De orthopedagoog


Publicatie datum:

Wat is nu precies een orthopedagoog en wat is zijn werkveld.

Gesponsorde koppelingen

Wat is een orthopedagoog en wat is zijn werkveld. In dit artikel wordt kort stilgestaan bij de oorsprong van een orthopedagoog en het werkterrein.

Verschil tussen algemene pedagogiek en orthopedagogiek.

Anders dan binnen de algemene pedagogiek hebben we bij de orthopedagogiek te maken met bijzondere omstandigheden, die om een speciale wijze van pedagogisch handelen vragen.

De problemen in de orthopedagogiek komen echter scherper naar voren, de weerstanden zijn hardnekkiger en onverbiddelijker en de grenzen van de mogelijkheden zijn duidelijker dan in de algemene pedagogiek.

Agogiek omvat de begrippen opvoeding, vorming, hulpverlening en begeleiding.

Orthos betekent recht of juist.

Het gaat er in de orthopedagogiek om te onderzoeken welke factoren in het opvoedingsproces verstoord zijn, hoe dat komt, welke invloed er van de omgeving uitgaat en welke mogelijke oplossingen er in samenwerking met die omgeving te vinden zijn.

Het is de pedagogiek van de problematische opvoedingssituatie (pos) waarbij de gebruikelijke opvoedingsmethoden en opvoedingsmiddelen niet toereikend zijn.

Een kernachtige definitie van orthopedagogiek is van de Ruyter: Orthopedagogiek is de wetenschap over en ten bate van de hulpverlening aan betrokkenen in een stagnerende opvoeding.

Oorsprong van de orthopedagogiek

Kinderen met een handicap en kinderen met gedragsproblemen, vormen de basis van de orthopedagogiek. De groep gedragsproblemen wordt onderverdeeld in lastige en verwaarloosde kinderen. Zo vormen zich drie bronnen waaruit de orthopedagogiek als wetenschap is gegroeid.

Ludwig Strumpell ging ervan uit dat aan de tekorten bij kinderen een biologische of psychisch defect ten grondslag lag, of een combinatie van beide. Voor het gegeven dat het moeilijk opvoedbaar zijn van een kind ook gerelateerd kan worden aan beperkingen van de opvoeders, had hij weinig oog. Deze aandacht voor Fehler (tekorten) in het kind is jarenlang zeer dominant geweest in de pedagogiek en orthopedagogiek.

Orthopedagogen worden ingezet bij:

  • coördinatie van het diagnostisch hulpverleningsproces
  • opstellen en bewaken van het behandelplan
  • begeleiding van beroepsopvoeders
  • begeleiden van (pleeg) ouders

Ontwikkelingspsychologen worden ingezet bij:

  • observeren
  • diagnosticeren
  • uitvoer van therapie

De psychiater heeft zijn deskundigheid in het onderzoek naar psychopathologie en het formuleren van classificaties.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 15
Leden aangebracht: 2

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Het leven van Max Beckmann

Een samenleving zonder idealen

Mijn commentaar op het boek De eindeloze jaren zestig.

Walton Kendall

Een korte beschrijving van de filosofie van Walton Kendall.

50 tinten grijs

Onweerstaanbaar en sensueel.

Haatzaaien: Vrijheid van Meningsuiting?

Kan Geert Wilders worden veroordeeld voor haatzaaien?

De relatie tussen hechtingsstijlen en borderline persoonlijkheidsstoornis

Dit artikel onderzoekt hoe hechting in de kindertijd gerelateerd is aan de ontwikkeling van borderline persoonlijkheidsstoornis.

Kwantitatieve Observaties

Een korte uitleg over kwantitatieve observatie

Resistentievorming van kankercellen

Een probleem dat kan optreden bij de bestrijding van kanker, is dat de medicatie niet goed aanslaat. Het ABC-type ATPase speelt hierbij een grote rol.

Waarom Turkije niet mag toetreden als lid van de EU!

Gaan EU en Turkije samen? Turkije mag onder geen voorwaarde toetreden tot de EU

Doe Mij Één Pond TBS Alstublieft

Examen Betoog 5 HAVO

Waarom wordt er met squat jump hoger gesprongen dan met een counter movement jump ?

In dit artikel wordt beschreven hoe het komt dat de spronghoogte gemeten bij counter movement jump, veel hoger is dan de spronghoogte bij een squat jump.

Referaat ex-criminelen

Atheense economie: land, arbeid en specialisatie

In dit artikel wordt beschreven welke rollen land, arbeid en specialisatie speelden in de Oude Atheense economie

Globalisering in het wereld voedsel vraagstuk.

Hoe komen sommige producten hier? Waar komen ze weg, en waarom daar?

Controleleer - Welke soorten verklaringen bestaan er binnen de clarity-regelgeving?

In dit artikel worden de verschillende soorten controleverklaringen (voorheen accountantsverklaringen) behandeld.

pesten

wat is pesten en wat doe je ermee?

Ik wil mijn kerk terug!

In de Franse tijd verloor de hervormde kerk rechten, maar in de praktijk hadden de niet-hervormden er weinig aan

Kant: transcendentale benadering

een korte beschrijving van Kants transcendentale benadering en Het Genie.

Moet de A4 worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam?

In dit werkstuk wordt bekeken of de A4 moet worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam aan de hand van 3 deelvragen.

Algemene aspecten van observeren

Een korte omschrijving van veel voorkomende vormen van observaties.

De veiligheidsraad - volkenrecht

Een beschrijving over de veiligheidsraad.

Volkenrecht - Democratische republiek Congo en Uganda

Het arrest over de zaak die Congo tegen Uganda spande aan het Hof

Lokale overheden en organisaties in opstand.

Een tegenreactie op de poging tot strafbaarstelling van illegaal verblijf.

Ontstaan van de Atheense Democratie, Deel I

Athene, Democratie, Hellas, Perzen, Griekenland, Fundamenten Westerse Geschiedenis

Welke elementen zijn kenmerkend in de poëzie van M. Vasalis?

De kenmerken in de poezie van M. Vasalis die haar gedichten zo gevoelig en mooi maken.