Rapporteren en verslagleggen


Publicatie datum:

Wat zijn de algemene principes bij het rapporteren.

Gesponsorde koppelingen

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft besloten een standaard op te stellen die het verantwoord gebruik van psychodiagnostische instrumenten beschrijft. Dit is de Algemene Standaard Testgebruik (AST)

Hieruit volgen de algemene principes bij rapporteren en verslagleggen.

Algemene principes bij rapporteren

 1. Functionaliteit – het rapport moet de voortgang van het hulpverleningsproces bevorderen doordat het inzicht en de motivatie van de betrokkenen toeneemt. De rapportage moet niet achterlopen bij de belevingswereld van de betrokkenen, maar er zeker ook niet op vooruitlopen.
 2. Herleidbaarheid – wanneer geschreven, over wie gaat het, van wie is het rapport, uit welke organisatie enz
 3. Transparantie – explicitering vereist een concrete weergave van de verrichtingen waar het verslag betrekking op heeft, een heldere weergave van de gegevens die daaruit zijn voortgekomen, en een transparant redeneerproces ten aanzien van die gegevens.
 4. Scheiding van observaties en interpretaties – bij de weergave van gegevens moet het duidelijk zijn wat de feiten zijn zoals waargenomen door de onderzoeker of wat diens interpretatie is van die feiten.
 5. Respect – het moet te verantwoorden zijn tegenover alle betrokken personen
 6. Afstemmingen – het moet begrijpelijk zijn voor iedereen die er mee moet werken.
 7. Aanwijzing voor juist gebruik – een belangrijke vraag aan het eind van het rapport betreft de geldigheid en generaliseerbaarheid van de conclusies.

Algemene richtlijnen voor een verslag

 1. Bron – herleidbaarheid (zie hierboven)
 2. Onderwerp – over wie en wat gaat het verslag
 3. Aanleiding en functie – waarom is het verslag geschreven
 4. Vraagstelling – gaat het om vrijwillig onderzoek, dan vermeldt de diagnosticus aan welke beslissing of advisering hij tracht bij te dragen en welke vragen hij daartoe tracht te beantwoorden. Bij forensisch onderzoek adviseert de diagnosticus niet, maar beantwoord hij de vragen van de opdrachtgever.
 5. Verrichtingen – in het logboek van verrichtingen wordt duidelijk gemaakt welke contacten tussen de hulpvrager en hulpverlener concreet hebben plaatsgevonden.
 6. Operationalisatie van de vraagstelling – soms wordt een vraag uitgewerkt tot toetsbare subvragen of veronderstellingen.
 7. Voorgeschiedenis – de beschrijving hiervan kan zich beperken tot een verwijzing naar het vorige verslag
 8. Resultaten
 9. Afronding – de samenvatting, de conclusies en de adviezen en/of beantwoording van de vraagstelling, zullen in het verslag afzonderlijk herkenbaar moeten zijn.

Dossiervorming

Een dossier heeft verschillende functies: 

- het archiveert alle ter beschikking staande gegevens waarover een onderzoeker/behandelaar beschikt. Dit archief biedt het basismateriaal voor kritische reflectie op het proces van diagnostiek en hulpverlening

- het biedt de mogelijkheid om binnen een instelling met elkaar te communiceren over de desbetreffende zaak

- men ziet in een oogopslag in welk stadium het proces van diagnostiek en behandeling verkeert

- bij een eventuele klacht en/of discussie achteraf over de handelwijze van een diagnosticus, kunnen beweringen aan de hand van het dossier worden gestaafd dan wel weerlegd.

Inrichting van een dossier

 • ordelijkheid: in de meeste gevallen chronologisch
 • volledigheid: het ontbreken van stukken kan vervelende consequenties hebben.
 • toegankelijkheid: dit kan worden vergroot door een inhoudsopgave.

wettelijke kaders voor verslaglegging en dosiervorming:

 • wet bescherming persoonsgegevens (WBP)
 • wet op de jeugdzorg (WJZ)
 • wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • richtlijnen voor het (laten) verrichten van extern onderzoek 

Inzage en afgifte van verslagen en dossiers

 • rechten van de onderzochte
 • rechten van hulpverleners: in praktijk doen zich vier situaties voor waarin hulpverleners inzage krijgen in het dossier 
 1. multidisciplinaire samenwerking binnen een team
 2. multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende instituten
 3. consultaties en intervisie
 4. overdracht van gegevens
 • rechten van wetenschappelijk onderzoekers
 • recht op aanbrengen van veranderingen
Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 15
Leden aangebracht: 2

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Doe Mij Één Pond TBS Alstublieft

Examen Betoog 5 HAVO

Wir haben es nicht gewusst

Betoog over het onethisch handelen van de kerk na het aan het licht komen van verschillende zedenmisdrijven

Smart formuleren van persoonlijke leerdoelen..Hoe doe je dat?

Een aantal voorbeelden van SMART geformuleerde leerdoelen uit een HBO werkveld verslag.

Controleleer - Accountantscontrolerisico - een inleiding

Een korte samenvatting van de begrippen bij het accountantscontrolerisico.

Polymerase Chain Reaction (PCR)

Wat is een Polymerase Chain Reaction (PCR)?

Boekverslag - Vuil spel: Het systeem Armstrong

Schrijver: Pierre Ballester en David Walsh Titel: Vuil spel: Het systeem Armstrong Uitgever: No Monkey Business Aantal pagina’s: 250

Stadhouder Maurits van Nassau (1567-1625)

Levensbeschrijving van Maurits van Nassau

Vrouwen praten te veel

Een artikel over de stelling 'vrouwen praten te veel', geschreven voor mijn studie.

Controleleer - Welke soorten verklaringen bestaan er binnen de clarity-regelgeving?

In dit artikel worden de verschillende soorten controleverklaringen (voorheen accountantsverklaringen) behandeld.

De geschiedenis van de Nederlandse literatuur

Overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur vanaf de zestiende eeuw

Over hotels

In dit artikel beschrijf ik wat er komt kijken bij het runnen van een hotel.

Akra en Dyodyo

Akra en Dyodyo zijn Geestelijke leiders van de Mens.

Loyaliteit als beleid

In dit artikel wordt gekeken naar de stelling: Het is een bedrijf (moreel) toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot de gegevens van de consument te krijgen voor het gebruik van loyaliteitsprogramma�s. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de marketeer.

Samenvatting Francis, J.R. en Simont, D.T., (1987) A Test of Audit Pricing in A Small-Client Segement of the U.S. Marktet. The Accounting Review, LXII(1), p. 145-157.

Samenvatting van een artikel van Francis e.a. uit 1987 over het verband tussen de grootte van een accountantskantoor en de hoogte van de accountantskosten / audit kosten voor ondernemingen in het small client segment..

Het Verdrag van Tordesillas

Korte uitleg waarom men in Brazilie Portugees spreekt en in de rest van Latijns Amerika Spaans.

De diepte in

een literatuur verslag over het vergroten van de duikdiepte van duikboten.

Vaccinatie wel altijd zo goed?

In het nieuwsblad van België stond een artikel over de opkomst van bof. Dit gaat mogelijk om een gemuteerde soort van de bof.

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel II

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Van traditionele naar moderne opvoeding.

Aan de hand van de boeken van LeVine en Stearns wordt de verandering van traditionele naar moderne opvoeding beschreven en verklaard.

Volkenrecht - Het Nicaragua arrest

Een beschrijving van het Nicaragua arrest.

Kant: transcendentale benadering

een korte beschrijving van Kants transcendentale benadering en Het Genie.

Wit licht - een filmverslag

Een zeer uitgebreid verslag over de film 'Wit Licht'

De rol van Berlijn in de koude oorlog

Uitleg over de rol van Berlijn in de koude oorlog

Invoering van de Europese grondwet

Wat zijn de voor- en nadelen van een Europese grondwet?

Anne Frank

Hier een boekverslag van Anne Frank. Van Havo 4, met mijn mening erbij.