Het schrijven van een onderzoeksrapport


Publicatie datum:

De algemene punten in de opbouw van een onderzoeksrapport.

Gesponsorde koppelingen

Na het uitvoeren van een onderzoek komt vaak pas het moeilijkste deel: het schrijven van een onderzoeksrapport. Hoe pak je dat aan? De opbouw van een onderzoeksrapport is afhankelijk van het doel en de werkwijze. Er zijn echter een aantal algemene punten in de opbouw die in vrijwel alle onderzoeksrapporten voorkomen.

Inleiding. Een onderzoeksrapport begint vrijwel altijd met een inleiding. De inleiding geeft het eerste beeld van het onderzoek. Wat is de aanleiding voor het onderzoek? Waarom is het onderzoek nodig? Zorg voor een goede logische opbouw. Begin met een algemene beschrijving van de achtergrond en werk naar een concrete probleemstelling toe. Een probleemstelling kan bijvoorbeeld zijn: "Onderzoek heeft aangetoond dat drankmisbruik onder jongeren een groeiend probleem is. Het is echter niet duidelijk of het drankprobleem onder meisjes en jongens even groot is." Houd de inleiding kort, een tot twee A4tjes is voldoende.

Achtergrond. Als de materie erg complex is, kan het soms niet allemaal in de inleiding worden uitgelegd. Noem dan in de inleiding alleen de concepten en voeg een of twee hoofdstukken met achtergrond toe om de concepten te verduidelijken.

Theoretisch kader. Het theoretisch kader is de theoretische benadering die je tijdens het onderzoek hebt gebruikt. Baseer je theoretisch kader bij voorkeur op een bestaand onderzoekstheorie. Onderzoekstheorieën uit de literatuur geven je onderzoek een hogere wetenschappelijke waarde. Een theorie die gepubliceerd is, heeft zich in feite al bewezen als zijnde een waardevolle theorie. Bij de eerder genoemde probleemstelling kan in het theoretisch kader bijvoorbeeld een gedragsmodel worden gebruikt. Dit model helpt het gedrag van meisjes en jongens met betrekking tot alcoholmisbruik te onderzoeken.

Vraagstelling. In de inleiding heb je al een probleem geformuleerd. In de vraagstelling geef je de vragen weer die beantwoord moeten worden om een oplossing voor het probleem te vinden. Vaak zijn er een of twee hoofdvragen met enkele subvragen. De hoofdvragen komen direct uit de vraagstelling. De subvragen zijn wat specifieker dan de hoofdvragen. Een hoofdvraag kan bijvoorbeeld zijn: "Is er verschil tussenhet aantal jongens en meisjes met drankprobleem?". Een aantal subvragen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: "Hoe wordt een drankprobleem gedefinieerd?", "Hoeveel meisjes zijn er met een drankprobleem?", "Hoeveel jongens zijn er met een drankprobleem?".

Methode. In de methode geef je aan hoe je antwoord op je vragen hebt gekregen. Heb je bijvoorbeeld een enquête gehouden, interviews uitgevoerd of een literatuurstudie gedaan? Leg tot in detail uit hoe je het hebt aangepakt. Hoeveel interviews heb je gedaan? Onder welke personen? Wat was de leeftijdsgroep? In principe moet iemand jouw onderzoek kunnen herhalen met de gegevens die jij geeft.

Resultaten. In dit hoofdstuk geef je de resultaten van je onderzoek weer. In principe geef je hier het antwoord op de subvragen die je hebt gesteld. Probeer het een en ander toe te lichten met voorbeelden uit je resultaten. Heb je bijvoorbeeld interviews gehouden, geef dan hier en daar een quote om je uitspraken te staven.

Conclusie. In de conclusie geef je antwoord op de hoofdvragen. Het hoofdstuk is kort en bondig omdat je in de resultaten al diep op de stof bent ingegaan.

Discussie. In de discussie geef je aan wat de zwakke punten zijn van het onderzoek. Pas ervoor op te negatief te zijn. Het is niet de bedoeling dat je het hele onderzoek onderuit haalt. De discussie moet duidelijk terugkoppelen naar eerdere hoofdstukken en kan niet op zichzelf staan. Een voorbeeld van een discussiepunt kan bijvoorbeeld zijn: "Slechts enkele jongens hebben gereageerd op de oproep om mee te werken aan dit onderzoek. Hierdoor was de groep met meisjes oververtegenwoordigd wat een lichtelijk vertekend beeld kan geven in de onderzoeksresultaten".

Aanbevelingen. Het hoofdstuk aanbevelingen moet eveneens terugkoppelen naar eerdere hoofdstukken. Het is beter om iets te herhalen dan dat er informatie uit het niets lijkt te komen. In het geval van een evaluatie kan dit hoofdstuk aanbevelingen voor de verbeteringen van een proces bevatten. In het geval van een gegevensonderzoek kan het hoofdstuk aanbevelingen voor verder onderzoek bevatten. Een voorbeeld van een aanbeveling kan zijn: "Aangezien jongens in dit onderzoek ondervertegenwoordigd waren, is het belangrijk dat in een volgend onderzoek de groepen beter verdeeld zijn. Zo kan een beter beeld worden verkregen tussen het verschil in alcoholmisbruik onder meisjes en jongens van dezelfde leeftijd".

De punten die hier genoemd worden, zijn essentieel voor de meeste onderzoeksrapporten. De volgorde waarin de punten aan bod komen, kan echter wel variëren.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 28
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie verslagen-scripties

De filosofie van Wittgenstein

Een korte beschrijving van de filosofie van Wittgenstein

Beroemde organisatiemodel: DOR model

Uitleg over het DOR-model; een organisatiemodel dat duidelijk geeft over de gang van zaken binnen een organisatie.

Asielrecht van Afghaanse Vrouwen

wanneer komen Afghaanse vrouwen in aanmerking voor asiel in Nederland?

Moet de A4 worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam?

In dit werkstuk wordt bekeken of de A4 moet worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam aan de hand van 3 deelvragen.

Confrontaties met onbekende cultuur: een korte geschiedenis

Dit artikel beschrijft hoe verschillende volken omgingen met onbekende volken

Leesverslag Sonny Boy

Een leesverslag van het boek Sonny Boy van Annejet van der Zijl. Atheneum 5

Smart formuleren van persoonlijke leerdoelen..Hoe doe je dat?

Een aantal voorbeelden van SMART geformuleerde leerdoelen uit een HBO werkveld verslag.

Kwalitatieve observaties

In dit artikel wordt de kwalitatieve observatie beschreven.

Volkenrecht - Actuele situatie in Libië

Actuele situatie in Libië

Visie op goed spellingsonderwijs

In dit artikel geef ik aan wat mijn visie op goed spellingsonderwijs is a.d.h.v. verscheidende artikelen.

Volkenrecht - Het Nicaragua arrest deel 2

Het vervolg van: Volkenrecht - Het Nicaragua arrest

Loyaliteit als beleid

In dit artikel wordt gekeken naar de stelling: Het is een bedrijf (moreel) toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot de gegevens van de consument te krijgen voor het gebruik van loyaliteitsprogramma�s. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de marketeer.

Ontwikkelingshulp moet stoppen

Ontwikkelingshulp geven we aan derde wereld landen opdat zij ook kans hebben om te groeien en een welvarend land te worden.

De geschiedenis van de Nederlandse literatuur

Overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur vanaf de zestiende eeuw

Een cultuur van onschatbare waarde(n) - Exotisme in de beeldende kunst van de romantici

Artikel over het groeiende exotisme in de Westerse kunst vanaf ongeveer 1870: de tijd van de Romantiek. Er wordt apart aandact besteed aan kunstwerken van Eugène Delacroix.

Onderzoeksmethode

samenvatting van onderzoeksmethode ´ogen doen onderzoek´.

Algemene aspecten van observeren

Een korte omschrijving van veel voorkomende vormen van observaties.

Needs worden gecreeerd

Er wordt in dit artikel ingegaan op de stelling: Needs of behoeften van consumenten worden gecreeerd. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de producent.

Het Verdrag van Tordesillas

Korte uitleg waarom men in Brazilie Portugees spreekt en in de rest van Latijns Amerika Spaans.

Werkstuk over Loverboys

Een werkstuk over loverboys. Hoofdvraag, deelvragen en conclusie. 5 Atheneum

Diagnostiek van cognitieve functies

cognitieve functies kort omschreven met de daarbij behorende tests

50 tinten grijs

Onweerstaanbaar en sensueel.

Ik wil mijn kerk terug!

In de Franse tijd verloor de hervormde kerk rechten, maar in de praktijk hadden de niet-hervormden er weinig aan

Beschrijving van alle leden van het Nederlandse Koningshuis

Korte beschrijving van alle leden van het koningshuis

Kwaliteit leiding & Ontwikkeling kinderen - Kinderopvang

Wat is de samenhang tussen de kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkeling van kinderen?’