Wetenschapsfilosofie


Publicatie datum:

Alles over wetenschapsfilosofie: stromingen, uitleg, filosofen.

Gesponsorde koppelingen

Wetenschapsfilosofie is een stroming in de filosofie die nadenkt over de wetenschap. Filosofen hebben nagedacht over de volgende vragen: Kunnen we de waarheid kennen? Wat leert de wetenschap ons? Hoe kunnen wij de kennis vergaren? Hier hebben verschillende filosofen verschillend antwoord op gegeven. In dit artikel zullen de belangrijkste filosofen en stromingen langskomen.

Empirisme

Het empirisme is een stroming in de wetenschapsfilosofie die waarneming gebruikt als fundament en bron van kennis. De empiristen zien waarneming als ‘naakte feiten' oftewel de ‘rockbottom of knowledge'. Empiristen scheiden wetenschappelijke kennis van niet-wetenschappelijke kennis door middel van het verificatiecriterium. Dit houdt in dat kennis wetenschappelijk is als het op basis van ervaring bevestigd (geverifieerd) kan worden. Verder geloven de empiristen dat de totstandkoming van kennis is gebaseerd op inductie. Inductie is een logische redeneervorm waarbij uit verschillende waarnemingsuitspraken een algemene conclusie gegenereerd wordt. Empiristen verkiezen een theorie die vaker geverifieerd is boven een theorie die minder of niet geverifieerd is.

Kritischrationalisme

Het kritisch rationalisme is een stroming in de wetenschapsfilosofie die ontwikkeld is door Karl Popper. Popper ziet waarneming niet als ‘naakte feiten', maar als theoriegeladen. Men zou niet kunnen waarnemen zonder onbevooroordeeld te zijn. Popper stelt dat wetenschappelijke kennis te scheiden is van niet-wetenschappelijke kennis door middel van het falsificatiecriterium. Dit door Popper gehanteerde demarcatiecriterium houdt in dat kennis wetenschappelijk is wanneer het weerlegd (gefalsifieerd) kan worden, maar het niet wordt. Een theorie is falsifieerbaar als er falsificatoren te vinden zijn, zoals ‘'deze zwaan is zwart" bij de theorie "alle zwanen zijn wit". Verder gaat Popper ervan uit dat kennis niet tot stand komt door inductie, maar door deductie. Deductie is een logische redeneervorm waarbij uit algemene premissen een specifieke(re) conclusie getrokken wordt. Popper geeft de ene theorie een voorkeur boven de andere wanneer deze theorie een hogere corroboratiegraad en empirische inhoud heeft dan de andere theorie. Onder corroboratiegraad verstaat Popper de mate waarin een theorie (strenge) toetsen heeft doorstaan. Hoe meer en hoe strenger de toets, hoe hoger de corroboratiegraad. De empirische inhoud van een toets houdt de mate van falsifieerbaarhed in. Hoe meer potentiele falsificatoren, hoe hoger de empirische inhoud. Een laatste belangrijk punt, is dat Popper veronderstelt dat de waarheid alleen bij benadering te kennen valt.

Paradigmatheorie van Kuhn

Kuhn is op de eerste plaats een historicus en geen filosoof. Hij hield zich bezig met de ontwikkeling van wetenschap (context of discovery) in plaats van de rechtvaardiging daarvan (context of justification) waar de wetenschapsfilosofen zich mee bezig hielden. Kuhn stelt dat wetenschap zich ontwikkeld door de opeenvolging van verschillende paradigma's. Een paradigma is volgens Kuhn een maatgevend voorbeeld dat richting geeft aan het onderzoek van een bepaalde wetenschappelijke gemeenschap. In tweede instantie betekent het wereldbeeld, later noemde Kuhn dit het disciplinaire matrix. De opeenvolging van paradigma's gebeurd in verschillende elkaar opvolgende fasen: pre-wetenschap, ‘normale' wetenschap, crisis, revolutie en vervolgens weer opnieuw naar ‘normale' wetenschap. In de pre-wetenschap periode is er nog geen paradigma, als er een paradigma wordt aangenomen breekt de fase van ‘normale' wetenschap aan. Wanneer er vervolgens anomaliën (tegenstrijdige ideeën) gevonden worden, zullen deze volgens Kuhn niet meteen tot falsificatie leiden (wat Popper wel dacht). Pas wanneer er meerdere anomaliën worden gevonden, op verschillende plaatsen, door verschillende onderzoekers kan het paradigma in crisis komen. In de crisis is er onduidelijkheid over de waarheid van het paradigma. In de volgende fase, de revolutie, wordt een nieuw paradigma aangenomen, het oude aangepast of de anomaliën worden tijdelijk aan de kant geschoven en doorgegeven aan een volgende generatie. Kuhn stelt verder dat het ene paradigma niet beter is dan het andere paradigma, hij stelt dan ook dat er geen sprake van wetenschappelijke groei is (Popper en empiristen denken van wel). De paradigma's zijn bovendien niet te vergelijken, ze zijn incommensurabel.

Diffusiemodel

Dit model gaat ervan uit dat individuen verborgen kennis ontdekken. Dit doen ze volgens het standaardbeeld door zich te houden aan strakke objectieve methoden. Volgens het standaardbeeld ontwikkelt wetenschap het best volledig losgekoppeld van de maatschappij en politiek: hoe minder de samenleving de wetenschap beinvloedt, hoe productiever de onderzoeker. De ontwikkeling van wetenschap zou een lineair proces zijn: door hard werkende wetenschappers worden wetenschappelijke bevindingen omgezet in technologische toepassingen die later, als hun effectiviteit is bewezen, worden ingezet in de maatschappij. Als dit inzetten niet lukt, ligt dat aan de maatschappij. Er is ook alleen eenrichtingsverkeer:de maatschappij wordt beïnvloed, maar beïnvloed de wetenschap niet.

Translatiemodel

Dit model veronderstelt dat de ontwikkeling van de wetenschap niet wordt voortgebracht door de vondsten van individuen, maar door netwerken die samenwerken en kennis maken; een collectief proces. Bovendien ziet dit model geen onderscheid tussen samenleving en wetenschap: het hangt samen en is verweven. Wat het verspreidingsmodel ziet als scheiding tussen wetenschap en maatschappij is volgens dit model slechts het resultaat van de netwerkbouwers, pas nadat een feit gestabiliseerd is kan een (kunstmatig) onderscheid gemaakt worden. Volgens Latour bestaat het demarcatieprobleem niet tijdens het proces van netwerkbouwen en translatie. Translatie is het vertalen en de verplaatsing van feiten.

Theorie van Foucault

 De theorie van Foucault gaat over de invloed van kennis op de samenleving. In zijn theorie zet Foucault zich af tegen het standaardbeeld van de wetenschap en tegen het idee van o.a. Kant en Mill dat burgers autonoom zijn en keuzevrijheid hebben. Foucault onderscheid in zijn theorie twee soorten macht: soevereine macht en disciplinaire macht. Soevereine macht is macht ‘van bovenaf'. Deze macht is makkelijk te zien en de bron is makkelijk aan te wijzen. Disciplinaire macht is macht ‘van onderaf'. Disciplinaire macht is veel subtieler dan souvereine macht. Deze vorm kreeg van Foucault veel meer aandacht vooral omdat hij stelde dat deze vorm veel machtiger was. De disciplinaire macht komt overal vandaan, ook van de burgers zelf. Via disciplinering worden normen aangeleerd en geïnternaliseerd tot eigen waarden. Deze macht gaat volgens Foucault dwars door de autonomie van de mens heen.

 

De disciplinaire macht wordt volgens Foucault uitgeoefend door discourses (= groep woorden, begrippen en apparaten die macht uitoefenen). De machtigste discourse oefent macht op ons uit via normalisering en disciplinering. Disciplinering is de controle over lichaam en gedrag. Disciplinering gebeurd al vanaf onze geboorte (bv. Groeicurve wordt bijgehouden) en gedurende ons leven gaan we de discipline internaliseren en disciplineren we ook onszelf en gaan we het normaal vinden. Normalisering is een nog subtielere vorm van machtsuitoefening. Bij normalisering wordt abnormaal van normaal gescheiden. Mensen willen ervoor zorgen dat ze zo normaal mogelijk zijn, mensen zijn kuddedieren.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 3
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie werk-opleiding

Strategie bepaling en conceptontwikkeling.

Het bepalen van je strategie en de ontwikkeling van het concept.

Administratie

Hoe is de administratie opleiding

Arbeider vs. Bediende

Wat zijn de verschillen tussen een bediendecontract en dat van een arbeider?

Engelse sollicitatiebrief schrijven

In principe ziet een sollicitatiebrief in het Engels er hetzelfde uit als een Nederlandse brief, maar er zijn wel een aantal verschillen om rekening mee te houden.

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

Dit artikel gaat over ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

Is www.grotesalaris.com betrouwbaar?

Leer gemakkelijk hoe om geld te verdienen vanuit huis,100-500E/dag, werkt dit ook echt zo?

Is thuiswerkeninpakken.nl betrouwbaar, geld verdienen met inpakwerk

Op thuiswerkeninpakken.nl kun je je gratis inschrijven voor allerlei soorten inpakwerk. Maar is thuiswerkeninpakken.nl ook betrouwbaar?

Diagnostiek van leerproblemen

In dit artikel wordt kort de diagnostiek van veel voorkomende leerproblemen besproken. Daarnaast worden enkele tests kort besproken die de leerproblemen in kaart kunnen brengen.

Geschiedenis Steps International BV. voor het eerst bekend gemaakt.

De geschiedenis van Steps BV. vindt u nergens, behalve hier!

Statistiek hoofdstuk 4 inleiding in de kansverdeling deel 2

Vervolg op deel 1 van de inleiding in de kansverdeling.

Vakantiekrachten: Tips om je vakantiebaan te vinden

Vakantiekrachten, Studenten uitzendbureau, Studenten werk

Geld verdienen via Facebook is het een hype?

Je komt ze misschien wel eens tegen, advertenties verdien 284 euro per dag, zonder enige technische kennis, ervaring of andere zooi.

Vind je artikelen schrijven leuk?

Een algemene beschrijving van Media en Entertainment Management

Onderzoeksproces

De fases van een onderzoeksproces.

Het werken op een helpdesk

Dit is een artikel over de werkzaamheden die zich plaatsvinden op een helpdesk

Hoe staat het met de sociologie in het arbeidssysteem?

Hoe is het gesteld met de sociologie binnen de grote moderne mondiale productiebedrijven?

Toelichting op het ontstaan van de “bossing” praktijken bij Bossingman BV jegens Werknemer.

Pesten door de baas kan meerdere oorzaken hebben, een ervan is hebzucht.

de meerwaarde van studentenverenigingen

Je kunt veel meer leren van het lid zijn van een studentenvereniging dan je zou denken.

Hoe maak je een CV?

Een artikel waarin wordt uitgelegd hoe men een C.V. kan maken.

Hoe je uitstekende verbale communicatievaardigheden kunt ontwikkelen

Communiceren speelt een grote rol in ons leven. Het is dus belangrijk dat we goed kunnen communiceren. Hier geven we tips.

Toelichting op “bossing” proces brochure om werknemer geestelijk te beschadigen.

Betreft “bossing” proces voorjaarsbrochure 2016 Bossingman BV (fictieve naam)

Ni Hao, chinees leren? Kun je nog zonder chinees?

Kun je in deze tijd nog zonder kennis van de chinese taal? tips en links om een start te maken met het leren van chinees.

Hoe zoek je nu je droombaan?

Het is al lastig zat om een baan te vinden, laat staan een baan die je echt leuk vindt. Hoe pak je zo een zoektocht precies aan.

Een voorbeeld sollicitatiebrief

Een voorbeeld sollicitatiebrief.

Rangen bij de Koninklijke Landmacht

Welke rangen kennen wij bij de Nederlandse landmacht en hoe kan je deze herkennen?