Rapporteren en verslagleggen


Publicatie datum:

Wat zijn de algemene principes bij het rapporteren.

Gesponsorde koppelingen

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft besloten een standaard op te stellen die het verantwoord gebruik van psychodiagnostische instrumenten beschrijft. Dit is de Algemene Standaard Testgebruik (AST)

Hieruit volgen de algemene principes bij rapporteren en verslagleggen.

Algemene principes bij rapporteren

 1. Functionaliteit – het rapport moet de voortgang van het hulpverleningsproces bevorderen doordat het inzicht en de motivatie van de betrokkenen toeneemt. De rapportage moet niet achterlopen bij de belevingswereld van de betrokkenen, maar er zeker ook niet op vooruitlopen.
 2. Herleidbaarheid – wanneer geschreven, over wie gaat het, van wie is het rapport, uit welke organisatie enz
 3. Transparantie – explicitering vereist een concrete weergave van de verrichtingen waar het verslag betrekking op heeft, een heldere weergave van de gegevens die daaruit zijn voortgekomen, en een transparant redeneerproces ten aanzien van die gegevens.
 4. Scheiding van observaties en interpretaties – bij de weergave van gegevens moet het duidelijk zijn wat de feiten zijn zoals waargenomen door de onderzoeker of wat diens interpretatie is van die feiten.
 5. Respect – het moet te verantwoorden zijn tegenover alle betrokken personen
 6. Afstemmingen – het moet begrijpelijk zijn voor iedereen die er mee moet werken.
 7. Aanwijzing voor juist gebruik – een belangrijke vraag aan het eind van het rapport betreft de geldigheid en generaliseerbaarheid van de conclusies.

Algemene richtlijnen voor een verslag

 1. Bron – herleidbaarheid (zie hierboven)
 2. Onderwerp – over wie en wat gaat het verslag
 3. Aanleiding en functie – waarom is het verslag geschreven
 4. Vraagstelling – gaat het om vrijwillig onderzoek, dan vermeldt de diagnosticus aan welke beslissing of advisering hij tracht bij te dragen en welke vragen hij daartoe tracht te beantwoorden. Bij forensisch onderzoek adviseert de diagnosticus niet, maar beantwoord hij de vragen van de opdrachtgever.
 5. Verrichtingen – in het logboek van verrichtingen wordt duidelijk gemaakt welke contacten tussen de hulpvrager en hulpverlener concreet hebben plaatsgevonden.
 6. Operationalisatie van de vraagstelling – soms wordt een vraag uitgewerkt tot toetsbare subvragen of veronderstellingen.
 7. Voorgeschiedenis – de beschrijving hiervan kan zich beperken tot een verwijzing naar het vorige verslag
 8. Resultaten
 9. Afronding – de samenvatting, de conclusies en de adviezen en/of beantwoording van de vraagstelling, zullen in het verslag afzonderlijk herkenbaar moeten zijn.

Dossiervorming

Een dossier heeft verschillende functies: 

- het archiveert alle ter beschikking staande gegevens waarover een onderzoeker/behandelaar beschikt. Dit archief biedt het basismateriaal voor kritische reflectie op het proces van diagnostiek en hulpverlening

- het biedt de mogelijkheid om binnen een instelling met elkaar te communiceren over de desbetreffende zaak

- men ziet in een oogopslag in welk stadium het proces van diagnostiek en behandeling verkeert

- bij een eventuele klacht en/of discussie achteraf over de handelwijze van een diagnosticus, kunnen beweringen aan de hand van het dossier worden gestaafd dan wel weerlegd.

Inrichting van een dossier

 • ordelijkheid: in de meeste gevallen chronologisch
 • volledigheid: het ontbreken van stukken kan vervelende consequenties hebben.
 • toegankelijkheid: dit kan worden vergroot door een inhoudsopgave.

wettelijke kaders voor verslaglegging en dosiervorming:

 • wet bescherming persoonsgegevens (WBP)
 • wet op de jeugdzorg (WJZ)
 • wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • richtlijnen voor het (laten) verrichten van extern onderzoek 

Inzage en afgifte van verslagen en dossiers

 • rechten van de onderzochte
 • rechten van hulpverleners: in praktijk doen zich vier situaties voor waarin hulpverleners inzage krijgen in het dossier 
 1. multidisciplinaire samenwerking binnen een team
 2. multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende instituten
 3. consultaties en intervisie
 4. overdracht van gegevens
 • rechten van wetenschappelijk onderzoekers
 • recht op aanbrengen van veranderingen
Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 15
Leden aangebracht: 2

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Opstanden in Europa

Een korte beschrijving van de veertiende eeuwse opstanden in Europa.

Kwantitatieve Observaties

Een korte uitleg over kwantitatieve observatie

Logistiek in de zorg

Wat kan logistiek voor de zorg betekenen?

Historisch overzicht en ontwikkelingen van het Europees recht

Een kort Historisch overzicht en ontwikkelingen van het Europees recht van de afgelopen 50 jaar

Het leven van Max Beckmann

Akra en Dyodyo

Akra en Dyodyo zijn Geestelijke leiders van de Mens.

Het buitenlands beleid van Groot-Brittannie en Frankrijk na de Vrede van Utrecht

In dit artikel wordt kort het buitenlands beleid van Frankrijk en Groot-Brittannie na de Vrede van Utrecht beschreven.

Lucius Annaeus Seneca

Een korte beschrijving van het leven en werk van Lucius Annaeus Seneca

Aristoteles meets Tarantino: Inglorious Basterds

Een onderzoek naar Tarantino’s ‘Inglorious Basterds’ aan de hand van begrippen over de eenheid van plaats tijd en handeling van Aristoteles.

Onderzoeksmethode

samenvatting van onderzoeksmethode ´ogen doen onderzoek´.

Lokale overheden en organisaties in opstand.

Een tegenreactie op de poging tot strafbaarstelling van illegaal verblijf.

De geschiedenis van klassiek ballet

De ontwikkeling van klassiek ballet van toen tot nu

De intrinsiek sociale groep

Dit artikel is een samenvatting van het stuk over de intrinstiek sociale groep uit het boek cultuur en lichaam van Voestermans en Verheggen

Jeugdbendes

Een artikel over jeugdbendes, niet ter overname maar voor informatie!

Werkstuk over Loverboys

Een werkstuk over loverboys. Hoofdvraag, deelvragen en conclusie. 5 Atheneum

Algemene aspecten van observeren

Een korte omschrijving van veel voorkomende vormen van observaties.

Wat is de relatie tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek?

In dit artikel wordt de samenhang tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek beschreven

Aardrijkskunde - Wereld

Aardrijkskundige begrippen en uitleg.

Boekverslag van Thuis in Europa van Raffaella Sarti

Geschiedenis van het dagelijks leven: trouwen, bruidsschatten, huizen met en zonder schoorsteen, kleding, koken, het wantrouwen naar het bad als gevolg van de pest, riolering of het gebrek daaraan, in het Europa van 1500 tot 1800.

Sekseverschillen verklaren

Verschillende theorieën proberen sekseverschillen te verklaren.

Leesverslag Sonny Boy

Een leesverslag van het boek Sonny Boy van Annejet van der Zijl. Atheneum 5

Genoeg van de economie

Heeft nederland genoeg van de economie?

Welke elementen zijn kenmerkend in de poëzie van M. Vasalis?

De kenmerken in de poezie van M. Vasalis die haar gedichten zo gevoelig en mooi maken.

Voor een crimineel geen cent te veel

Leefbaar Rotterdam heeft het volgende opgenomen in hun verkiezingsprogramma: ouders die hun kinderen zo verwaarlozen, dat zij in de criminaliteit belanden, krijgen geen kinderbijslag. Maar schieten we hier iets mee op?

Kwaliteit leiding & Ontwikkeling kinderen - Kinderopvang

Wat is de samenhang tussen de kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkeling van kinderen?’