklaren

Verschillende theorieën proberen sekseverschillen te verklaren.

Ontstaan monarchie in Nederland

Geschiedenis van de Nederlandse monarchie

Boekverslag - Littekens

Schrijver: Patricia De Martelaere Titel: Littekens Uitgever: Meulenhof en Kritak Aantal pagina’s: 163

De diepte in

een literatuur verslag over het vergroten van de duikdiepte van duikboten.

De passievrucht - Karel Glastra van Loon

De Passievrucht, een meeslepend verhaal over liefde en familiedrama.

Wat is de relatie tussen politiek en economie in het Klassieke Athene?

In dit artikel wordt het verband tussen de politiek en economie in het Klassieke Athene besproken

Weitz filosofische opvattingen

korte omschrijving van de filosofie van Weitz

Walton Kendall

Een korte beschrijving van de filosofie van Walton Kendall.

Visie op goed spellingsonderwijs

In dit artikel geef ik aan wat mijn visie op goed spellingsonderwijs is a.d.h.v. verscheidende artikelen.

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en het verschoningsrecht van advocaten

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en het verschoningsrecht van advocaten

Referaat ex-criminelen

50 tinten grijs

Onweerstaanbaar en sensueel.

De Neus is vrij

Een artikel over de vrijlating van Willem Holleeder.

Het schrijven van een onderzoeksrapport

De algemene punten in de opbouw van een onderzoeksrapport.

Volkenrecht - Actuele situatie in Libië

Actuele situatie in Libië

Smart formuleren van persoonlijke leerdoelen..Hoe doe je dat?

Een aantal voorbeelden van SMART geformuleerde leerdoelen uit een HBO werkveld verslag.

Het leven van Max Beckmann