Het schrijven van een onderzoeksrapport


Publicatie datum:

De algemene punten in de opbouw van een onderzoeksrapport.

Gesponsorde koppelingen

Na het uitvoeren van een onderzoek komt vaak pas het moeilijkste deel: het schrijven van een onderzoeksrapport. Hoe pak je dat aan? De opbouw van een onderzoeksrapport is afhankelijk van het doel en de werkwijze. Er zijn echter een aantal algemene punten in de opbouw die in vrijwel alle onderzoeksrapporten voorkomen.

Inleiding. Een onderzoeksrapport begint vrijwel altijd met een inleiding. De inleiding geeft het eerste beeld van het onderzoek. Wat is de aanleiding voor het onderzoek? Waarom is het onderzoek nodig? Zorg voor een goede logische opbouw. Begin met een algemene beschrijving van de achtergrond en werk naar een concrete probleemstelling toe. Een probleemstelling kan bijvoorbeeld zijn: "Onderzoek heeft aangetoond dat drankmisbruik onder jongeren een groeiend probleem is. Het is echter niet duidelijk of het drankprobleem onder meisjes en jongens even groot is." Houd de inleiding kort, een tot twee A4tjes is voldoende.

Achtergrond. Als de materie erg complex is, kan het soms niet allemaal in de inleiding worden uitgelegd. Noem dan in de inleiding alleen de concepten en voeg een of twee hoofdstukken met achtergrond toe om de concepten te verduidelijken.

Theoretisch kader. Het theoretisch kader is de theoretische benadering die je tijdens het onderzoek hebt gebruikt. Baseer je theoretisch kader bij voorkeur op een bestaand onderzoekstheorie. Onderzoekstheorieën uit de literatuur geven je onderzoek een hogere wetenschappelijke waarde. Een theorie die gepubliceerd is, heeft zich in feite al bewezen als zijnde een waardevolle theorie. Bij de eerder genoemde probleemstelling kan in het theoretisch kader bijvoorbeeld een gedragsmodel worden gebruikt. Dit model helpt het gedrag van meisjes en jongens met betrekking tot alcoholmisbruik te onderzoeken.

Vraagstelling. In de inleiding heb je al een probleem geformuleerd. In de vraagstelling geef je de vragen weer die beantwoord moeten worden om een oplossing voor het probleem te vinden. Vaak zijn er een of twee hoofdvragen met enkele subvragen. De hoofdvragen komen direct uit de vraagstelling. De subvragen zijn wat specifieker dan de hoofdvragen. Een hoofdvraag kan bijvoorbeeld zijn: "Is er verschil tussenhet aantal jongens en meisjes met drankprobleem?". Een aantal subvragen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: "Hoe wordt een drankprobleem gedefinieerd?", "Hoeveel meisjes zijn er met een drankprobleem?", "Hoeveel jongens zijn er met een drankprobleem?".

Methode. In de methode geef je aan hoe je antwoord op je vragen hebt gekregen. Heb je bijvoorbeeld een enquête gehouden, interviews uitgevoerd of een literatuurstudie gedaan? Leg tot in detail uit hoe je het hebt aangepakt. Hoeveel interviews heb je gedaan? Onder welke personen? Wat was de leeftijdsgroep? In principe moet iemand jouw onderzoek kunnen herhalen met de gegevens die jij geeft.

Resultaten. In dit hoofdstuk geef je de resultaten van je onderzoek weer. In principe geef je hier het antwoord op de subvragen die je hebt gesteld. Probeer het een en ander toe te lichten met voorbeelden uit je resultaten. Heb je bijvoorbeeld interviews gehouden, geef dan hier en daar een quote om je uitspraken te staven.

Conclusie. In de conclusie geef je antwoord op de hoofdvragen. Het hoofdstuk is kort en bondig omdat je in de resultaten al diep op de stof bent ingegaan.

Discussie. In de discussie geef je aan wat de zwakke punten zijn van het onderzoek. Pas ervoor op te negatief te zijn. Het is niet de bedoeling dat je het hele onderzoek onderuit haalt. De discussie moet duidelijk terugkoppelen naar eerdere hoofdstukken en kan niet op zichzelf staan. Een voorbeeld van een discussiepunt kan bijvoorbeeld zijn: "Slechts enkele jongens hebben gereageerd op de oproep om mee te werken aan dit onderzoek. Hierdoor was de groep met meisjes oververtegenwoordigd wat een lichtelijk vertekend beeld kan geven in de onderzoeksresultaten".

Aanbevelingen. Het hoofdstuk aanbevelingen moet eveneens terugkoppelen naar eerdere hoofdstukken. Het is beter om iets te herhalen dan dat er informatie uit het niets lijkt te komen. In het geval van een evaluatie kan dit hoofdstuk aanbevelingen voor de verbeteringen van een proces bevatten. In het geval van een gegevensonderzoek kan het hoofdstuk aanbevelingen voor verder onderzoek bevatten. Een voorbeeld van een aanbeveling kan zijn: "Aangezien jongens in dit onderzoek ondervertegenwoordigd waren, is het belangrijk dat in een volgend onderzoek de groepen beter verdeeld zijn. Zo kan een beter beeld worden verkregen tussen het verschil in alcoholmisbruik onder meisjes en jongens van dezelfde leeftijd".

De punten die hier genoemd worden, zijn essentieel voor de meeste onderzoeksrapporten. De volgorde waarin de punten aan bod komen, kan echter wel variëren.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 28
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Volkenrecht - Het Nicaragua arrest

Een beschrijving van het Nicaragua arrest.

Controleleer - Accountantscontrolerisico - een inleiding

Een korte samenvatting van de begrippen bij het accountantscontrolerisico.

Voor jou 10 anderen

voor jou 10 anderen is een boek van mirjam oldenhave en cynthia van eck

Algemene aspecten van observeren

Een korte omschrijving van veel voorkomende vormen van observaties.

De geschiedenis van klassiek ballet

De ontwikkeling van klassiek ballet van toen tot nu

Lokale overheden en organisaties in opstand.

Een tegenreactie op de poging tot strafbaarstelling van illegaal verblijf.

Aardrijkskunde - Wereld

Aardrijkskundige begrippen en uitleg.

Een cultuur van onschatbare waarde(n) - Exotisme in de beeldende kunst van de romantici

Artikel over het groeiende exotisme in de Westerse kunst vanaf ongeveer 1870: de tijd van de Romantiek. Er wordt apart aandact besteed aan kunstwerken van Eugène Delacroix.

Uruzgan, een succes of niet?

Is het invallen van Afghanistan wel verstandig geweest. En had Nederland nou wel mee moeten doen? En wat hebben we nu eigenlijk bereikt in Uruzgan? Wat zijn precies de feiten? Dit zijn vragen die ik allemaal ga beantwoorden in mijn paper.

Wat is de relatie tussen politiek en economie in het Klassieke Athene?

In dit artikel wordt het verband tussen de politiek en economie in het Klassieke Athene besproken

Van Lood naar Goud.....

De geschiedenis van de alchemie, de voorloper van de hedendaagse scheikunde en natuurkunde.

Diagnostiek van cognitieve functies

cognitieve functies kort omschreven met de daarbij behorende tests

16 Blocks

verslag over de film 16 Blocks

Is een sprongtest een goede maat voor prestatie tijdens een 100 meter sprinten?

In dit artikel wordt besproken of een sprongtest een goede maat is voor prestatie tijdens een 100 meter sprinten.

Doe Mij Één Pond TBS Alstublieft

Examen Betoog 5 HAVO

De veiligheidsraad - volkenrecht

Een beschrijving over de veiligheidsraad.

Resistentievorming van kankercellen

Een probleem dat kan optreden bij de bestrijding van kanker, is dat de medicatie niet goed aanslaat. Het ABC-type ATPase speelt hierbij een grote rol.

Voor een crimineel geen cent te veel

Leefbaar Rotterdam heeft het volgende opgenomen in hun verkiezingsprogramma: ouders die hun kinderen zo verwaarlozen, dat zij in de criminaliteit belanden, krijgen geen kinderbijslag. Maar schieten we hier iets mee op?

Vaccin productie

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen actieve en passieve vaccins. Het productieproces met nadruk op de biotechnolgie wordt nader toegelicht.

Wat is de relatie tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek?

In dit artikel wordt de samenhang tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek beschreven

Veranderende sociaal-economische omstandigheden in het Romeinse Rijk - 2e/3e voor Christus

Rome, Romeinse Rijk, Gaius, Gracchus, Albegna Vallei

Lucius Annaeus Seneca

Een korte beschrijving van het leven en werk van Lucius Annaeus Seneca

Walton Kendall

Een korte beschrijving van de filosofie van Walton Kendall.

De passievrucht - Karel Glastra van Loon

De Passievrucht, een meeslepend verhaal over liefde en familiedrama.

Boekverslag - Littekens

Schrijver: Patricia De Martelaere Titel: Littekens Uitgever: Meulenhof en Kritak Aantal pagina’s: 163