Beschrijvende observatie


Publicatie datum:

Een korte uitleg van de werking van een beschrijvende observatie.

Gesponsorde koppelingen

Bij de gestructureerde beschrijvende observatie werkt de observator via een van tevoren vastgesteld aantal items, meestal een observatielijst of observatieformulier genoemd.

Verschil tussen gestructureerde beschrijvende observatie en een verslag

Verslagen zoals een maandrapport ontstaan op grond van reflectie (terug denken) en retrospectie (terug zien). Wat er is gebeurd, werd niet letterlijk waargenomen. Een gestructureerde beschrijvende observatie, beschrijft het gedrag op het moment van voordoen.

Beoordelingsschalen

Beoordelingsschalen kunnen betrekking hebben op activiteiten, persoonlijkheidsfactoren en gedragingen. De meest globale schaal is een die vraagt naar ja of nee.

Het diagnostisch gesprek

Een gesprek met een of meer kinderen. Om info te verzamelen waarmee een diagnose kan worden gesteld. Het doel van een diagnostisch gesprek is aanknopingspunten in het gedrag van een kind te vinden waarmee het weer verder kan en weer/meer zelfvertrouwen krijgt.

Technieken

  1. Observeren van (non) verbale uitingen: observeren wat er wordt gedaan of gezegd.
  2. Variëren van de opgaven: het aanbieden van meer opgaven van hetzelfde type.
  3. Stellen van vragen.

Aandachtspunten voor een diagnostisch gesprek

Maak op basis van de signalering een inschatting van wat de leerling al kan. verzamel de materialen die passen bij de vaardigheden rondom het ingeschatte niveau. zorg voor een uitdagende opdracht die als onderbreking kan dienen, maar ook observatiemogelijkheden biedt maak op grond van hypothesen een lijst met vragen die u beantwoordt wilt zien. orden de materialen zo rondom de plaats van het gesprek dat ze de aandacht niet afleiden, maar wel snel te pakken zijn. ga liefst niet tegenover het kind zitten. Ook naast het kind zitten is niet aan te bevelen. begin met een algemeen gesprekje. laat een kind bij voorkeur zelf kiezen waarmee wordt begonnen. zorg voor voldoende afwisseling breek het gesprek op tijd af en ga desnoods een andere keer verder. schrijf zo veel mogelijk op wat er gebeurt en hoe besluit het gesprek met een korte evaluatie

Verwerk de gegevens tot een verslag waarin u opneemt:

  • de vragen waarop u antwoord wilde de resultaten die samenhangen met elke vraag de conclusies die u trekt uit de resultaten en die antwoord geven op de vragen aanbevelingen voor het werken in de klas.
  • observatiecategorieën van spelgedrag
  • exploratie Functioneel en/of relationeel spel symbolisch spel niet-spelgedrag

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 15
Leden aangebracht: 2

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Asielrecht van Afghaanse Vrouwen

wanneer komen Afghaanse vrouwen in aanmerking voor asiel in Nederland?

Logistiek in de zorg

Wat kan logistiek voor de zorg betekenen?

Volkenrecht - De bouw van de muur door Israel op bezet Palestijns gebied

De bouw van de muur door Israel op bezet Palestijns gebied, is dit gerechtvaardigd of niet?

De mens als machine

Verslag voor wijsgerige vorming over de holistische kijk op de mens.

Invoering van de Europese grondwet

Wat zijn de voor- en nadelen van een Europese grondwet?

Wat is Psychologie

De basisprincipes in de psychologie, van waarneming tot motivatie.

De geschiedenis van de Nederlandse literatuur

Overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur vanaf de zestiende eeuw

The deer Hunter

Dit is een verslag van de film The deer Hunter

Taalverwerving - Theorieen

Uruzgan, een succes of niet?

Is het invallen van Afghanistan wel verstandig geweest. En had Nederland nou wel mee moeten doen? En wat hebben we nu eigenlijk bereikt in Uruzgan? Wat zijn precies de feiten? Dit zijn vragen die ik allemaal ga beantwoorden in mijn paper.

Romney en Steinbart - Accounting Information Systems - Hoofdstuk 7 samenvatting

Dit artikel is een samenvatting van hoofdstuk 7 van het boek Accounting Information Systems van Romny en Steinbart.

De intrinsiek sociale groep

Dit artikel is een samenvatting van het stuk over de intrinstiek sociale groep uit het boek cultuur en lichaam van Voestermans en Verheggen

Wat is de relatie tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek?

In dit artikel wordt de samenhang tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek beschreven

Voor jou 10 anderen

voor jou 10 anderen is een boek van mirjam oldenhave en cynthia van eck

De krijgsman en het ridderideaal

Dit artikel behandelt de ontwikkeling die het ridderschap heeft ondergaan in de middeleeuwen.

Doel van een tekst, hoe bouw je een tekst op.

Hoe bouw je een tekst op en wat is het doel ervan?

Samenvatting Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Samenvatting van het bekende boek van Harry Jansen: Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Walton Kendall

Een korte beschrijving van de filosofie van Walton Kendall.

Klinische neuropsychologie

Klinische neuropsychologie is een onderdeel van neuropsychologie, dat op zijn beurt weer onderdeel is van neurowetenschappen.

50 tinten grijs

Onweerstaanbaar en sensueel.

Lucius Annaeus Seneca

Een korte beschrijving van het leven en werk van Lucius Annaeus Seneca

Het buitenlands beleid van Groot-Brittannie en Frankrijk na de Vrede van Utrecht

In dit artikel wordt kort het buitenlands beleid van Frankrijk en Groot-Brittannie na de Vrede van Utrecht beschreven.

Volkenrecht - Het Nicaragua arrest

Een beschrijving van het Nicaragua arrest.

Verstand van Vechten

Het artikel onderzoekt het belang van de ontwikkeling van de intelligentietest voor amerikaanse rekruten voor de Eerste Wereldoorlog op de psychologie als wetenschap

Het Nederlands Recht.

Een korte beschrijving van de verschillende rechten en rechtsbronnen.