Beroemde organisatiemodel: DOR model


Publicatie datum:

Uitleg over het DOR-model; een organisatiemodel dat duidelijk geeft over de gang van zaken binnen een organisatie.

Gesponsorde koppelingen

Het DOR model is een organisatiemodel dat een vereenvoudigde weergave biedt van de complexiteit van organisaties. Het model geeft duidelijkheid over de gang van zaken binnen een organisatie. Verder geeft het model ook een duidelijk beeld over hoe een organisatie kan worden ingericht.

Het DOR model bestaat uit drie processen:

  1. Doelen stellen
  2. Organiseren
  3. Realiseren

Uitleg bij de drie processen:

1. Doelen stellen
Een doel is een uit de missie afgeleid gewenst eindresultaat, dat op het van te voren aangegeven moment bereikt moet zijn. Om doelen een sturende rol te laten vervullen moeten ze aan de MAGIE-eisen voldoen:
         - Meetbaar: er moet vastgesteld kunnen worden in welke mate het doel geslaagd is.
         - Acceptabel: doelen moeten uitdagend maar haalbaar zijn.
         - Gecommuniceerd: communiceren over de voortgang en over de duidelijk van de doelen.
         - Inspirerend: doelen zijn inspirerend als medewerkers het verband zien tussen de missie en de
           doelen.                                             
         - Engagerend: als mensen hun best willen doen voor het uitwerken van de doelen.
De kwaliteit van de doelen is ook te meten aan de hand van de SMART-eisen: slim, meetbaar, aanwijsbaar, realistisch en tijd gerelateerd.
      Doelen kunnen in een organisatie op verschillende manieren worden vormgegeven: van bovenaf (het management van de organisatie bepaalt de doelen), van onderop (de medewerkers bepalen de doelen), of een mengvorm van deze twee (management en medewerkers bepalen samen de doelen).

2. Organiseren
Organiseren is het inrichten van de organisatie, op zo’n manier om betrokkenen in staat te stellen de geformuleerde doelen te kunnen realiseren. Bij organiseren moet aandacht worden besteedt aan zes ontwerpvariabelen, die samen het ESH-model vormen. Het ESH-model zorgt voor evenwicht, samenhang en heterogeniteit. De zes ontwerpvariabelen zijn:
        - Strategie: de manier waarop doelen nagestreefd worden; het maken van een actieplan.
        - Managementstijl: op de juiste manier managen zodat je een goed en gemotiveerd
          personeelsteam hebt; een team dat in staat en bereid is om zijn doelen uit te voeren.
        - Systemen: het ontwerpen van regels en procedures, waarmee dagelijks functioneren wordt
          gestuurd. Ze moeten ertoe leiden dat de medewerkers gemotiveerd blijven om prestaties te
          leveren voor de doelen. Deze systemen moeten economische verantwoord, organisatorisch 
          reëel, flexibel en duidelijk zijn.
        - Personeel: het zorgen voor de medewerkers; inzet optimaal houden, door de medewerkers te  
          motiveren. 
        - Cultuur: gemeenschappelijke waarden en normen; zorgen voor een organisatie waar mensen 
          zich thuis voelen. 
        - Structuur: het opstellen van effectieve en heldere verdeling van de taken,   
          verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

 Realiseren
De organisatie aan het werk; het uitvoeren van de gestelde werkzaamheden. Het realisatieproces bestaat uit drie kernstappen: verwerven input, bewerken output en opleveren output.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Kwaliteit leiding & Ontwikkeling kinderen - Kinderopvang

Wat is de samenhang tussen de kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkeling van kinderen?’

Instellingen van het Europees recht

Een korte samenvatting van de instellingen van het Europees recht

Ischa Meijer - De Interviewer

Leesverslag van het boek De Interviewer, van Ischa Meijer

Verstand van Vechten

Het artikel onderzoekt het belang van de ontwikkeling van de intelligentietest voor amerikaanse rekruten voor de Eerste Wereldoorlog op de psychologie als wetenschap

Tennis

Werkstuk over tennis, zeer uitgebreid.

Jeugdbendes

Een artikel over jeugdbendes, niet ter overname maar voor informatie!

De Amsterdamse handel rond 1550: Modern of Traditioneel?

Goede beschrijving van de Amsterdamse handel rond 1550

Onderzoeksmethoden en technieken

In dit artikel zal ik verschillende methoden en technieken om onderzoek te doen belichten.

Volkenrecht - De bouw van de muur door Israel op bezet Palestijns gebied

De bouw van de muur door Israel op bezet Palestijns gebied, is dit gerechtvaardigd of niet?

Klinische neuropsychologie

Klinische neuropsychologie is een onderdeel van neuropsychologie, dat op zijn beurt weer onderdeel is van neurowetenschappen.

Walking with the dead

Dit is een samenvatting van het Engelse boek Walking with the dead

Volkenrecht; de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

De onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

The deer Hunter

Dit is een verslag van de film The deer Hunter

pesten

wat is pesten en wat doe je ermee?

De investituurstrijd

Dit artikel beschrijft het conflict tussen pausen en koningen tijdens de middeleeuwen

Onderzoeksmethode

samenvatting van onderzoeksmethode ´ogen doen onderzoek´.

Stagebrief schrijven

Vind hier informatie hoe je een stagebrief kunt schrijven. Inleiding, middenstuk en slot.

De mens als machine

Verslag voor wijsgerige vorming over de holistische kijk op de mens.

Invoering van de Europese grondwet

Wat zijn de voor- en nadelen van een Europese grondwet?

Het leven van Max Beckmann

Het verschil tussen ruimtelijke dimensies en een tijdsdimensie

Uitgelegd wordt waarom dimensies in ruimte en tijd van een andere soort zijn.

Wat is jouw beeld van het schoonheidsideaal?

In dit opstel wordt beschreven hoe vrouwen en meisjes als lustobject worden neergezet en wat we daar aan zouden kunnen doen

Romney en Steinbart - Accounting Information Systems - Hoofdstuk 7 samenvatting

Dit artikel is een samenvatting van hoofdstuk 7 van het boek Accounting Information Systems van Romny en Steinbart.

Ontwikkelingshulp moet stoppen

Ontwikkelingshulp geven we aan derde wereld landen opdat zij ook kans hebben om te groeien en een welvarend land te worden.

Voor een crimineel geen cent te veel

Leefbaar Rotterdam heeft het volgende opgenomen in hun verkiezingsprogramma: ouders die hun kinderen zo verwaarlozen, dat zij in de criminaliteit belanden, krijgen geen kinderbijslag. Maar schieten we hier iets mee op?