Diagnostiek van gedragsproblemen


Publicatie datum:

Waanneer is iets een stoornis en wanneer een gedragsprobleem.

Gesponsorde koppelingen

Hier volgt een korte beschrijving over de diagnostiek van gedragsproblemen. Hoe werkt het classificatiesysteem van DSM-IV en hoe wordt de CBCL gebruikt binnen het diagnostiseren.

Eerst even het verschil tussen en gedragsprobleem en een stoornis.  

Een stoornis vindt haar oorsprong vooral in het lichaam. Bij een stoornis ligt het probleem in de aanleg en rijping van het centraal zenuwstelsel, wat direct invloed heeft op ontwikkelingsfuncties. Men spreekt van een stoornis als het probleem niet te verhelpen is en de persoon ermee moet leren omgaan.

Een gedragsprobleem staat meer buiten de persoon. Is voornamelijk reacties van aard. Er zijn belemmeringen die hun oorsprong vinden in de omgeving, waardoor de ontwikkeling minder soepel verloopt.

Het criterium psychische stoornis of ontwikkelingsstoornispsychopathologie is te omschrijven met behulp van een classificatiesysteem. Bij classificatie ordent of groepeert men verschijnselen binnen een bepaald gebied in klassen. (syndromen)

Een belangrijk doel is het hanteren van een helder en uniform begrippenkader.

Classificatiesystemen verhogen de objectiviteit en transparantie van de indicatiestelling.

Het doel van classificeren is het geven van heldere beschrijvingen van diagnostische categorieën teneinde het diagnostici mogelijk te maken diagnoses te stellen, erover te communiceren, onderzoek te doen en de verschillende psychische stoornissen te behandelen.

DSM-IV

Een veelgebruikt classificatiesysteem is de DSM-IV

De indeling is als volgt:

As 1: klinische stoornissen en andere relevantie aandoeningen

As 2: persoonlijkheidsstoornissen en zwakzinnigheid

As 3: somatische aandoeningen

As 4: psychosociale en omgevingsfactoren

As 5: algemene beoordeling van het functioneren

CGAS-schaal

Om de mate van ernst van zeer extreem gedrag of een stoornis te bepalen, kan gebruik gemaakt worden van de Children’s Global Assesment Scale. Deze schaal is afkomstig van de schaal 5 van de DSM-IV.

De schaal geeft een indeling van de verschillende niveaus van psychisch functioneren. Het doel is het laagste dan wel zwakste niveau van algemeen functioneren van het kind te bepalen in een gespecificeerde afgelopen tijdsperiode. (een maand)

Rutter onderscheidt tien criteria om de mate van ernst van een stoornis te bepalen. De WAII acht deze criteria bruikbaar om tot een beantwoording te komen hoer de ernst van de stoornis is.

 1. Leeftijdsadequaatheid
 2. Duur van het probleemgedrag
 3. Omstandigheden
 4. Socio-culturele setting
 5. Hoeveelheid en frequentie van de problemen
 6. Type problemen en mate van voorkomen van die problemen in de populatie
 7. Intensiteit van de problemen
 8. Verandering van het gedrag
 9. Situatiegebondenheid
 10. Belemmering van ontwikkeling op andere gebieden.

Bij de indicatiestelling voor leerlinggebonden financiering zal het kind in elk geval aan de volgende criteria voor ernst dienen te voldoen: 1, 2, 5, 9 en 10

CBCL

De CBCL is vernieuwd en de belangrijkste verandering ten opzichte van de oude lijsten is de nieuwe indeling in leeftijden en de scoringsmogelijkheden op de DSM-IV schalen. Ook zijn vragen die niet effectief waren, vervangen door nieuwe vragen die de vaststelling van gedragsproblemen verbeteren, met name aandachtsproblemen en depressie.

De subschalen bezitten een redelijk tot goede psychometrische kwaliteit en kunnen daarom ook als test worden ingezet om gedragsaspecten te onderzoeken.

De CBCL wordt vaak ingezet als een eerste screening van de aard en de ernst van de problematiek.

Afwijkingen in de algemene leervoorwaarden:

 1. Tekortkomingen in de omgeving met schoolse taken: motivatie, werkhouding en taakgerichtheid. Negatieve schooltaakgerichte competentiebeleving en faalangst. Aandachtstekort en impulsiviteit.
 2. Problemen in de interactie met de leerkracht:
 3. Storend gedrag

Interactieproblemen met leerkracht kunnen op grond van de literatuur worden onderverdeeld in twee subcategorieën:

- Interactieproblemen getypeerd door recalcitrantie, overmatig conflict of autoriteitsproblemen van de leerling. Het gaat hier om leerlingen die zich afzetten tegen de leerkracht en voortdurend de machtsstrijd aangaan.

- Interactieproblemen getypeerd door overmatige afhankelijkheid en passiviteit van de leerling. Het gaat hier om leerlingen die bij voortduring afwachtend zij, en niet to zelfstandige initiatieven komen om hun eigen problemen op te lossen.

Verder geeft de CBCL een onderverdeling in internaliserende problematiek en externaliserende problematie.  

Internaliserende problematiek (emotionele)

Externaliserende problematiek ( sociale problemen, kenmerken van specifieke ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen)

Onder sociale problemen verstaan we: zwak sociaal inzicht, gebrek aan sociale vaardigheden, zwak sociaal inlevingsvermogen en/of beperkte sociale perspectieafname, inclusief kenmerken van autisme en PDD-NOS.

Sociale redzaamheid wordt wel omschreven als het geheel van sociale vaardigheden dat nodig is om zich op onafhankelijke wijze staande te kunnen houden in de maatschappij. Het valt uiteen in de volgende deelvaardigheden:

 • Zelfredzaamheid: het onafhankelijk kunnen leven zonder dagelijkse hulp of zorg
 • Verbale competentie: communicatie, cognitieve competentie, begrijpen, luisteren en lezen
 • Sociale omgang: sociale competentie, interactie, samen kunnen werken en dergelijke

Onder exernaliserende problematiek vallen gedragsproblemen als: agressief gedrag, oppositioneel opstandig gedrag, antisociaal gedragen delinquent gedrag.

Deze hebben een integraal karakter: de problemen treden op in de schoolsituatie, de thuissituatie en/of vrijetijdsbesteding.

Observatie

De belangrijke data kunnen worden verkregen via observaties. De belangrijke voordelen zijn dat observaties informatie geven over de context van probleemgedrag. Wat gaat eraan vooraf en wat volgt erop.

 De volgende observatiemogelijkheden zijn te onderscheiden: 

1. Kwalitatieve vormen

 • Beschrijvende observaties
 • Observaties van interactie met behulp van video
 • Abc-schema’s
 • Participerende observatie
 • Zelfobservatie, dagboekrapportages

 2. Kwantitatieve vormen

 •  Systematische observatie
 • Turven van gebeurtenissen/handelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 15
Leden aangebracht: 2

Meer uit de categorie werk-opleiding

Motivatie voor aangaan rechtszaak i.v.m. bossing oftewel pesten door de baas.

Toelichting “bossing” activiteiten gepleegd door de directie van Bossingman BV.

Tips om te goed te formuleren

Aandachtspunten om een mooie brief te schrijven in het Nederlands.

Vrouwen en werk. Welke politieke partijen beloven een betere vrouwelijke positie op de Nederlandse arbeidsmarkt?

Behoorlijke verschillen in het ontvangen loon en een laag percentage vrouwen in deeltijdposities zorgen in Nederland voor ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt.

Wat is een ik-boodschap?

Een ik-boodschap is iets wat men door moet hebben. Vervolgens moet men ook weten hoe je een gesprek moet voeren.

Klaar met reclame over veel geld verdienen vanuit huis?! Maar toch op zoek naar thuiswerk?

Er is een manier om geld te verdienen vanuit huis. Zoveel je wilt op de dag dat je het wilt. Hoe? Lees dan snel verder.

Solliciteren via internet

Een baan via internet. Wel willen werken, maar nu nog de juiste vacature vinden.

Proeftijd bij een arbeidsovereenkomst

De regels omtrent proeftijd in een arbeidsovereenkomst.

Studeren in het buitenland ondersteund

Zit je er aan te denken om een stage, studie of master in het buitenland te volgen? Dan is dit misschien ook precies het juiste moment!

De opleiding Psychologie

Alle ins en outs over de opleiding Psychologie!

Het werken op een helpdesk

Dit is een artikel over de werkzaamheden die zich plaatsvinden op een helpdesk

Geschiedenis Steps International BV. voor het eerst bekend gemaakt.

De geschiedenis van Steps BV. vindt u nergens, behalve hier!

10 tips om je effectiviteit te verhogen en stress te vermijden

Eenvoudige tips waarmee je je effectiviteit verhoogt en stress kunt vermijden

Help! Ik moet een presentatie houden!

10 tips voor een goede presentatie

De arbeidsovereenkomst.

Algemene informatie betreffende een arbeidsovereenkomst.

Belangrijke leesstrategieën

Belangrijke leesstrategieën voor het leren begrijpen van teksten

Hoe maak ik mijn cv?

Hoe maak ik een succesvol cv?

CV in het Engels

In dit stuk worden kort de verschillen uitgelegd tussen een Engels en een Nederlands CV

Produceren en productieverschillen volgens de algemene economie

Een informatief artikel, op een samenvattende manier geschreven, over produceren.

Personal Branding

Bij personal branding koppel je, jezelf aan een merk

Theorieën over het ontstaan van problemen

Dit artikel geeft een korte beschrijving van verschillende verklaringmodellen en het ontstaan van de orthopedagogiek

Gratis auto theorieles op www.gratistheorie.nl

Gratis auto theorieles op gratistheorie.nl, gratis leren voor theorie examen, gratis theorie cursussen online.

Overeenkomst Algemeen.

De overeenkomst in het algemeen.

Tijdens de Workshop – De mensen betrekken

Workshops kunnen bedrijven helpen om beter over te komen bij klanten. Denk bijvoorbeeld aan workshops met communicatie. Maar wat moet u tijdens de workshop weten?

Stage lopen in het buitenland

Informatie over stage lopen in het buitenland.

Nascholing chauffeurs en code 95 richtlijn.

Vanaf september 2008 krijgen buschauffeurs te maken met de Richtlijn code 95 vakbekwaamheid. Voor vrachtwagenchauffeurs geldt dit vanaf maart 2009.