Welke elementen zijn kenmerkend in de poëzie van M. Vasalis?


Publicatie datum:

De kenmerken in de poezie van M. Vasalis die haar gedichten zo gevoelig en mooi maken.

Gesponsorde koppelingen

Voor iedereen die de poëzie van M. Vasalis mooi vindt en geïnteresseerd is in de dieperliggende achtergrond van haar poëzie.

Welke elementen gebruikt Vasalis is haar gedichten om haar gevoelens en emoties om te zetten in woorden. Wat voor vergelijkingen gebruikt zij en wat is kenmerkend in de poëzie van M. Vasalis.

Vasalis heeft drie gepubliceerde dichtbundels (Parken en Woestijnen, 1940. De Vogel Phoenix, 1948. Vergezichten en gezichten, 1954)(Scholten, Harry, 1975). Kenmerkend voor de poëzie in alle drie de dichtbundels is het verlangen van Vasalis om door middel van haar gedichten de diepere zaken van het leven te begrijpen en te doorgronden. Dit doet zij door middel van veel beeldspraak. Het verlangen om op te gaan in iets of iemand en verweven worden met iets of iemand komt sterk naar voren. Zij gebruikt beschrijvingen van de natuur om het innerlijke tot expressie te brengen. In haar poëzie kan het ik zich uiten door middel van vergelijking, veelal vergelijkingen met de natuur. De realiteit biedt niet de geborgenheid voor deze expressie. De beschrijving van de natuur, die over een ontzagwekkende kracht en diversiteit beschikt, is een middel om tot expressie te komen. Dit zou met een beschrijving van de realiteit een stuk moeilijker te verwezenlijken zijn. De natuur gaat zijn gang, leeft zoals hij moet leven. Deze realiteit die zowel licht als donker behuisd kan een beeld geven van de menselijke realiteit, die afgewisseld wordt door lichte en donkere perioden.

Vasalis maakt gebruik van de seizoenen om bijvoorbeeld de vergankelijkheid van het leven te beschrijven. Zo beschrijft ze de lente als een bevrijding, een periode van ontwaken en groeien, een nieuw begin. De herfst wordt beschreven als de lente die het begin is van de dood in plaats van het einde van de zomer en die zomer wordt beschreven als zijnde in het hier en nu, een periode van stilstand. Ze ziet vogels als beeld van de ultieme levenskracht en zij gebruikt deze dan ook als identificatie van de waarheid (Kroon, Dirk, 1984).

Een ander kenmerk in Vasalis' poëzie is de vermenging van werkelijkheid en beeld. Vergelijkingen zorgen ervoor dat het ik zich identificeert met het beeld, zodanig dat het beeld naar voren wordt geschoven en de werkelijkheid op de achtergrond komt te staan. Vasalis probeert in haar beeldspraak het dieperliggende van de mens, het ik, te verwoorden en gebruikt hiervoor zoals eerder genoemd veelvuldig aspecten van de natuur: de tijd en de seizoenen, bomen, dieren, het oneindige heelal met sterren en planeten en leven en dood. De natuur is waarneembaar en in Vasalis' poëzie proef je dat ze het hogere of goddelijke probeert te doorgronden. Misschien is het dit aspect wat haar poëzie zo herkenbaar maar tegelijkertijd ongrijpbaar maakt. Het hogere is niet waarneembaar, de natuur als onderdeel van het hogere is dat wel.

De vergankelijkheid van de mens wordt verweven met de vergankelijkheid zoals die zich in de natuur voltrekt. Door een beeld van de natuur te beschrijven geeft Vasalis de mens weer in zijn puurste, natuurlijkste vorm. Ze probeert het diepere ik te plaatsen in de realiteit en één te maken met alles wat waarneembaar is. Maar de waarnemingen zijn niet genoeg. Als mens kun je waarnemen, maar toch gescheiden zijn van al die waarnemingen omdat een samensmelting met iemand of iets anders onmogelijk is. Er is een drang om een gevoel van saamhorigheid te hebben en al het waarneembare en onwaarneembare te delen. Opgaan in een ander of iets anders maakt het mogelijk om het ik-zijn te ontwijken. Het lijkt alsof Vasalis een voorkeur heeft voor een leven vol pijn en donkerheid om zich levend te voelen (Kroon, Dirk, 1984). Ze probeert de tegenstrijdigheden van het leven te verwoorden maar er zijn nooit genoeg woorden om dit te beschrijven. Door vergelijkingen en beelden met de natuur te gebruiken, komt ze misschien toch een beetje in de buurt van het verwoorden en vastpakken van het leven, van het menselijke bestaan.

Bibliografie

Kroon, Dirk (1984). Eenheidsverlangen en eenheidsbesef in de poëzie van M. Vasalis. Bzzlletin, jaargang 32 (2004), 3-10.

Scholten, Harry (1975). Over de poëzie van M. Vasalis. Tirade, jaargang 1, 244-254.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Waarom wordt er met squat jump hoger gesprongen dan met een counter movement jump ?

In dit artikel wordt beschreven hoe het komt dat de spronghoogte gemeten bij counter movement jump, veel hoger is dan de spronghoogte bij een squat jump.

Resistentievorming van kankercellen

Een probleem dat kan optreden bij de bestrijding van kanker, is dat de medicatie niet goed aanslaat. Het ABC-type ATPase speelt hierbij een grote rol.

De Amsterdamse handel rond 1550: Modern of Traditioneel?

Goede beschrijving van de Amsterdamse handel rond 1550

Voor jou 10 anderen

voor jou 10 anderen is een boek van mirjam oldenhave en cynthia van eck

Referaat ex-criminelen

Samenvatting onderzoek

Onderzoeken doe je niet vanuit het niets, je maakt eerst een plan. Er zijn verschillende soorten typeringen voor onderzoek.

Van Lood naar Goud.....

De geschiedenis van de alchemie, de voorloper van de hedendaagse scheikunde en natuurkunde.

Analyse Herfstlied

Analyse Herfstlied

Controleleer - Welke soorten verklaringen bestaan er binnen de clarity-regelgeving?

In dit artikel worden de verschillende soorten controleverklaringen (voorheen accountantsverklaringen) behandeld.

Het Verdrag van Tordesillas

Korte uitleg waarom men in Brazilie Portugees spreekt en in de rest van Latijns Amerika Spaans.

Van traditionele naar moderne opvoeding.

Aan de hand van de boeken van LeVine en Stearns wordt de verandering van traditionele naar moderne opvoeding beschreven en verklaard.

Lokauto

Is het plaatsen van een lokauto onrechtmatig

Beschrijving van alle leden van het Nederlandse Koningshuis

Korte beschrijving van alle leden van het koningshuis

Wir haben es nicht gewusst

Betoog over het onethisch handelen van de kerk na het aan het licht komen van verschillende zedenmisdrijven

Referaat probleemjongeren

Walking with the dead

Dit is een samenvatting van het Engelse boek Walking with the dead

De pilarenstructuur van Basel II

Dit artikel gaat uitgebreid in op de kenmerken en achtergrond van de pilarenstructuur van het Basel II akkoord

Sekseverschillen verklaren

Verschillende theorieën proberen sekseverschillen te verklaren.

Werkstuk over Loverboys

Een werkstuk over loverboys. Hoofdvraag, deelvragen en conclusie. 5 Atheneum

Bronnen van Gemeenschapsrecht: Europees recht

Een korte samenvatting van Bronnen van Gemeenschapsrecht

Vaccin productie

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen actieve en passieve vaccins. Het productieproces met nadruk op de biotechnolgie wordt nader toegelicht.

Kant: transcendentale benadering

een korte beschrijving van Kants transcendentale benadering en Het Genie.

Invoering van de Europese grondwet

Wat zijn de voor- en nadelen van een Europese grondwet?

Instellingen van het Europees recht

Een korte samenvatting van de instellingen van het Europees recht

Volkenrecht - Genocide in Bosnië

Genocide in Bosnië wat 200.000 mensen het leven heeft gekost