Welke elementen zijn kenmerkend in de poëzie van M. Vasalis?


Publicatie datum:

De kenmerken in de poezie van M. Vasalis die haar gedichten zo gevoelig en mooi maken.

Gesponsorde koppelingen

Voor iedereen die de poëzie van M. Vasalis mooi vindt en geïnteresseerd is in de dieperliggende achtergrond van haar poëzie.

Welke elementen gebruikt Vasalis is haar gedichten om haar gevoelens en emoties om te zetten in woorden. Wat voor vergelijkingen gebruikt zij en wat is kenmerkend in de poëzie van M. Vasalis.

Vasalis heeft drie gepubliceerde dichtbundels (Parken en Woestijnen, 1940. De Vogel Phoenix, 1948. Vergezichten en gezichten, 1954)(Scholten, Harry, 1975). Kenmerkend voor de poëzie in alle drie de dichtbundels is het verlangen van Vasalis om door middel van haar gedichten de diepere zaken van het leven te begrijpen en te doorgronden. Dit doet zij door middel van veel beeldspraak. Het verlangen om op te gaan in iets of iemand en verweven worden met iets of iemand komt sterk naar voren. Zij gebruikt beschrijvingen van de natuur om het innerlijke tot expressie te brengen. In haar poëzie kan het ik zich uiten door middel van vergelijking, veelal vergelijkingen met de natuur. De realiteit biedt niet de geborgenheid voor deze expressie. De beschrijving van de natuur, die over een ontzagwekkende kracht en diversiteit beschikt, is een middel om tot expressie te komen. Dit zou met een beschrijving van de realiteit een stuk moeilijker te verwezenlijken zijn. De natuur gaat zijn gang, leeft zoals hij moet leven. Deze realiteit die zowel licht als donker behuisd kan een beeld geven van de menselijke realiteit, die afgewisseld wordt door lichte en donkere perioden.

Vasalis maakt gebruik van de seizoenen om bijvoorbeeld de vergankelijkheid van het leven te beschrijven. Zo beschrijft ze de lente als een bevrijding, een periode van ontwaken en groeien, een nieuw begin. De herfst wordt beschreven als de lente die het begin is van de dood in plaats van het einde van de zomer en die zomer wordt beschreven als zijnde in het hier en nu, een periode van stilstand. Ze ziet vogels als beeld van de ultieme levenskracht en zij gebruikt deze dan ook als identificatie van de waarheid (Kroon, Dirk, 1984).

Een ander kenmerk in Vasalis' poëzie is de vermenging van werkelijkheid en beeld. Vergelijkingen zorgen ervoor dat het ik zich identificeert met het beeld, zodanig dat het beeld naar voren wordt geschoven en de werkelijkheid op de achtergrond komt te staan. Vasalis probeert in haar beeldspraak het dieperliggende van de mens, het ik, te verwoorden en gebruikt hiervoor zoals eerder genoemd veelvuldig aspecten van de natuur: de tijd en de seizoenen, bomen, dieren, het oneindige heelal met sterren en planeten en leven en dood. De natuur is waarneembaar en in Vasalis' poëzie proef je dat ze het hogere of goddelijke probeert te doorgronden. Misschien is het dit aspect wat haar poëzie zo herkenbaar maar tegelijkertijd ongrijpbaar maakt. Het hogere is niet waarneembaar, de natuur als onderdeel van het hogere is dat wel.

De vergankelijkheid van de mens wordt verweven met de vergankelijkheid zoals die zich in de natuur voltrekt. Door een beeld van de natuur te beschrijven geeft Vasalis de mens weer in zijn puurste, natuurlijkste vorm. Ze probeert het diepere ik te plaatsen in de realiteit en één te maken met alles wat waarneembaar is. Maar de waarnemingen zijn niet genoeg. Als mens kun je waarnemen, maar toch gescheiden zijn van al die waarnemingen omdat een samensmelting met iemand of iets anders onmogelijk is. Er is een drang om een gevoel van saamhorigheid te hebben en al het waarneembare en onwaarneembare te delen. Opgaan in een ander of iets anders maakt het mogelijk om het ik-zijn te ontwijken. Het lijkt alsof Vasalis een voorkeur heeft voor een leven vol pijn en donkerheid om zich levend te voelen (Kroon, Dirk, 1984). Ze probeert de tegenstrijdigheden van het leven te verwoorden maar er zijn nooit genoeg woorden om dit te beschrijven. Door vergelijkingen en beelden met de natuur te gebruiken, komt ze misschien toch een beetje in de buurt van het verwoorden en vastpakken van het leven, van het menselijke bestaan.

Bibliografie

Kroon, Dirk (1984). Eenheidsverlangen en eenheidsbesef in de poëzie van M. Vasalis. Bzzlletin, jaargang 32 (2004), 3-10.

Scholten, Harry (1975). Over de poëzie van M. Vasalis. Tirade, jaargang 1, 244-254.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

De investituurstrijd

Dit artikel beschrijft het conflict tussen pausen en koningen tijdens de middeleeuwen

Haatzaaien: Vrijheid van Meningsuiting?

Kan Geert Wilders worden veroordeeld voor haatzaaien?

Het buitenlands beleid van Groot-Brittannie en Frankrijk na de Vrede van Utrecht

In dit artikel wordt kort het buitenlands beleid van Frankrijk en Groot-Brittannie na de Vrede van Utrecht beschreven.

Vrouwen praten te veel

Een artikel over de stelling 'vrouwen praten te veel', geschreven voor mijn studie.

Polymerase Chain Reaction (PCR)

Wat is een Polymerase Chain Reaction (PCR)?

Kant: transcendentale benadering

een korte beschrijving van Kants transcendentale benadering en Het Genie.

Anne Frank

Hier een boekverslag van Anne Frank. Van Havo 4, met mijn mening erbij.

Vaccin productie

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen actieve en passieve vaccins. Het productieproces met nadruk op de biotechnolgie wordt nader toegelicht.

Het leven van Max Beckmann

Veranderende sociaal-economische omstandigheden in het Romeinse Rijk - 2e/3e voor Christus

Rome, Romeinse Rijk, Gaius, Gracchus, Albegna Vallei

Robin Hood

Een uitgebreid verslag over Robin Hood

Volkenrecht - Democratische republiek Congo en Uganda

Het arrest over de zaak die Congo tegen Uganda spande aan het Hof

Volkenrecht - Genocide in Bosnië

Genocide in Bosnië wat 200.000 mensen het leven heeft gekost

Een cultuur van onschatbare waarde(n) - Exotisme in de beeldende kunst van de romantici

Artikel over het groeiende exotisme in de Westerse kunst vanaf ongeveer 1870: de tijd van de Romantiek. Er wordt apart aandact besteed aan kunstwerken van Eugène Delacroix.

Analyse Herfstlied

Analyse Herfstlied

Volkenrecht - De bouw van de muur door Israel op bezet Palestijns gebied

De bouw van de muur door Israel op bezet Palestijns gebied, is dit gerechtvaardigd of niet?

De relatie tussen hechtingsstijlen en borderline persoonlijkheidsstoornis

Dit artikel onderzoekt hoe hechting in de kindertijd gerelateerd is aan de ontwikkeling van borderline persoonlijkheidsstoornis.

Volkenrecht - Actuele situatie in Libië

Actuele situatie in Libië

Lucius Annaeus Seneca

Een korte beschrijving van het leven en werk van Lucius Annaeus Seneca

Loyaliteit als beleid

In dit artikel wordt gekeken naar de stelling: Het is een bedrijf (moreel) toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot de gegevens van de consument te krijgen voor het gebruik van loyaliteitsprogramma�s. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de marketeer.

Boekverslag - Littekens

Schrijver: Patricia De Martelaere Titel: Littekens Uitgever: Meulenhof en Kritak Aantal pagina’s: 163

Onderzoeksmethoden en technieken

In dit artikel zal ik verschillende methoden en technieken om onderzoek te doen belichten.

Kwaliteit leiding & Ontwikkeling kinderen - Kinderopvang

Wat is de samenhang tussen de kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkeling van kinderen?’

Onderzoeksmethode

samenvatting van onderzoeksmethode ´ogen doen onderzoek´.

Volkenrecht - Het Nicaragua arrest deel 2

Het vervolg van: Volkenrecht - Het Nicaragua arrest