Rapporteren en verslagleggen


Publicatie datum:

Wat zijn de algemene principes bij het rapporteren.

Gesponsorde koppelingen

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft besloten een standaard op te stellen die het verantwoord gebruik van psychodiagnostische instrumenten beschrijft. Dit is de Algemene Standaard Testgebruik (AST)

Hieruit volgen de algemene principes bij rapporteren en verslagleggen.

Algemene principes bij rapporteren

 1. Functionaliteit – het rapport moet de voortgang van het hulpverleningsproces bevorderen doordat het inzicht en de motivatie van de betrokkenen toeneemt. De rapportage moet niet achterlopen bij de belevingswereld van de betrokkenen, maar er zeker ook niet op vooruitlopen.
 2. Herleidbaarheid – wanneer geschreven, over wie gaat het, van wie is het rapport, uit welke organisatie enz
 3. Transparantie – explicitering vereist een concrete weergave van de verrichtingen waar het verslag betrekking op heeft, een heldere weergave van de gegevens die daaruit zijn voortgekomen, en een transparant redeneerproces ten aanzien van die gegevens.
 4. Scheiding van observaties en interpretaties – bij de weergave van gegevens moet het duidelijk zijn wat de feiten zijn zoals waargenomen door de onderzoeker of wat diens interpretatie is van die feiten.
 5. Respect – het moet te verantwoorden zijn tegenover alle betrokken personen
 6. Afstemmingen – het moet begrijpelijk zijn voor iedereen die er mee moet werken.
 7. Aanwijzing voor juist gebruik – een belangrijke vraag aan het eind van het rapport betreft de geldigheid en generaliseerbaarheid van de conclusies.

Algemene richtlijnen voor een verslag

 1. Bron – herleidbaarheid (zie hierboven)
 2. Onderwerp – over wie en wat gaat het verslag
 3. Aanleiding en functie – waarom is het verslag geschreven
 4. Vraagstelling – gaat het om vrijwillig onderzoek, dan vermeldt de diagnosticus aan welke beslissing of advisering hij tracht bij te dragen en welke vragen hij daartoe tracht te beantwoorden. Bij forensisch onderzoek adviseert de diagnosticus niet, maar beantwoord hij de vragen van de opdrachtgever.
 5. Verrichtingen – in het logboek van verrichtingen wordt duidelijk gemaakt welke contacten tussen de hulpvrager en hulpverlener concreet hebben plaatsgevonden.
 6. Operationalisatie van de vraagstelling – soms wordt een vraag uitgewerkt tot toetsbare subvragen of veronderstellingen.
 7. Voorgeschiedenis – de beschrijving hiervan kan zich beperken tot een verwijzing naar het vorige verslag
 8. Resultaten
 9. Afronding – de samenvatting, de conclusies en de adviezen en/of beantwoording van de vraagstelling, zullen in het verslag afzonderlijk herkenbaar moeten zijn.

Dossiervorming

Een dossier heeft verschillende functies: 

- het archiveert alle ter beschikking staande gegevens waarover een onderzoeker/behandelaar beschikt. Dit archief biedt het basismateriaal voor kritische reflectie op het proces van diagnostiek en hulpverlening

- het biedt de mogelijkheid om binnen een instelling met elkaar te communiceren over de desbetreffende zaak

- men ziet in een oogopslag in welk stadium het proces van diagnostiek en behandeling verkeert

- bij een eventuele klacht en/of discussie achteraf over de handelwijze van een diagnosticus, kunnen beweringen aan de hand van het dossier worden gestaafd dan wel weerlegd.

Inrichting van een dossier

 • ordelijkheid: in de meeste gevallen chronologisch
 • volledigheid: het ontbreken van stukken kan vervelende consequenties hebben.
 • toegankelijkheid: dit kan worden vergroot door een inhoudsopgave.

wettelijke kaders voor verslaglegging en dosiervorming:

 • wet bescherming persoonsgegevens (WBP)
 • wet op de jeugdzorg (WJZ)
 • wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • richtlijnen voor het (laten) verrichten van extern onderzoek 

Inzage en afgifte van verslagen en dossiers

 • rechten van de onderzochte
 • rechten van hulpverleners: in praktijk doen zich vier situaties voor waarin hulpverleners inzage krijgen in het dossier 
 1. multidisciplinaire samenwerking binnen een team
 2. multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende instituten
 3. consultaties en intervisie
 4. overdracht van gegevens
 • rechten van wetenschappelijk onderzoekers
 • recht op aanbrengen van veranderingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 15
Leden aangebracht: 2

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Atheense economie: land, arbeid en specialisatie

In dit artikel wordt beschreven welke rollen land, arbeid en specialisatie speelden in de Oude Atheense economie

Het buitenlands beleid van Groot-Brittannie en Frankrijk na de Vrede van Utrecht

In dit artikel wordt kort het buitenlands beleid van Frankrijk en Groot-Brittannie na de Vrede van Utrecht beschreven.

Literatuur

verslag over litratuur

Romney en Steinbart - Accounting Information Systems - Hoofdstuk 7 samenvatting

Dit artikel is een samenvatting van hoofdstuk 7 van het boek Accounting Information Systems van Romny en Steinbart.

Beschrijving van alle leden van het Nederlandse Koningshuis

Korte beschrijving van alle leden van het koningshuis

Ischa Meijer - De Interviewer

Leesverslag van het boek De Interviewer, van Ischa Meijer

De intrinsiek sociale groep

Dit artikel is een samenvatting van het stuk over de intrinstiek sociale groep uit het boek cultuur en lichaam van Voestermans en Verheggen

Treinen winterklaar?

Het openbaar vervoer is een ramp als het in de winter flink gesneeuwt heeft.

Boekverslag - Littekens

Schrijver: Patricia De Martelaere Titel: Littekens Uitgever: Meulenhof en Kritak Aantal pagina’s: 163

Akra en Dyodyo

Akra en Dyodyo zijn Geestelijke leiders van de Mens.

Het leven van Max Beckmann

Walton Kendall

Een korte beschrijving van de filosofie van Walton Kendall.

Wie was Giacomo Casanova?

een uitgebreid verslag over de historische figuur Giacomo Casanova en zijn leven.

De rol van Berlijn in de koude oorlog

Uitleg over de rol van Berlijn in de koude oorlog

Het Verdrag van Tordesillas

Korte uitleg waarom men in Brazilie Portugees spreekt en in de rest van Latijns Amerika Spaans.

Referaat ex-criminelen

Verstand van Vechten

Het artikel onderzoekt het belang van de ontwikkeling van de intelligentietest voor amerikaanse rekruten voor de Eerste Wereldoorlog op de psychologie als wetenschap

Bronnen van Gemeenschapsrecht: Europees recht

Een korte samenvatting van Bronnen van Gemeenschapsrecht

Ik wil mijn kerk terug!

In de Franse tijd verloor de hervormde kerk rechten, maar in de praktijk hadden de niet-hervormden er weinig aan

Rapporteren en verslagleggen

Wat zijn de algemene principes bij het rapporteren.

Vaccin productie

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen actieve en passieve vaccins. Het productieproces met nadruk op de biotechnolgie wordt nader toegelicht.

Lokauto

Is het plaatsen van een lokauto onrechtmatig

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel III

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Sanger DNA sequencing

Wat is Sanger DNA sequencing en hoe werkt het?

De pilarenstructuur van Basel II

Dit artikel gaat uitgebreid in op de kenmerken en achtergrond van de pilarenstructuur van het Basel II akkoord