Controleleer - Accountantscontrolerisico - een inleiding


Publicatie datum:

Een korte samenvatting van de begrippen bij het accountantscontrolerisico.

Gesponsorde koppelingen

Het accountantscontrolerisico is te visualiseren door middel van een formule. Dit heet de risicoanalytische controleaanpak. In dit artikel worden de formule en de hierbij behorende begrippen (zoals inherent risico, detectierisico, steekproefrisico en ontdekkingsrisico) uitgebreid behandeld alsmede het axiomatisch voorbehoud.

Accountantscontrolerisico

De algemene formule van het accountantcontrolerisico wordt als volgt weergegeven:

AC = IR x IC x DC

Tevens geldt:

DC = SR + OR

AC staat voor Accountantscontrolerisico. Dit is het risico dat de accountant te onrechte een goedkeurende controleverklaring verstrekt bij een jaarrekening of dat deze omissies van materieel belang bevat.

IR staat voor Inherent risico. Dit is de gevoeligheid van saldi of soorten transacties voor onjuistheden die, zowel afzonderlijk als tezamen met onjuistheden in andere saldi en transacties, van materieel belang zijn onder de veronderstelling dat daarop geen interne controlemaatregelen van toepassing waren. Dit zijn derhalve risico's die bij het bedrijf horen.

IC staat voor Interne controlerisico. Dit is het risico dat onjuistheden die zich in sladi of soorten transacties kunnen voordoen en die, zowel afzonderlijk als tezamen met onjuistheden in andere saldi en transacties, van materieel belang kunnen zijn, niet tijdig worden voorkomen of ontdekt en hersteld door het stelsel van maatregelen van administratieve organisatie en interne controle. Dit is dus het risico dat een bedrijf wél maatregelen neemt, maar dat deze niet goed werken.

DC staat voor Detectierisico. Dit is het risico dat gegevensgerichte werkzaamheden van de accountant een onjuistheid, die bestaat in een saldo of soorten transacties en die, afzonderlijk of tezamen met onjuistheden in andere saldi of transacties, van materieel belang is, niet ontdekken. Dit risico kan door een accountant beïnvloed worden, bijvoorbeeld door meer werkzaamheden te verrichten zoals uitgebreidere steekproeven.

SR staat voor Steekproefrisico. Dit is het risico dat onjuistheden van materieel belang, die door de interne controle niet zijn ondekt en gecorrigeerd, ook door de bij accountanscontrole toegepaste deelwaarnemngen, niet worden ontdekt.

OR staat voor Ontdekkingsrisico. Dit is het risico dat onjuistheden van materieel belang, die door de interne controle niet zijn ontdekt (en gecorrigeerd), ook door de bij accountantscontrole toegepaste cijferanalyse niet worden ontdekt, bijvoorbeeld doordat een assistent niet ziet dat er iets fout is.

Het bovenstaande wordt ook wel de risicoanalytische controleaanpak genoemd. Een andere methode is volkomen controle. Hiervan wordt gesproken indien het plan voor de uitvoering van de accountantscontrole zodanig is opgezet, dat met die controle een rationeel doel wordt bereikt.

Het moge duidelijk zijn dat wanneer één van de elementen IR, IC en DC erg hoog is, het accountantscontrolerisico hiermee samenhangend enorm zal stijgen. Doel van een controle is uiteraard om het accountantscontrolerisico zo laag mogelijk te houden als (gezien bijvoorbeeld de kosten/baten) enigszins mogelijk is. Er dient dus een afweging gemaakt te worden in de verschillende soorten risico's. Bij meer aandacht aan bijvoorbeeld het IR zal dit element een lager risico vertegenwoordigen (met een positieve invloed op het AC), maar zullen de IC en DC verhogen, doordat hier minder tijd aan besteed kan worden. De afwegingen behoren tot het profesional judgement.

Een accountant kan echter niet altijd overal aanwezig zijn en alle posten cijfer voor cijfer uitzoeken. Deze berperking heet het axiomatisch voorbehoud. Dit heeft betrekking op fouten in de jaarrekening die naar hun aard niet behoeven te worden ontdekt door de accountant in het kader van de jaarrekneingcontrole. De accountant kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor het afgeven van een onjuiste verklaring indien de oorzaak hiervan valt onder het axiomatisch voorbehoud. Die oorzaken kunnen zijn:

- De accountant kan niet deskundig zijn op elk gebied

- De accountant kan niet altijd en overal aanwezig zijn

- Er zijn feiten die niet uit de administratie blijken

- De accountant kan alleen de uiterlijke kernmerken van administratieve organisatie en interne controle waarnemen.


Foobie gebruiker Femke09

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 18
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Verstand van Vechten

Het artikel onderzoekt het belang van de ontwikkeling van de intelligentietest voor amerikaanse rekruten voor de Eerste Wereldoorlog op de psychologie als wetenschap

Boekverslag - Vuil spel: Het systeem Armstrong

Schrijver: Pierre Ballester en David Walsh Titel: Vuil spel: Het systeem Armstrong Uitgever: No Monkey Business Aantal pagina’s: 250

Boekverslag - Littekens

Schrijver: Patricia De Martelaere Titel: Littekens Uitgever: Meulenhof en Kritak Aantal pagina’s: 163

Wat is de relatie tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek?

In dit artikel wordt de samenhang tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek beschreven

Volkenrecht - Amerikaanse gijzelingszaak

De Amerikaanse gijzelingszaak in Irak

Atheense economie: land, arbeid en specialisatie

In dit artikel wordt beschreven welke rollen land, arbeid en specialisatie speelden in de Oude Atheense economie

Wit licht - een filmverslag

Een zeer uitgebreid verslag over de film 'Wit Licht'

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel III

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Schopenhauer: Romantische benadering

Een korte beschrijving van de romantische benadering van de filosofie van Schopenhauer.

De geschiedenis van klassiek ballet

De ontwikkeling van klassiek ballet van toen tot nu

Mensen Overtuigen & Beïnvloeden: De 'Door in the Face' techniek

Mensen overtuigen van iets dat ze eigenlijk niet willen doen: Klinkt ingewikkeld, maar door deze methode wordt het een stuk makkelijker.

Vaccinatie wel altijd zo goed?

In het nieuwsblad van België stond een artikel over de opkomst van bof. Dit gaat mogelijk om een gemuteerde soort van de bof.

De mens als machine

Verslag voor wijsgerige vorming over de holistische kijk op de mens.

Algemene aspecten van observeren

Een korte omschrijving van veel voorkomende vormen van observaties.

Ontstaan van de Atheense Democratie, Deel I

Athene, Democratie, Hellas, Perzen, Griekenland, Fundamenten Westerse Geschiedenis

Jeugdbendes

Een artikel over jeugdbendes, niet ter overname maar voor informatie!

50 tinten grijs

Onweerstaanbaar en sensueel.

Rapporteren en verslagleggen

Wat zijn de algemene principes bij het rapporteren.

Treinen winterklaar?

Het openbaar vervoer is een ramp als het in de winter flink gesneeuwt heeft.

Uruzgan, een succes of niet?

Is het invallen van Afghanistan wel verstandig geweest. En had Nederland nou wel mee moeten doen? En wat hebben we nu eigenlijk bereikt in Uruzgan? Wat zijn precies de feiten? Dit zijn vragen die ik allemaal ga beantwoorden in mijn paper.

De intrinsiek sociale groep

Dit artikel is een samenvatting van het stuk over de intrinstiek sociale groep uit het boek cultuur en lichaam van Voestermans en Verheggen

Doel van een tekst, hoe bouw je een tekst op.

Hoe bouw je een tekst op en wat is het doel ervan?

Volkenrecht - Actuele situatie in Libië

Actuele situatie in Libië

Vrouwen praten te veel

Een artikel over de stelling 'vrouwen praten te veel', geschreven voor mijn studie.

Democratie in Athene

Hoe democratisch was de polis Athene?