Beschrijvende observatie


Publicatie datum:

Een korte uitleg van de werking van een beschrijvende observatie.

Gesponsorde koppelingen

Bij de gestructureerde beschrijvende observatie werkt de observator via een van tevoren vastgesteld aantal items, meestal een observatielijst of observatieformulier genoemd.

Verschil tussen gestructureerde beschrijvende observatie en een verslag

Verslagen zoals een maandrapport ontstaan op grond van reflectie (terug denken) en retrospectie (terug zien). Wat er is gebeurd, werd niet letterlijk waargenomen. Een gestructureerde beschrijvende observatie, beschrijft het gedrag op het moment van voordoen.

Beoordelingsschalen

Beoordelingsschalen kunnen betrekking hebben op activiteiten, persoonlijkheidsfactoren en gedragingen. De meest globale schaal is een die vraagt naar ja of nee.

Het diagnostisch gesprek

Een gesprek met een of meer kinderen. Om info te verzamelen waarmee een diagnose kan worden gesteld. Het doel van een diagnostisch gesprek is aanknopingspunten in het gedrag van een kind te vinden waarmee het weer verder kan en weer/meer zelfvertrouwen krijgt.

Technieken

  1. Observeren van (non) verbale uitingen: observeren wat er wordt gedaan of gezegd.
  2. Variëren van de opgaven: het aanbieden van meer opgaven van hetzelfde type.
  3. Stellen van vragen.

Aandachtspunten voor een diagnostisch gesprek

Maak op basis van de signalering een inschatting van wat de leerling al kan. verzamel de materialen die passen bij de vaardigheden rondom het ingeschatte niveau. zorg voor een uitdagende opdracht die als onderbreking kan dienen, maar ook observatiemogelijkheden biedt maak op grond van hypothesen een lijst met vragen die u beantwoordt wilt zien. orden de materialen zo rondom de plaats van het gesprek dat ze de aandacht niet afleiden, maar wel snel te pakken zijn. ga liefst niet tegenover het kind zitten. Ook naast het kind zitten is niet aan te bevelen. begin met een algemeen gesprekje. laat een kind bij voorkeur zelf kiezen waarmee wordt begonnen. zorg voor voldoende afwisseling breek het gesprek op tijd af en ga desnoods een andere keer verder. schrijf zo veel mogelijk op wat er gebeurt en hoe besluit het gesprek met een korte evaluatie

Verwerk de gegevens tot een verslag waarin u opneemt:

  • de vragen waarop u antwoord wilde de resultaten die samenhangen met elke vraag de conclusies die u trekt uit de resultaten en die antwoord geven op de vragen aanbevelingen voor het werken in de klas.
  • observatiecategorieën van spelgedrag
  • exploratie Functioneel en/of relationeel spel symbolisch spel niet-spelgedrag
Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 15
Leden aangebracht: 2

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Uruzgan, een succes of niet?

Is het invallen van Afghanistan wel verstandig geweest. En had Nederland nou wel mee moeten doen? En wat hebben we nu eigenlijk bereikt in Uruzgan? Wat zijn precies de feiten? Dit zijn vragen die ik allemaal ga beantwoorden in mijn paper.

Volkenrecht; de rol van het internationaal gerechtshof

De rol van het internationaal gerechtshof.

Haatzaaien: Vrijheid van Meningsuiting?

Kan Geert Wilders worden veroordeeld voor haatzaaien?

The deer Hunter

Dit is een verslag van de film The deer Hunter

Wat is de relatie tussen politiek en economie in het Klassieke Athene?

In dit artikel wordt het verband tussen de politiek en economie in het Klassieke Athene besproken

Lokauto

Is het plaatsen van een lokauto onrechtmatig

Sanger DNA sequencing

Wat is Sanger DNA sequencing en hoe werkt het?

Ontwikkelingshulp moet stoppen

Ontwikkelingshulp geven we aan derde wereld landen opdat zij ook kans hebben om te groeien en een welvarend land te worden.

Het leven van Max Beckmann

Samenvatting onderzoek

Onderzoeken doe je niet vanuit het niets, je maakt eerst een plan. Er zijn verschillende soorten typeringen voor onderzoek.

Bronnen van Gemeenschapsrecht: Europees recht

Een korte samenvatting van Bronnen van Gemeenschapsrecht

Lokale overheden en organisaties in opstand.

Een tegenreactie op de poging tot strafbaarstelling van illegaal verblijf.

Volkenrecht - Het Nicaragua arrest

Een beschrijving van het Nicaragua arrest.

Visie op goed spellingsonderwijs

In dit artikel geef ik aan wat mijn visie op goed spellingsonderwijs is a.d.h.v. verscheidende artikelen.

Ischa Meijer - De Interviewer

Leesverslag van het boek De Interviewer, van Ischa Meijer

Asielrecht van Afghaanse Vrouwen

wanneer komen Afghaanse vrouwen in aanmerking voor asiel in Nederland?

Atheense economie: land, arbeid en specialisatie

In dit artikel wordt beschreven welke rollen land, arbeid en specialisatie speelden in de Oude Atheense economie

Het Nederlandse strafsysteem

Voor een crimineel geen cent te veel

Leefbaar Rotterdam heeft het volgende opgenomen in hun verkiezingsprogramma: ouders die hun kinderen zo verwaarlozen, dat zij in de criminaliteit belanden, krijgen geen kinderbijslag. Maar schieten we hier iets mee op?

Referaat ex-criminelen

Controleleer - Welke soorten verklaringen bestaan er binnen de clarity-regelgeving?

In dit artikel worden de verschillende soorten controleverklaringen (voorheen accountantsverklaringen) behandeld.

Opstanden in Europa

Een korte beschrijving van de veertiende eeuwse opstanden in Europa.

Analyse Herfstlied

Analyse Herfstlied

16 Blocks

verslag over de film 16 Blocks

Vaccin productie

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen actieve en passieve vaccins. Het productieproces met nadruk op de biotechnolgie wordt nader toegelicht.